Ktl-icon-tai-lieu

bt kinh tế

Được đăng lên bởi nguyenthihuyen-93qtkd-gmail-com
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3302 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương I: Tổng quan
1. Ý nghĩa của biến số:

Year : Năm dương lịch.
Totemp : Tổng số việc làm xuất phát.
Agemp : Lao động nông nghiệp điều tra dân số.
Selfemp : Điều tra dân số tự làm chủ.
Famwork : điều tra dân số lao động gia đình không đ ược trả l ương.
Domestic : điều tra dân số nội địa
Nonagpr : số lượng tư nhân phi nông nghiệp trong công vi ệc theo c ục th ống
kê lao động.
Fedgov : Số việc làm của chính phủ liên bang theo cục thống kê lao đ ộng.
Nonfedgv : Số việc làm chính quyền địa ph ương và nhà n ước theo c ục
thống kê lao động.
Gnpdef :Tổng sản phẩm quốc dân giảm phát giá ẩn (Năm 1954 = 100)
GNP : Tổng sản phẩm quốc gia
Unemp : Thất nghiệp
Armedfor : Số lượng người làm việc trong lực lượng vũ trang
Pop :Dân số từ 14 tuổi trở lên không có tổ chức.
2. Đơn vị đo:

Totemp: 1000 việc làm
Agemp: 1000 người
Armedfor: 1000 người
Domestic: 1000 người
Famwork: 1000 người
1

Fedgov: 1000 việc làm
Gnp: Triệu đôla
Gnpdef: %
Nonagpr: 1000 người
Nonfedgv:1000 việc làm
Pop: 1000 người
Selfemp: 1000 người
Unemp: 1000 người
3. Trung bình các biến:

Mean(totemp) = 65317.00
Mean( agemp ) = 6636.750

Mean(armedfor) = 2606.688
Mean(domestic) = 2167.562
Mean( famwork ) = 510.0000
Mean( fedgov ) = 2170.750
Mean( gnp ) = 387698.4
Mean( gnpdef ) = 101.6813
Mean(nonagpr ) = 42819.56
Mean(nonfedgv) = 4944.000
Mean(pop) = 117424.0
Mean(selfemp) = 6968.375
Mean(unemp) = 3193.312

4. Phương sai các biến:
2

Var (totemp ) = Se 2 (totemp ) = (3511.968) 2 = 12333919.23
Var (agemp ) = (930.8156) 2 = 866417.68
Var (armedfor ) = (695.9196) 2 = 483297.48
Var (domestic ) = (318.1316) 2 = 101207.71
Var ( famwork ) = (101.7585) 2 = 1.0355*1012
Var ( fedgov ) = (174.4353) 2 = 30427.67
Var ( gnp) = (99394.94) 2 = 9879534098
Var ( gnpdef ) = (10.79155)2 = 116.4576
Var (nonagpr ) = (2846.296) 2 = 8101400.92
Var (nonfedgv) = (1048.953) 2 = 1100302.396
Var ( pop) = (6956.102) 2 = 48387355.03
Var ( selfemp ) = (213.5699) 2 = 45612.11
Var (unemp ) = (934.4642) 2 = 873223.34

5. Đồ thị biến thiên:
3

72000

8500

4000

2800

70000

8000

3600

2600

7500

3200

7000

2800

6500

2400

6000

2000

62000

5500

1600

60000

5000

1200

68000

2400

66000

2200

64000

1948

1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962

1948 1950 1952 1954 1956

TOTEMP

1958 1960 1962

2000
1800
1600
1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962

AGEMP

700

2500

650

2400

600

2300

550

2200

400000

500

2100

360000

450

2000

DOMESTIC

560000

120

520000

115

480000

110

440000

105
100
95

320000

90

280000
400

1...
Ch ng I: T ng quan ươ
1. Ý nghĩa c a bi n s : ế
Year : Năm d ng l ch.ươ
Totemp : T ng s vi c làm xu t phát.
Agemp : Lao đ ng nông nghi p đi u tra dân s .
Selfemp : Đi u tra dân s t làm ch .
Famwork : đi u tra dân s lao đ ng gia đình không đ c tr l ng. ượ ươ
Domestic : đi u tra dân s n i đ a
Nonagpr : s l ng t nhân phi nông nghi p trong ng vi c theo c c th ng ượ ư
kê lao đ ng.
Fedgov : S vi c làm c a chính ph liên bang theo c c th ng kê lao đ ng.
Nonfedgv : S vi c làm chính quy n đ a ph ng nhà n c theo c c ươ ướ
th ng kê lao đ ng.
Gnpdef :T ng s n ph m qu c dân gi m phát giá n (Năm 1954 = 100)
GNP : T ng s n ph m qu c gia
Unemp : Th t nghi p
Armedfor : S l ng ng i làm vi c trong l c l ng vũ trang ượ ườ ượ
Pop :Dân s t 14 tu i tr lên không có t ch c.
2. Đ n v đo:ơ
Totemp: 1000 vi c làm
Agemp: 1000 ng iườ
Armedfor: 1000 ng iườ
Domestic: 1000 ng iườ
Famwork: 1000 ng iườ
1
bt kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bt kinh tế - Người đăng: nguyenthihuyen-93qtkd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
bt kinh tế 9 10 449