Ktl-icon-tai-lieu

Bộ ba bất khả thi và một số phương pháp đo lường

Được đăng lên bởi thanhnga
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2759 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nghiên Cứu & Trao Đổi

Bộ ba bất khả thi
và một số phương pháp đo lường
ThS. Đinh Thị Thu Hồng

B

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

ộ ba bất khả thi là một trong những lý thuyết rất quan trọng của tài chính quốc
tế, được phát triển dựa trên những ý tưởng của Robert Mundell và Marcus
Fleming vào thập niên 1960. Cho tới những năm 1980, khi vấn đề kiểm soát vốn
bị thất bại ở nhiều quốc gia cùng với mâu thuẫn giữa việc neo giữ tỷ giá và chính sách tiền
tệ độc lập ngày càng rõ ràng thì lý thuyết bộ ba bất khả thi đã trở thành nền tảng cho kinh
tế học vĩ mô của nền kinh tế mở. Những nghiên cứu lý thuyết này cho thấy hiệu quả của
chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá phụ thuộc vào cơ chế tỷ giá hối đoái và mức độ
kiểm soát vốn. Chẳng hạn, một quốc gia nếu cho phép dòng vốn chuyển dịch tự do và giữ
tỷ giá cố định, thì các nhà quản lý không thể theo đuổi một chính sách tiền tệ độc lập.
Từ những phát hiện trên, Krugman (1979) và Frankel (1999) đã mở rộng mô hình
Mundell-Fleming thành “mô hình bất khả thi”. Frankel cho rằng một quốc gia phải từ bỏ
một trong 3 mục tiêu: chính sách tiền tệ độc lập, ổn định tỷ giá, và hội nhập tài chính.
Từ khoá: Bộ ba bất khả thi, tài chính quốc tế, kinh tế học vĩ mô, chính sách tiền tệ,
chính sách tài khoá

1. Lý thuyết

Hình bên minh họa nguyên tắc
hoạt động của bộ ba bất khả thi.
Mỗi cạnh thể hiện cho các mục
tiêu tốt nhất, lần lượt là: chính sách
tiền tệ độc lập, ổn định tỷ giá và
hội nhập tài chính hoàn toàn. Đối
nghịch với mỗi cạnh (hay mỗi mục
tiêu) là các công cụ chính sách tại
các đỉnh. Mục tiêu hội nhập tài
chính đối ngược với đỉnh kiểm soát
vốn, mục tiêu ổn định tỷ giá đối
ngược với đỉnh thả nổi hoàn toàn,
mục tiêu chính sách tiền tệ độc lập
đối ngược với đỉnh liên minh tiền
tệ. Bất kỳ cặp mục tiêu nào cũng
có thể đạt được bởi một đỉnh nằm
giữa và một quốc gia hoàn toàn
không khả thi để đạt được đồng
thời cả ba mục tiêu. Cụ thể:
- Ổn định tỷ giá và hội nhập tài
chính được kết hợp bằng cách lựa
chọn chế độ tỷ giá cố định nhưng

Hình 1: Tam giác bộ ba bất khả thi
Thị trường vốn đóng

Chính sách
tiền tệ độc lập

Tỷ giá
thả nổi

Ổn định
tỷ giá

Hội nhập tài chính

Tỷ giá
cố định

Nguồn: Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Định
(2011), Tài chính quốc tế, trang 266

phải từ bỏ độc lập tiền tệ. Điều này
có nghĩa chính phủ đã mất đi một
công cụ để điều chỉnh lãi suất trong
nước độc lập với lãi suất nước
ngoài.
- Độc lập tiền tệ và hội nhập tài
chính được kết hợp bằng cách lựa
chọn chế độ tỷ giá thả nổi. Với lựa
chọn này, chính phủ (NHTƯ) đ...
Số 6 (16) - Tháng 9-10/2012 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP
Nghiên Cứu & Trao Đổi
37

Hìnhn minh họa nguyên tc
hoạt động của bộ ba bất khả thi.
Mỗi cạnh thể hiện cho các mục
tu tt nht, lần lưt là: chính sách
tiền tệ độc lập, ổn định tỷ giá
hội nhập i chính hoàn toàn. Đối
nghịch với mỗi cạnh (hay mỗi mục
tu) là các ng cụ cnh sách ti
các đỉnh. Mục tiêu hội nhp i
chính đối ngược với đỉnh kiểm soát
vốn, mục tiêu ổn định tỷ giá đối
nc với đỉnh th nổi hoàn toàn,
mục tiêu chính sách tin t đc lp
đối ngưc với đỉnh liên minh tin
tệ. Bất kỳ cặp mục tiêu nào cũng
thể đạt được bởi một đỉnh nằm
giữa một quc gia hoàn tn
kng kh thi để đt đưc đồng
thời cả ba mục tiêu. Cụ thể:
- Ổn định tỷ giá và hội nhập tài
chính được kết hợp bằng cách lựa
chọn chế độ tỷ giá cố định nhưng
phải t b đc lp tin t. Điều này
nghĩa chính phủ đã mất đi một
công cđ điu chnh i sut trong
nước độc lập với lãi suấtc
ngoài.
- Đc lp tin t và hi nhp tài
chính được kết hợp bằng cách lựa
chọn chế đ t giá th ni. Với la
chọn này, chính ph (NHTƯ) đưc
quyền tự do ấn định lãi suất nhưng
đổi li t giá phi vận nh theo
những nguyên tắc của thị trường.
- Ổn định tỷ giá độc lập tiền
tệ được kết hợp bằng cách lựa chọn
thị trưng vn đóng hay chính ph
phải thiết lp kim soát vốn hn
tn. Khi có kim soát vốn, mi
liên hệ giữa lãi suất tỷ giá sẽ bị
phá vỡ.


Đđo lường từng mục tiêu cnh
sách trong b ba bất kh thi, Chinn
và Ito (2008) đã phát trin 3 thước
đo để đánh giá mức độ độc lập tiền
t(MI), ổn đnh t giá (ERS) và hội
nhập tài chính (KAOPEN).
Độc lập tiền tệ (MI). Mc đ
độc lập tiền tệ được đo lường bằng
hàm nghch đo của mc tương
quan hng năm ca lãi sut hàng
tháng giữa quốc gia sở tại quốc
gia sở. Chỉ số mức độ độc lập
tiền t đưc xác đnh bng công
B
ba bt khả thi là mt trong những lý thuyết rt quan trọng ca i chính quc
tế, được phát trin dựa trên nhng ý ng của Robert Mundell và Marcus
Fleming o thập niên 1960. Cho tới những năm 1980, khi vấn đề kim soát vốn
btht bi nhiu quc gia cùng vi mâu thun gia vic neo gi t giá và chính sách tin
tđc lp ngày càng rõ ràng thì lý thuyết b ba bt kh thi đã tr thành nn tng cho kinh
tế học của nền kinh tế mở. Nhng nghn cứu thuyết này cho thy hiu qu của
chính sách tiền tệ chính sách tài khoá phụ thuộc vào cơ chế tỷ giá hối đoái mức độ
kiểm soát vn. Chẳng hn, mt quc gia nếu cho phép ng vốn chuyn dịch tự do và gi
tgiá c định, thì các nhà qun lý không thể theo đui mt chính sách tin tệ đc lập.
Tnhng phát hin trên, Krugman (1979) và Frankel (1999) đã mrng mô hình
Mundell-Fleming thành mô nh bt kh thi. Frankel cho rng mt quốc gia phải t b
một trong 3 mục tiêu: chính sách tiền tệ độc lập, ổn định tỷ giá, và hội nhập tài chính.
Từ khoá: Bộ ba bất khthi, tài chính quc tế, kinh tế hc vĩ mô, chính sách tiền t,
chính sách tài khoá

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Chính sách
tin tệ độc lập
Hi nhập tài chính
Thị trường vốn đóng
Ổn định
tỷ giá
Tgiá
thả nổi
Tgiá
cố định
Bộ ba bất khả thi
và một số phương pháp đo lường
Nguồn: Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Định
(2011), Tài chính quốc tế, trang 266
Hình 1: Tam giác bộ ba bất khả thi
Bộ ba bất khả thi và một số phương pháp đo lường - Trang 2
Bộ ba bất khả thi và một số phương pháp đo lường - Người đăng: thanhnga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bộ ba bất khả thi và một số phương pháp đo lường 9 10 47