Ktl-icon-tai-lieu

BTL : Môn quản lý chiến lược

Được đăng lên bởi Trình Nguyễn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
STRATEGY DE BEERS –GROUP 8-D5TCNH2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Khoa Tài Chính-Kế Toán
š&›

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC
BÀI TẬP LỚN
Giảng viên hướng dẫn

: TS.LÊ ANH TUẤN

Lớp

: Đ5-TCNH2

Nhóm sinh viên

:1.Nguyễn Thị Ngọc Ánh
2.Trần Trung Đức
3.Phan Thị Trúc Linh
4.Trần Tuấn Minh Nguyên
5.Phạm Thị Nhung
6.Nguyễn Thị Thảo
7.Lê Thu Trang
8.Nguyễn Đức Trình
9.Trần Minh Tuân
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

1

STRATEGY DE BEERS –GROUP 8-D5TCNH2
MỤC LỤC

2

STRATEGY DE BEERS –GROUP 8-D5TCNH2
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DE BEERS
1. Giới thiệu về công ty


De Beers là công ty kinh doanh các ngành nghề: khai thác mỏ kim cương,
kinh doanh kim cương, sản xuất, chế tác kim cương.
Các công ty con De Beers bao gồm : De Beers Canada – mining



De Beers Consolidated Mines – mining



De Beers Diamond Jewellers – retail



Debswana – mining



Diamdel – trading



Diamond Trading Company – trading



Diamond Trading Company Botswana – trading



Diamond Trading Company South Africa – trading



Element Six – Advanced Materials / industrial diamonds



Forevermark – retail



Namdeb – mining

Namibia Diamond Trading Company – trading
2.Lịch sử hình thành và phát triển:





Năm 1888, De Beers ra đời dựa trên sự sáp nhập các công ty của Barney
Barnato và Cecil Rhodes để trở thành công ty sở hữu toàn bộ các mỏ khai
thác kim cương tại Nam Phi. Năm 1902, khi nhà sáng lập De Beers qua đời,
công ty này đã kiểm soát 90% sản lượng kim cương toàn thế giới. Trong suốt
thế kỷ 20, De Beers được biết đến với việc nắm độc quyền và làm giá thị
trường kim cương thế giới.



Tuy nhiên từ năm 2000 khi các nhà cung cấp kim cương của Nga, Canada và
Úc không gia nhập kênh phân phối của De Beers đồng thời với hiệp định
1

STRATEGY DE BEERS –GROUP 8-D5TCNH2
Kimberley về kim cương máu, thị phần De Beers giảm xuống dưới 40%
trong năm 2012


Hiện phần lớn De Beers thuộc sở hữu của công ty khai thác Anglo American
PLC Group. Đây là công ty khai thác mỏ, quặng của Anh được Forbes xếp
hạng 532 trong số 2.000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới



Năm 2012, sản lượng kim cương của De Beers chỉ đạt gần 28 triệu carats
trong khi Alrosa đứng đầu với con số 34 triệu carats. Tuy nhiên doanh thu
của De Beers lại vượt trội so với đối thủ nặng ký. Năm 2012 De Beers thu về
6 tỷ USD trong đó kim cương thô đạt 5,5 tỷ USD trong khi Alrosa chỉ đạt
gần 4,7 tỷ USD.

3. Mục tiêu (Purpose)
Biến ước mơ kim cương trở thành hiện thực “To turn diamond dreams into lasting
reality.”
4. Sứ mệnh (Vision)
Tạo tru...
STRATEGY DE BEERS –GROUP 8-D5TCNH2

 

 !"#
BÀI TẬP LỚN
$%&'()%*+ ,-./01
)2,34
567&',8.%9:;<%=>?
4.@A@9%B>
C.D<@E>
F.@A9GH%9:'
3.DI6<9%
J.%9:;<$
K.'9@%
L.%9:;B>@M
N.@AH9O
PQ%:RJS%88T64R8C
1
BTL : Môn quản lý chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTL : Môn quản lý chiến lược - Người đăng: Trình Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
BTL : Môn quản lý chiến lược 9 10 113