Ktl-icon-tai-lieu

bộ đề kiểm toán

Được đăng lên bởi nguyenthithuhang579
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là:
Điều chỉnh hoạt động quản lý.
Sử lý vi phạm.
Xác minh và bày tỏ ý kiến.
Không trường hợp nào đúng.
Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào
không thuộc phạm vi phân loại này ?
Kiểm toán hoạt động.
Kiểm toán nội bộ.
Kiểm toán tuân thủ.
Kiểm toán báo cáo tài chính.
Câu 3: Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc:
Chính phủ.
Tòa án.
Quốc hội.
Tất cả các câu trên.
Câu 4: Trong các nôi dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán tuân th ủ:
Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp…
Kiểm tra tình hình chấp hành chính sách, nghị quyết, quy ch ế…
Kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh.
Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán, ki ểm toán.
Câu 5: Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc lo ại kiểm toán:
Tuân thủ.
Báo cáo tài chính.
Hoạt động.
Tất cả các câu trên.
Câu 6: Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên t ắc ki ểm
toán báo cáo tài chính:
Tuân thủ luật pháp.
Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và kiểm toán viên có thái độ hoài nghi ngh ề nghi ệp.
Tuân thủ nguyên tắc công khai, thống nhất.

Câu 7: Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách chế độ quản lý kinh t ế tài chính thu ộc
nội dung của loại kiểm toán nào?
1.
Tuân thủ.
2.
Báo cáo tài chính.
3.
Hoạt động
4.
Không câu nào đúng.
Câu 8: Khi phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành kiểm toán, loại kiểm toán nào trong
các loại kiểm toán dưới đây không thuộc phậm vi phân loại này?
1.
Kiểm toán báo cáo tài chính.
2.
Kiểm toán nhà nước.
3.
Kiểm toán độc lập.
4.
Kiểm toán nội bộ.
Câu 9: Cuộc kiểm toán được tiến hành có thu phí kiểm toán do:
1.
Cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện.
2.
Cơ quan kiêm toán độc lập thực hiện .

3.
4.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện.
Bao gồm tất cả các câu trên.
Câu 10: Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thu ộc kiểm toán nội b ộ:
Kiểm toán báo cáo kế toán.
Kiểm toán hoạt động.
Kiểm toán tuân thủ.
Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách.
Câu 11: Nếu lấy chức năng liểm toán làm tiêu chí phân loại thì ki ểm toán được phân thành:
Kiểm toán tuân thủ.
Kiểm toán báo cáo tài chính.
Kiểm toán hoạt động.
Bao gồm tất cả các câu trên.
Câu 12: Trong các chức năng dưới đây, c...
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN
Câu 1: M t trong nh ng ch c n ng c a ki m toán là: ă
1. i u ch nh ho t ng qu n lý.Đ độ
2. S lý vi ph m.
3. Xác minh và bày t ý ki n. ế
4. Không tr ng h p nào úng.ườ đ
Câu 2: Khi phân lo i ki m toán theo ch c n ng ă , trong các lo i ki m toán d i ây lo i nào ướ đ
không thu c ph m vi phân lo i này ?
1. Ki m toán ho t ng. độ
2. Ki m toán n i b .
3. Ki m toán tuân th .
4. Ki m toán báo cáo tài chính.
Câu 3: Ki m toán nhà n c có th tr c thu c: ướ
1. Chính ph .
2. Tòa án.
3. Qu c h i.
4. T t c các câu trên.
Câu 4: Trong các nôi dung sau ây, n i dung nào không thu c ki m toán tuân th :đ
1. Ki m tra tính tuân th lu t pháp…
2. Ki m tra tình hình ch p hành chính sách, ngh quy t, quy ch ế ế
3. Ki m tra k t qu ho t ng kinh doanh. ế độ
4. Ki m tra vi c ch p hành các nguyên t c, các chu n m c k toán, ki m toán. ế
Câu 5: Ki m toán ánh giá tính hi u l c, hi u qu c a n v thu c lo i ki m toán: đ đơ
1. Tuân th .
2. Báo cáo tài chính.
3. Ho t ng. độ
4. T t c các câu trên.
Câu 6: Trong các nguyên t c sau ây, nguyên t c nào không phù h p v i nguyên t c ki m đ
toán báo cáo tài chính:
1. Tuân th lu t pháp.
2. Tuân th o c ngh nghi p. đạ đứ
3. Tuân th các chu n m c ki m toán và ki m toán viên có thái hoài nghi ngh nghi p. độ
4. Tuân th nguyên t c công khai, th ng nh t .
Câu 7: Ki m tra tính tuân th lu t pháp, chính sách ch qu n lý kinh t tài chính thu c ế độ ế
n i dung c a lo i ki m toán nào?
1. Tuân th .
2. Báo cáo tài chính.
3. Ho t ng độ
4. Không câu nào úng.đ
Câu 8: Khi phân lo i ki m toán theo ch th ti n hành ki m toán, lo i ki m toán nào trong ế
các lo i ki m toán d i ây không thu c ph m vi phân lo i này? ướ đ
1. Ki m toán báo cáo tài chính.
2. Ki m toán nhà n c. ướ
3. Ki m toán c l p. độ
4. Ki m toán n i b .
Câu 9: Cu c ki m toán c ti n hành có thu phí ki m toán do: đượ ế
1. C quan ki m toán nhà n c th c hi n.ơ ướ
2. C quan kiêm toán c l p th c hi nơ độ .
bộ đề kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ đề kiểm toán - Người đăng: nguyenthithuhang579
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bộ đề kiểm toán 9 10 105