Ktl-icon-tai-lieu

Bộ phận lễ tân trong khách sạn

Được đăng lên bởi Lệ Ngân
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1459 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG I : MỘT SỐ LÝ THUYÊT CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ CỦA
BỘ PHẬN LỄ TÂN TRONG KHÁCH SẠN
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ PHẬN LỄ TÂN TRONG KHÁCH SẠN
Bộ phận lễ tân được coi là bộ phận trung tâm quan trong nhất của một khách sạn. Sự
tiếp xúc của khách với khách sạn trước hết và chủ yếu thông qua nhân viên của bộ phận lễ
tân. Những sự cảm nhận, ý kiến của khách hàng về khách sạn, về nhân viên nói chung và
về dịch vụ của khách sạn được hình thành chủ yếu bởi ấn tượng của họ đối với bộ phận
đón tiếp này ngay từ những phút đầu tiên tiếp xúc.
1.1 Vai trò nhiệm vụ của bộ phận lễ tân trong khách sạn
1.1.1 Vai trò của bộ phận lễ tân
Trong khu vực đón tiếp, bộ phận lễ tân đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nó được ví
như bộ mặt đại diện cho một khách sạn trong các mối quan hệ đối ngoại với bên ngoài:
khách, các nhà cung cấp khách, các tổ chức cung ứng và các đối tác khác. Trong quá trình
tổ chức phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách trong khách sạn, bộ phận lễ tân lại đóng
vai trò như “chiếc cầu” nối giữa khách với khách sạn, nối giữa các bộ phận riêng biệt lại
với nhau, tạo sự nhịp nhàng ăn khớp trong hoạt động đều đặn của khách sạn như một “cơ
thể sống thống nhất” vậy.
Bộ phận đón tiếp nói chung và lễ tân nói riêng không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin
cho khách về khách sạn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền , quảng
cáo giới thiệu và bán sản phẩm cho khách sạn. Thông qua đó, khả năng thu hút khách đến
khách sạn tăng lên, lễ tân sẽ thuyết phục để khách mua nhiều sản phẩm của khách sạn hơn,
nhờ đó năng suất khách sạn sẽ được nâng cao.Các nhà quản lý khách sạn luôn đề cao vai
trò của bộ phận này bởi nó còn đóng góp vai trò “cố vấn, trợ thủ” đắc lực trong việc cung
cấp mọi thong tin kịp thời về tình hình khách trong khách sạn (những đòi hỏi, thị hiếu cũng
như sự biến động của thị trường khách mục tiêu của khách sạn), các thông tin cập nhật về
tình hình kinh doanh của khách sạn trong mỗi thời điểm khi nhà quản lý cần. Nhờ đó, các
nhà quản lý có thể phản ứng nhanh được với sự thay đổi và có thể đề ra các chính sách
kinh doanh phù hợp.
Do những vai trò quan trọng như vậy nên bộ phận lễ tân trong khách sạn luôn là sự
quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý khách sạn.
1.1.2 Nhiệm vụ của bộ phận lễ tân
Nhiệm vụ quan trọng của bộ phận này là bán dịch vụ buồng ngủ của khách sạn cho
khách. Thông thường các nhân viên của bộ phận lễ tân và bộ phận nhận đặt buồng phải
tham gia vào việc đưa ra các dự báo về tình hình đặt buồng của khách sạn trong những giai
đoạn ...
CHƯƠNG I : MỘT SỐ LÝ THUYÊT CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ CỦA
BỘ PHẬN LỄ TÂN TRONG KHÁCH SẠN

 !"
#$%&''#&(#)&*
 +,"-./#&0.&0&*1&
&023&45(#678&'
1#((9,%:*#$%
 
; ; ; <=
>&"1#.1&=?@7.1&A
?2@8@8&'*B
..CDD&8 >5
CD4&4:.1
&=E#:F8,&'.8,*@
&'."3G'0?EH
I88F&(
1#1&1*)JH:)
&0.=1&=7&@(*(0.-
'@&-K >)1.-G%#
G*.L(#4I0-KH.
M1GL N-/)0&
=(61=11&=E8&.FO"&@
73M&055P,=Q.3#R
"#3M4*S.)&0
552TMI-/: +M1.
-/1I-D&'"(C&1I0A
2U
V,&=7&(*)"
:-/
; ; W +@&4
+@&47( !"
 >)M&*&?X-
&&@2"&055?X,
3 >*H6*D&2"1.1#1I&
Bộ phận lễ tân trong khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ phận lễ tân trong khách sạn - Người đăng: Lệ Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Bộ phận lễ tân trong khách sạn 9 10 648