Ktl-icon-tai-lieu

BT Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Hana Saki
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
[1] Bảng chấm công năm vừa qua của công ty Cudahey Masonry được thống kê thành bảng dưới
đây
Số ngày vắng
0
1
2
3
4
5
6
7
Số công nhân

4

2

14

10

16

Chọn ngẫn nhiên một công nhân. Tính xác suất công nhân đó nghỉ
a) 3 ngày.
b) Nhiều nhất 2 ngày.
d) 8 ngày.
e) Ít hơn 8 ngày.

18

10

6

c) Từ 1 đến 5 ngày.

[2] Trong 100 người được phỏng vấn có 40 người thích dùng nước hoa A; 28 người thích dùng nước
hoa B; 10 người thích dùng cả 2 loại nước hoa A, B. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong số 100
người trên. Tính xác suất người này a) Thích dùng ít nhất một loại nước hoa trên.
b) Không thích dùng loại nứơc hoa nào cả.

[3] Một hộp chứa 10 sản phẩm trong đó có 7 sản phẩm tốt, 3 sản phẩm xấu.
a) Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Tính xác suất chọn được sản phẩm xấu.
b) Chọn ngẫu nhiên lần lượt (không hoàn lại) hai sản phẩm. Tính xác suất sản phẩm chọn
lần sau là sản phẩm xấu.

c) Chọn ngẫu nhiên lần lượt (có hoàn lại) hai sản phẩm. Tính xác suất sản phẩm chọn lần
sau là sản phẩm xấu.

[4] Một hộp phấn có 12 phấn trắng; 8 phấn xanh; 10 phấn vàng. Chọn ngẫu nhiên một viên phấn.
Tính xác suất viên phấn này màu trắng biết rằng viên phấn này không phải màu vàng.
[5] Có ba người, mỗi người bắn một viên đạn vào bia với xác suất bắn trúng lần lượt là 0,6 ;
0,7 ; 0,8. Tìm các xác suất sau đây:
a) Chỉ có người thứ hai bắn trúng.
b) Có đúng một người bắn trúng.
c) Chỉ có người thứ ba bắn trượt.
d) Có đúng hai người bắn trúng.
e) Cả ba người đều bắn trúng.
f) Không có ai bắn trúng.
g) Có ít nhất một người bắn trúng.
h) Có không quá hai người bắn trúng.
Có ít nhất hai người bắn trúng.

[5] Chọn lần lượt không hoàn lại 3 sản phẩm từ một hộp chứa 15 sản phẩm gồm 10 sản phẩm tốt, 5
sản phẩm xấu. Tính xác suất để:

a) Chọn được sản phẩm tốt ở lần 1 và 2, còn lần 3 chọn sản phẩm xấu.
b) Trong 3 sản phẩm đã chọn có đúng 2 sản phẩm tốt biết rằng lần thứ nhất chọn được
sản phẩm tốt.

[6] Có hai hộp bi, hộp I có 3 bi trắng, 8 bi đen; hộp II có 4 bi đen, 7 bi trắng. Từ mỗi hộp chọn ngẫu
nhiên 1 viên bi, số bi còn lại trong mỗi hộp được bỏ chung vào hộp III. Sau đó từ hộp III chọn
ngẫu nhiên 1 bi. Tính xác suất bi chọn từ hộp III là bi trắng.

[7] Đội tuyển bóng bàn Thành phố có ba vận động viên A, B, C mỗi vận động viên thi đấu một trận,
với xác suất thắng trận lần lượt là: 0,7; 0,8; 0,9. Tính xác suất để:

a) Đội tuyển thắng ít nhất một trận.

b) Đội tuyển thắng đúng hai trận
c) C thua biết rằng đội tuyển thắng hai trận.
[8] Một phân xưởng có 60 công nhân, trong đó có 40 nữ và 20 n...
CHƯƠNG 1
[1] Bảng chấm công năm vừa qua của công ty Cudahey Masonry được thống kê thành bảng dưới
đây
Số ngày vắng 0 1 2 3 4 5 6 7
Số công nhân 4 2 14 10 16 18 10 6
Chọn ngẫn nhiên một công nhân. Tính xác suất công nhân đó nghỉ
a) 3 ngày. b) Nhiều nhất 2 ngày. c) Từ 1 đến 5 ngày.
d) 8 ngày. e) Ít hơn 8 ngày.
[2] Trong 100 người được phỏng vấn40 người thích dùng nước hoa A; 28 người thích dùng nước
hoa B; 10 người thích dùng cả 2 loại nước hoa A, B. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong số 100
người trên. Tính xác suất người này a) Thích dùng ít nhất một loại nước hoa trên.
b) Không thích dùng loại nứơc hoa nào cả.
[3] Một hộp chứa 10 sản phẩm trong đó có 7 sản phẩm tốt, 3 sản phẩm xấu.
a) Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Tính xác suất chọn được sản phẩm xấu.
b) Chọn ngẫu nhiên lần lượt (không hoàn lại) hai sản phẩm. Tính xác suất sản phẩm chọn
lần sau là sản phẩm xấu.
c) Chọn ngẫu nhiên lần lượt (có hoàn lại) hai sản phẩm. Tính xác suất sản phẩm chọn lần
sau là sản phẩm xấu.
[4] Một hộp phấn 12 phấn trắng; 8 phấn xanh; 10 phấn vàng. Chọn ngẫu nhiên một viên phấn.
Tính xác suất viên phấn này màu trắng biết rằng viên phấn này không phải màu vàng.
[5] ba người, mỗi người bắn một viên đạn vào bia với xác suất bắn trúng lần lượt 0,6 ;
0,7 ; 0,8. Tìm các xác suất sau đây:
a) Chỉ có người thứ hai bắn trúng.
b) Có đúng một người bắn trúng.
c) Chỉ có người thứ ba bắn trượt.
d) Có đúng hai người bắn trúng.
e) Cả ba người đều bắn trúng.
f) Không có ai bắn trúng.
g) Có ít nhất một người bắn trúng.
h) Có không quá hai người bắn trúng.
Có ít nhất hai người bắn trúng.
[5] Chọn lần lượt không hoàn lại 3 sản phẩm từ một hộp chứa 15 sản phẩm gồm 10 sản phẩm tốt, 5
sản phẩm xấu. Tính xác suất để:
a) Chọn được sản phẩm tốt ở lần 1 và 2, còn lần 3 chọn sản phẩm xấu.
b) Trong 3 sản phẩm đã chọn đúng 2 sản phẩm tốt biết rằng lần thứ nhất chọn được
sản phẩm tốt.
[6] hai hộp bi, hộp I3 bi trắng, 8 bi đen; hộp II4 bi đen, 7 bi trắng. Từ mỗi hộp chọn ngẫu
nhiên 1 viên bi, số bi còn lại trong mỗi hộp được bỏ chung vào hộp III. Sau đó từ hộp III chọn
ngẫu nhiên 1 bi. Tính xác suất bi chọn từ hộp III là bi trắng.
[7] Đội tuyển bóng bàn Thành phốba vận động viên A, B, C mỗi vận động viên thi đấu một trận,
với xác suất thắng trận lần lượt là: 0,7; 0,8; 0,9. Tính xác suất để:
a) Đội tuyển thắng ít nhất một trận.
BT Xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT Xác suất thống kê - Người đăng: Hana Saki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BT Xác suất thống kê 9 10 311