Ktl-icon-tai-lieu

BT Quản Trị Học ĐHBK chương 2

Được đăng lên bởi duy8498874
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TQM
1) Khái niệm TQM
TQM: Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện.
TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng,
dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn
thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và
của xã hội.
Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức
tốt nhất cho phép.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2) Đặc điểm :
Chất lượng định hướng bởi khách hàng
Vai trò lãnh đạo trong công ty
Cải tiến chất lượng liên tục
Tính nhất thể, hệ thống
Sự tham gia của mọi cấp, mọi bộ phận, nhân viên
Sử dụng các phương pháp tư duy khoa học như kỹ thuật thống kê

3) Các đặc trưng cơ bản của TQM
1. Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người
2. Chu ý đến mối quan hê với các lợi ích xã hôi: tất cả mọi người đều có lợi
3. Chu ý đến giáo dục và đào tạo: Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết thuc
cũng bằng đào tạo
4. Dựa trên chế đô tự quản (self- control) – chất lượng không được tạo nên bởi sự
kiểm tra mà bởi sự tự giác
5. Chu ý đến viêc sử dụng các dư liêu quản lý dựa trên sự kiện (management by
fact)
6. Quản lý và triển khai chính sách: xây dựng và triển khai hê thống chính sách
trên toàn công ty
7. Hoạt đông nhắm chất lượng: thuc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao
đông
8. Chia se kinh nghiêm và ý tưởng: khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến
9. Xem xét của lãnh đạo và đánh giá nôi bô: đảm bảo hê thống chất lượng hoạt
đông thông suốt và thực hiên chính sách và kế hoạch chất lượng
10. Sử dụng các phương pháp thống kê : thu thâp và phân tch dư liêu về sản phẩm
và quá trình sản xuất.

AEC
1) Định nghĩa :
Cộng đồng kinh tế ASEAN (tiếng Anh: ASEAN Economic Community, viết tắt: AEC)
là một khối kinh tế khu vực của các quốc gia thành viên ASEAN dự định sẽ được
thành lập vào năm 2015.
2) Mục đích :
Cộng đồng Kinh tế ASEAN là việc thực hiện mục tiêu cuối cùng của hội nhập kinh
tế trong "Tầm nhìn ASEAN 2020", nhằm hình thành một khu vực kinh tế ASEAN ổn
định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao, trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu
tư sẽ được chu chuyển tự do, và vốn được lưu chuyển tự do hơn, kinh tế phát
triển đồng đều, đói nghèo và chênh lêch kinh tế-xã hội được giảm bớt vào năm
2020. Kế hoạch trung hạn 6 năm lần thứ hai của ASEAN (2004-2010) xác định rõ
hơn mục đích của AEC là: tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua hội nhập
nhanh hơn, nhằm thuc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của ASEAN.
3) ...

 
TQM: Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện.
định hướng vào chất lượng,
sự tham gia của mọi thành viên !"#$%&$#
&sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và
của xã hội.
'($()*+%,-./0
1*-23

435*+!6780$/
93:$;.!#--&<
=35$()*+$'
>3?*@A1
B3C$D$*D$8EF$
G3CH'</-D/IE1/

435*+!+#-80$%$*D$J$
935K!)1$ 7$+$?L. $M*D$J$!NO+$ê ô
=35K!)$-'!-#-M5*+8P!Q8 !-#-/)K
R8 !-#-
>3S)! T%"UV--WX*+/&!+#-80$%ô
/$@80$%$
B35K!)$ %H'Y$ ê ê %/$AT""8<
UW
G3$@/$?%MLF<$@/$ 1?%ê
-&<
Z3[-#! P*+MK!,<+J$-ô
! ô
\35$%]/$$ 0M/<)/?0%#-$()ê
^3_"L2.!#-!$ $8 M!8- 1*+-#ô ô ê
! &%1$ ?%/)-#*+ô ê
4`3CH'1/M FaY$ N%,â ê
b%L*3
BT Quản Trị Học ĐHBK chương 2 - Trang 2
BT Quản Trị Học ĐHBK chương 2 - Người đăng: duy8498874
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BT Quản Trị Học ĐHBK chương 2 9 10 949