Ktl-icon-tai-lieu

Bộ công thương

Được đăng lên bởi Park Jiyone
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ chế thị trường là quá trình tương tác lẫn nhau giữa các chủ thể (hoạt động) kinh tế
trong việc hình thành giá cả, phân phối tài nguyên, xác định khối lượng và cơ cấu sản
xuất. Sự tương tác của các chủ thể tạo nên những điều kiện nhất định để nhà sản xuất,
với hành vi tối đa hóa lợi nhuận , sẽ căn cứ vào giá cả thị trường để quyết định ba vấn
đề: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai. Ngược lại, hoạt động của
các chủ thể tạo nên sự tương tác nói trên. Như vậy, cơ chế thị trường là hình thức tổ
chức kinh tế, trong đó các quan hệ kinh tế tác động lên mọi hoạt động của nhà sản xuất
và người tiêu dùng trong quá trình trao đổi.
Theo lý thuyết của các nhà kinh tế học phúc lợi thì cơ chế thị trường là cách thức tự
động phân bổ tối ưu các nguồn lực của nền kinh tế. Đó là vì, khi mỗi nhà sản xuất đều
căn cứ vào giá cả thị trường để có quyết định về sản xuất, sẽ không có sản xuất thừa,
cũng sẽ không có sản xuất thiếu phuc được đảm bảo do không có tổn thất xã hội.
Tuy nhiên, để cơ chế thị trường thực hiện tốt được chức năng của mình, thì các điều
kiện sau đây phải được thỏa mãn: thị trường phải có cạnh tranh hoàn hảo thông tin đối
xứng, không có các ảnh hưởng ngoại lai, v.v... Nếu không, cơ chế thị trường sẽ không
thể phân bổ tối ưu các nguồn lực kinh tế. Khi đó có thất bại thị trường
Trong nền kinh tế thị trường, mọi hoạt động sản xuất và trao đổi hàng hóa giữa người
sản xuất và người tiêu dùng được vận hành do sự điều tiết của quan hệ cung cầu.
Đặc trưng cơ bản nhất của cơ chế thị trường là động lực loợi nhuận, nó chỉ huy hoạt
động của các chủ thể. Trong kinh tế thị trường, đặc điểm tự do lựa chọn hình thức sản
xuất kinh doanh, tự chịu trách nhiệm: 'lãi hưởng lỗ chịu', chấp nhận cạnh tranh, là
những điều kiện hoạt động của cơ chế thị trường. Sự tuân theo cơ chế thị trường là
điều không thể tránh khỏi đối với các doanh nghiệp, nếu không sẽ bị đào thải.
Cơ chế hàng hóa tập trung
Thực chất là cơ chế mệnh lệnh, là một xã hội Chính phủ đề ra mọi quyết định về sản
xuất và tiêu dùng. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ quyết định sẽ sản xuất cái gì, sản xuất
như thế nào và sản xuất cho ai. Sau đó các hướng dẫn cụ thể sẽ được phổ biến tới các
hộ sản xuất gia đình, các doanh nghiệp.
Quá trình như vậy là một nhiệm vụ rất phức tạp và không tồn tại một nền kinh tế mệnh
lệnh hoàn chỉnh, trong đó tất cả các quyết định về phân bổ nguồn lực được tiến hành
theo phương pháp này. Tất nhiên việc xây dựng một kế hoạch như vậy, trong đó không
chỉ xác định chính xác số lượng t...
Cơ chế thị trường là quá trình tương tác lẫn nhau giữa các chủ thể (hoạt động) kinh tế
trong việc hình thành giá cả, phân phối tài nguyên, xác định khối lượng và cơ cấu sản
xuất. Sự tương tác của các chủ thể tạo nên những điều kiện nhất định để nhà sản xuất,
với hành vi tối đa hóa lợi nhuận , sẽ căn cứ vào giá cả thị trường để quyết định ba vấn
đề: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai. Ngược lại, hoạt động của
các chủ thể tạo nên sự tương tác nói trên. Như vậy, cơ chế thị trường là hình thức tổ
chức kinh tế, trong đó các quan hệ kinh tế tác động lên mọi hoạt động của nhà sản xuất
và người tiêu dùng trong quá trình trao đổi.
Theo lý thuyết của các nhà kinh tế học phúc lợi thì cơ chế thị trường là cách thức tự
động phân bổ tối ưu các nguồn lực của nền kinh tế. Đó là vì, khi mỗi nhà sản xuất đều
căn cứ vào giá cả thị trường để có quyết định về sản xuất, sẽ không có sản xuất thừa,
cũng sẽ không có sản xuất thiếu phuc được đảm bảo do không có tổn thất xã hội.
Tuy nhiên, để cơ chế thị trường thực hiện tốt được chức năng của mình, thì các điều
kiện sau đây phải được thỏa mãn: th trường phải có cạnh tranh hoàn hảo thông tin đối
xứng, không có các ảnh hưởng ngoại lai, v.v... Nếu không, cơ chế thị trường sẽ không
thể phân bổ tối ưu các nguồn lực kinh tế. Khi đó có thất bại thị trường
Trong nền kinh tế thị trường, mọi hoạt động sản xuất và trao đổi hàng hóa giữa người
sản xuất và người tiêu dùng được vận hành do sự điều tiết của quan hệ cung cầu.
Đặc trưng cơ bản nhất của cơ chế thị trường là động lực loợi nhuận, nó chỉ huy hoạt
động của các chủ thể. Trong kinh tế thị trường, đặc điểm tự do lựa chọn hình thức sản
xuất kinh doanh, tự chịu trách nhiệm: 'lãi hưởng lỗ chịu', chấp nhận cạnh tranh, là
những điều kiện hoạt động của cơ chế thị trường. Sự tuân theo cơ chế thị trường là
điều không thể tránh khỏi đối với các doanh nghiệp, nếu không sẽ bị đào thải.
Cơ chế hàng hóa tập trung
Thực chất là cơ chế mệnh lệnh, là một xã hội Chính phủ đề ra mọi quyết định về sản
xuất và tiêu dùng. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ quyết định sẽ sản xuất cái gì, sản xuất
như thế nào và sản xuất cho ai. Sau đó các hướng dẫn cụ thể sẽ được phổ biến tới các
hộ sản xuất gia đình, các doanh nghiệp.
Quá trình như vậy là một nhiệm vụ rất phức tạp và không tồn tại một nền kinh tế mệnh
lệnh hoàn chỉnh, trong đó tất cả các quyết định về phân bổ nguồn lực được tiến hành
theo phương pháp này. Tất nhiên việc xây dựng một kế hoạch như vậy, trong đó không
chỉ xác định chính xác số lượng từng loại sản phẩm phải sản xuất mà còn ấn định cả
giá cả, theo đó các sản phẩm này được bán cho người tiêu dùng là một công việc
khổng lồ. Chỉ cần nhà quản lý phạm sai lầm là có thể dẫn đến tình trạng dư thừa hay
Bộ công thương - Trang 2
Bộ công thương - Người đăng: Park Jiyone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bộ công thương 9 10 675