Ktl-icon-tai-lieu

Bộ câu hỏi hướng dẫn môn quản trị học 2

Được đăng lên bởi Tori Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC 2
Stt
01

02

03

04

CÂU HỎI
Anh (chị) bình luận quan điểm sau : “Nhà quản trị giỏi phải là người biết sử dụng những người khác giỏi hơn
mình”.
+ Quản trị là quá trình làm việc với con người và thông qua con người.
+ Nhà quản trị không thể tự thực hiện tất cả các công việc mà phải thông qua người khác
+ Sử dụng người khác để họ làm việc cho mình là rất quan trọng
+ Sử dụng được người giỏi, thậm chí giỏi hơn mình thì sẽ làm được việc tốt hơn.
+ Cho ví dụ
Anh (chị) nhận xét quan điểm sau “Trong dài hạn, nếu ai không hành động theo cách mà xã hội mong muốn,
người đó sẽ thất bại” và liên hệ thực tiễn trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
+ Trách nhiệm của DN là bảo vệ các lợi ích của XH trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận
+ Có 03 quan điểm: bàn tay vô hình, điều tiết của chính phủ, tác động của quản lý (chống ăn bám, lý luận năng
lực, tự giác ngộ).
+ Ý support: bàn tay vô hình, chống ăn bám
+ Cho ví dụ
Trình bày lợi ích của việc nhân viên tham gia quản lý trong việc ra quyết định của nhà quản trị.
+ Thông tin và kiến thức được sử dụng nhiều
+ Có nhiều lựa chọn
+ Quyết định được thấu hiểu và đồng thuận
+ Nâng cao kỹ năng và kiến thức cho tương lai (đào tạo nhân viên)
Anh (Chị) hãy trình bày các mô hình ra quyết định, các điều kiện để áp dụng mô hình ra quyết định nhóm. Cho
một ví dụ về một vấn đề cần ra quyết định và áp dụng phương pháp “6 chiếc mũ tư duy” để một nhóm ra quyết
định giải quyết vấn đề đó
+ Các mô hình RQĐ: độc đoán, tham vấn, tập thể
+ Điều kiện RQĐ nhóm:
+ Thông tin đầy đủ
+ Có khả năng giải quyết vấn đề

05

06

07

+ Có thời gian
+ Cấp dưới năng động
+ Lãnh đạo có khả năng lắng nghe
+ Công việc phức tạp
+ Ví dụ
Hãy phân tích qui trình ra quyết định.
+ Vẽ quy trình
+ Trình bày diễn giải mỗi bước
+ Đánh giá bước khó khăn nhất
+ Cho ví dụ
Anh (chị) hãy trình bày các phương pháp sáng tạo. So sánh tư duy sáng tạo và tư suy phê phán trong quản trị và
cho ví dụ minh họa
+ Các phương pháp sáng tạo phổ biến:
+ Brainstorming
+ 6 chiếc mũ tư duy
+ Mind map
+ So sánh tư duy sáng tạo và tư duy phê phán: vẽ hình, diễn giải mỗi bên, cho ví dụ
Tư duy sáng tạo thường gắn liền với nỗ lực cá nhân, anh chị hãy phân tích vai trò của tư duy sáng tạo trong việc
ra quyết định tập thể (quyết định nhóm)
+ Khái niệm tư duy sáng tạo => Giải quyết vấn đề dựa trên sự động não tối đa nhằm tìm ra phương án tối ưu
trên các phương án có sẵn. Tư duy không theo một khuôn mẫu thông thường nào.
+ Quá trình động não chính là quá trình tư duy c...
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC 2
Stt CÂU HỎI
01 Anh (chị) bình luận quan điểm sau : Nhà quản trị giỏi phảingười biết sử dụng những người khác giỏi hơn
mình”.
+ Quản trị là quá trình làm việc với con người và thông qua con người.
+ Nhà quản trị không thể tự thực hiện tất cả các công việc mà phải thông qua người khác
+ Sử dụng người khác để họ làm việc cho mình là rất quan trọng
+ Sử dụng được người giỏi, thậm chí giỏi hơn mình thì sẽ làm được việc tốt hơn.
+ Cho ví dụ
02 Anh (chị) nhận xét quan điểm sauTrong dài hạn, nếu ai không hành động theo cách hội mong muốn,
người đó sẽ thất bại” và liên hệ thực tiễn trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
+ Trách nhiệm của DN là bảo vệ các lợi ích của XH trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận
+ 03 quan điểm: bàn tay hình, điều tiết của chính phủ, tác động của quản (chống ăn bám, luận năng
lực, tự giác ngộ).
+ Ý support: bàn tay vô hình, chống ăn bám
+ Cho ví dụ
03 Trình bày lợi ích của việc nhân viên tham gia quản lý trong việc ra quyết định của nhà quản trị.
+ Thông tin và kiến thức được sử dụng nhiều
+ Có nhiều lựa chọn
+ Quyết định được thấu hiểu và đồng thuận
+ Nâng cao kỹ năng và kiến thức cho tương lai (đào tạo nhân viên)
04 Anh (Chị) hãy trình bày các mô hình ra quyết định, các điều kiện để áp dụng mô hình ra quyết định nhóm. Cho
một ví dụ về một vấn đề cần ra quyết định và áp dụng phương pháp “6 chiếc mũ tư duy” để một nhóm ra quyết
định giải quyết vấn đề đó
+ Các mô hình RQĐ: độc đoán, tham vấn, tập thể
+ Điều kiện RQĐ nhóm:
+ Thông tin đầy đủ
+ Có khả năng giải quyết vấn đề
Bộ câu hỏi hướng dẫn môn quản trị học 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ câu hỏi hướng dẫn môn quản trị học 2 - Người đăng: Tori Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bộ câu hỏi hướng dẫn môn quản trị học 2 9 10 713