Ktl-icon-tai-lieu

Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn Giao dịch thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Khánh Nhi
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3080 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRẢ LỜI 120 CÂU HỎI
VẤN ĐÁP GIAO DỊCH TMQT
Đây là phần tập hợp các câu trả lời cho bộ 120 câu hỏi GD mà chúng ta có
được thực hiện bởi nhóm mình gồm 4 người: Lê Huyền, Chi, Ngọc và Ngọc Huyền,
kinh tế đối ngoại k48. Phần trả lời còn nhiều thiếu sót, trong quá trình tham khảo
các bạn hãy chủ động bổ sung vào những phần đó. Và nếu bạn nào có thiện ý giúp
hoàn thành bộ trả lời này thì xin email vào địa chỉ:
sinhvienngoaithuong47@gmail.com. Chúng mình xin chân thành cảm ơn. Chúc
các bạn có một kỳ thi thành công !
1.Các bước tiến hành hợp đồng mua bán quốc tế?
* Trong hợp đồng xuất khẩu:
- Giục người mua mở thư tín dụng.
- Xin giấy phép xuất khẩu.
- Chuẩn bị hàng hóa.
Thuê tàu và lưu cước.
- Mua bảo hiểm cho hàng hóa.
- Kiểm dịch và kiểm nghiệm hàng hóa, kiểm tra chất lượng hàng hóa .
- Làm thủ tục hải quan.
- Giao hàng.
- Thanh toán.
- Giải quyết khiếu nại.
* Trong hợp đồng nhập khẩu:
- Xin giấy phép nhập khẩu.
- Tiến hành các thủ tục thuộc nghĩa vụ thanh toán.
- Thuê tàu/ lưu cước.
- Mua bảo hiểm.
- Thông quan nhập khẩu hàng hóa.
2.So sánh đấu giá và đấu thầu.
Đấu giá

Đấu thầu

+ PT giao dịch đặc biệt được tổ chức
công khai tại một thời điểm, địa điểm
nhất định, tại đó hh được bá thành từng
lô, từng đợt để người mua cạnh tranh
nhau và hh sẽ được bán cho người nào

+ ĐT hh/dv là hoạt động TM, theo đó
bên mua thông qua mời thầu (bên mời
thầu) nhằm lựa chọn trong số thương
nhân tham gia đấu thầu (bên dự thầu)
thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu
1

trả giá cao nhất
-

Do người bán tổ chức công khai.
Người mua được xem hàng trước.
Cạnh tranh mua.
Hàng hóa có giá ở mức cao hơn
giá quốc tế của nó.
- Thị trường thuộc về người bán

cầu do bên mua đặt ra, để ký kết và thực
hiện hợp đồng. TN được lựa chọn gọi là
bên trúng thầu.
- Thể lệ đấu thầu được ghi rõ trong
hồ sơ mời thầu.
- Thường cáo nhiều bên tham gia
( bên kỹ sư tư vấn, bên cấp vốn)
- Hàng hóa có số lượng lớn, quy
cách phẩm chất phức tpaj, gồm cả
hàng hóa vô hình và hữu hình.
- Thị trường thuộc về người mua.

3.So sánh môi giới và đại lý.
4.Mua bán đối lưu là gì? Các hình thức?
Câu 3,4 ở phần sau đã có. Mọi người đọc tham khảo.
5.Sở giao dịch hang hóa là gì? có những hình thức giao dịch nào?
=>L.TMVN 2005, Đ63: Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt
động TM, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc MB một lượng nhất định của
một loại hh nhất định qua Sở GDHH theo những tiêu chuẩn của ...
TR LI 120 CÂU HI
VN ĐP GIAO DCH TMQT
 !"
#$%&'"( )* $+,-./0102 342 3./0
56#7 85*9:;</6="0 >(!5
8?@# A= 4B #":C68"&D 
(EF!4#G!H+
=4F ! *IJ !::1 (EK:1
8"5LM N
1.Các bước tiến hành hợp đồng mua bán quốc tế?


!"#
$%&'(
)'*'+,
-%./'(
0/&*'/1'(2/+'(
3'4.5
'
6
.5"778
9
!"#9
7'64:;*6
)'<+,
-%./
=59'(
2.So sánh đấu giá và đấu thầu.
>6 >?
@A&B%1CD
=8:/2&/
&28(%6'E
+=2E/8
*'FG%6'
@><*+'8:-2H(
%)=5?I%)
?JK+LMFNO
P?I%)L?J
OP6DN6")
Q
Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn Giao dịch thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn Giao dịch thương mại quốc tế - Người đăng: Nguyễn Khánh Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn Giao dịch thương mại quốc tế 9 10 451