Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (với tư cách là những doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản)”.

Được đăng lên bởi Nhím Còi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời mở đầu
Xét về tính lịch sử, Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân là những
loại hình doanh nghiệp xuất hiện sớm . Cùng với sự xuất hiện thêm các loại hình
công ty mới với nhiều ưu thế về vốn, thành viên như Công ty cổ phần, Công ty
trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân vẫn tồn tại
độc lập và được nhiều nhà đầu tư lựa chọn trong quá trình kinh doanh. Sự ưa
chuộng này xuất phát từ chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ đầu tư Doanh
nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh. Từ đó, tạo ra sự tin tưởng cho các đối tác
cũng như các nhà tín dụng khi hợp tác kinh doanh với công ty, cũng như những
đặc quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp so với loại hình doanh nghiệp
khác.Vậy, trách nhiệm vô hạn là gì? Tại sao chế độ trách nhiệm vô hạn lại tạo ra
được nhiều ưu thế của Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân? Để làm rõ
được vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu đề tài “Bình luận, đánh giá ưu
điểm, hạn chế của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (với tư cách là
những doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản)”.

0

Nội dung
I. Khái quát về công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.
1. Doanh nghiệp tư nhân.
Doanh nghiệp tư nhân cũng loại hình doanh nghiệp ra đời khá muộn so với
các loại hình doanh nghiệp khác, chỉ từ khi đất nước đổi mới cùng với việc thừa
nhận sự tồn tại của kinh tế tư nhân thì doanh nghiệp tư nhân mới thực sự có cơ
hội để phát triển. Với những lợi thế vốn có, loại hình doanh nghiệp này nhanh
chóng phát triển và dần chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Luật doanh nghiệp tư nhân ban hành ngày 21/12/1990 quy định : “Nhà nước
công nhận sự tồn tại lâu dài và sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, thừa
nhận sự bình đẳng trước pháp luật với các doanh nghiệp khác ”
Điều 141 LDN 2005 đưa ra định nghĩa về doanh nghiệp tư nhân như sau:
“Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu
trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh
nghiệp ; doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kì một loại chứng
khoán nào ; mỗi cả nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân”
Có thể rút ra một số đặc điểm pháp lí của doanh nghiệp tư nhân như sau:
- Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ.
- Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
- Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ
phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân.
2. Công ty hợp danh.
Công ty hợp danh (CTHD) là một trong những hì...
Lời mở đầu
Xét về tính lịch sử, ng ty hợp danh Doanh nghiệp nhân những
loại hình doanh nghiệp xuất hiện sớm . Cùng với sự xuất hiện thêm các loại hình
công ty mới với nhiều ưu thế về vốn, thành viên như Công ty cổ phần, Công ty
trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh Doanh nghiệp nhân vẫn tồn tại
độc lập được nhiều nhà đầu lựa chọn trong quá trình kinh doanh. S ưa
chuộng này xuất phát từ chế độ trách nhiệm hạn của chủ đầu Doanh
nghiệp nhân Công ty hợp danh. Từ đó, tạo ra sự tin tưởng cho các đối tác
cũng như các nhà tín dụng khi hợp tác kinh doanh với công ty, cũng nnhững
đặc quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp so với loại hình doanh nghiệp
khác.Vậy, trách nhiệm vô hạn là gì? Tại sao chế độ trách nhiệm vô hạn lại tạo ra
được nhiều ưu thế của Công ty hợp danh Doanh nghiệp nhân? Để làm
được vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu đề tài Bình luận, đánh giá ưu
điểm, hạn chế của công ty hợp danh doanh nghiệp nhân (với cách
những doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản)”.
0
Bình luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (với tư cách là những doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản)”. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (với tư cách là những doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản)”. - Người đăng: Nhím Còi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bình luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (với tư cách là những doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản)”. 9 10 548