Ktl-icon-tai-lieu

BT KINH TẾ VI MÔ

Được đăng lên bởi tinhhuynh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 6920 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ: 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8
tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số
lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed = -0,2; Es = 1,54.
Yêu cầu:
1. Xác định phương trình đường cung và đường cầu về đường trên thị trường
Mỹ. Xác định giá cả cân bằng đường trên thị trường Mỹ.
2. Để đảm bảo lợi ích của ngành đường, chính phủ đưa ra mức hạn ngạch nhập
khẩu là 6,4 tỷ pao. Hãy xác định số thay đổi trong thặng dư của người tiêu
dung, của người sản xuất, của Chính phủ, và số thay đổi trong phúc lợi xã
hội.
3. Nếu giả sử chính phủ đánh thuế nhập khẩu 13,5 xu/pao. Điều này tác động
đến lợi ích của mọi thành viên ra sao? So sánh với trường hợp hạn ngạch,
theo bạn chính phủ nên áp dụng biện pháp gì?
Bài giải
Qs = 11,4 tỷ pao
Qd = 17,8 tỷ pao
P = 22 xu/pao
PTG = 805 xu/pao
Ed = -0,2
Es = 1,54
1. Phương trình đường cung, đường cầu? Pcb?
Ta có: phương trình đường cung, đường cầu có dạng như sau:
QS = aP + b
QD = cP + d
Ta lại có công thức tính độ co dãn cung, cầu:
ES = (P/QS).(∆Q/∆P)

(1)

ED = (P/QD). (∆Q/∆P)
Trong đó: ∆Q/∆P là sự thay đổi lượng cung hoặc cầu gây ra bởi thay đổi về giá, từ
đó, ta có ∆Q/∆P là hệ số gốc của phương trình đường cung, đường cầu
 ES = a.(P/QS)
ED = c. (P/QD)
 a = (ES.QS)/P
c = (ED.QD)/P
 a = (1,54 x 11,4)/22 = 0,798
c = (-0,2 x 17,8)/22 = - 0,162

Thay vào phương trình đường cung, đường cầu tính b,d
QS = aP + b
QD = cP + d
 b = QS – aP
d = QD - cP
 b = 11,4 – (0,798 x 22) = - 6,156
d = 17,8 + (0,162 x 22) = 21,364
Thay các hệ số a,b,c,d vừa tìm được, ta có phương trình đường cung và cầu về
đường trên thị trường Mỹ như sau:
QS = 0,798P – 6,156
QD = -0,162P + 21,364
Khi thị trường cân bằng, thì lượng cung và lượng cầu bằng nhau
 QS = QD
 0,798PO – 6,156 = -0,162PO + 21,364
 0,96PO

= 27,52

PO

= 28,67

QO



= 16,72

2. Số thay đổi trong thặng dư của người tiêu dùng, của người sản xuất, của
Chính phủ, và số thay đổi trong phúc lợi xã hội.
Quota = 6,4
Do P = 22 < PTG = 8,5 => người tiêu dùng có xu hướng tiêu dùng hàng nhập khẩu,
nếu chính phủ không hạn chế nhập khẩu. Để ngăn chặn nhập khẩu chính phủ đặt
quota nhập khẩu với mức 6,4 tỷ pao. Khi đó phương trình đường cung thay đổi như
sau:
QS’ = QS + quota
= 0,798P -6,156 + 6,4
QS’ = 0,798P + 0,244
Khi có quota, phương trình đường cung thay đổi => điểm cân bằng thị trường thay
đổi. QS’ =QD
 0,798 P + 0,244 = -0,162P + 21,364
 0,96P


= 21,12

P =

22

Q =

17,8

S

P

S quota

6.4

22

a

c

b

f

d...
Bài 1: Trong những năm 2005, sản xuất đưng Mỹ: 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8
tỷ pao; giá cả Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả số
lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed = -0,2; Es = 1,54.
Yêu cầu:
1. Xác định phương trình đường cung đường cầu về đưng trên thị trường
Mỹ. Xác định giá cả cân bằng đường trên thị trường Mỹ.
2. Để đảm bảo lợi ích của ngành đưng, chính phủ đưa ra mức hạn ngạch nhập
khẩu 6,4 tỷ pao. Hãy xác định số thay đổi trong thặng của người tiêu
dung, của người sản xuất, của Chính phủ, số thay đổi trong phúc lợi
hội.
3. Nếu giả sử chính phủ đánh thuế nhập khẩu 13,5 xu/pao. Điều này tác động
đến lợi ích của mọi thành viên ra sao? So sánh với trường hợp hạn ngạch,
theo bạn chính phủ nên áp dụng biện pháp gì?
Bài giải
Q
s
= 11,4 tỷ pao
Q
d
= 17,8 tỷ pao
P = 22 xu/pao
P
TG
= 805 xu/pao
Ed = -0,2
Es = 1,54
1. Phương trình đường cung, đường cầu? P
cb
?
Ta có: phương trình đường cung, đường cầu có dạng như sau:
Q
S
= aP + b
Q
D
= cP + d
Ta lại có công thức tính độ co dãn cung, cầu:
E
S
= (P/Q
S
).(Q/P)
E
D
= (P/Q
D
). (Q/P)
Trong đó: Q/P sự thay đổi lượng cung hoặc cầu gây ra bởi thay đổi về giá, từ
đó, ta có Q/P là hệ số gốc của phương trình đường cung, đường cầu
E
S
= a.(P/Q
S
)
E
D
= c. (P/Q
D
)
a = (E
S
.Q
S
)/P
c = (E
D
.Q
D
)/P
a = (1,54 x 11,4)/22 = 0,798
c = (-0,2 x 17,8)/22 = - 0,162
(1)
BT KINH TẾ VI MÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT KINH TẾ VI MÔ - Người đăng: tinhhuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
BT KINH TẾ VI MÔ 9 10 337