Ktl-icon-tai-lieu

BTL THIẾT KẾ MÔN HỌC KINH TẾ VẬN TẢI VÀ DICH VỤ

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thiết Kế Môn Học
và dịch vụ

Kinh tế vận tải

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................3
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HƯƠNG
HẢI HẠ LONG........................................................................................................5
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Hương Hải Hạ Long....5
1.1.1: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty......................................5
1.1.2: Ngành nghề kinh doanh của công ty...................................................5
1.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty..................................................7
1.1.3.1: Mô hình tổ chức của công ty..........................................................7
1.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:.......................................8
1.2 Một số kết quả đạt được của công ty..........................................................8
1.2.1 Những thành tích đạt được....................................................................8
1.2.2 Kết quả kinh doanh của công ty những năm gần đây..........................9
1.3 Quy mô của công ty...................................................................................11
1.3.1: Quy mô về nguồn nhân lực................................................................11
1.3.2: Quy mô về vốn và tài sản....................................................................12
1.3.3 Quy mô về sản phẩm............................................................................13
1.4 Những nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh....................................13
1.4.1: Nhân tố khách quan...........................................................................14
1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan.....................................................................16
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG TÌM HIỂU VỀ DOANH THU.................................18
VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH DOANH THU TRONG VẬN TẢI......................18
2.1 Mục đích, chức năng, nhiệm vụ,vai trò và ý nghĩa của doanh thu.........18
2.1.1 Nội dung doanh thu vận tải.................................................................18
2.1.2 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu..............................20
2.2 Tìm hiểu về doanh thu và phương pháp tính doanh thu của công ty
TNHH Hương Hải Hạ Long............................................................................23

Sinh viên: Mai Thảo Linh-KTVTA K12-ĐHHP

1

Thiết Kế Môn Họ...
Thiết Kế Môn Học Kinh tế vận tải
và dịch vụ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................3
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HƯƠNG
HẢI HẠ LONG........................................................................................................5
1.1 Quá trình hình thành và phát trin ca công ty TNHH Hương Hi H Long....5
1.1.1: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty......................................5
1.1.2: Ngành nghề kinh doanh của công ty...................................................5
1.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty..................................................7
1.1.3.1: Mô hình tổ chức của công ty..........................................................7
1.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:.......................................8
1.2 Một số kết quả đạt được của công ty..........................................................8
1.2.1 Những thành tích đạt được....................................................................8
1.2.2 Kết quả kinh doanh của công ty những năm gần đây..........................9
1.3 Quy mô của công ty...................................................................................11
1.3.1: Quy mô về nguồn nhân lực................................................................11
1.3.2: Quy mô về vốn và tài sản....................................................................12
1.3.3 Quy mô về sản phẩm............................................................................13
1.4 Những nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh....................................13
1.4.1: Nhân tố khách quan...........................................................................14
1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan.....................................................................16
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG TÌM HIỂU VỀ DOANH THU.................................18
VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH DOANH THU TRONG VẬN TẢI......................18
2.1 Mục đích, chức năng, nhiệm vụ,vai trò và ý nghĩa của doanh thu.........18
2.1.1 Nội dung doanh thu vận tải.................................................................18
2.1.2 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu..............................20
2.2 Tìm hiểu về doanh thu và phương pháp tính doanh thu của công ty
TNHH Hương Hải Hạ Long............................................................................23
Sinh viên: Mai Thảo Linh-KTVTA K12-ĐHHP 1
BTL THIẾT KẾ MÔN HỌC KINH TẾ VẬN TẢI VÀ DICH VỤ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTL THIẾT KẾ MÔN HỌC KINH TẾ VẬN TẢI VÀ DICH VỤ - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
BTL THIẾT KẾ MÔN HỌC KINH TẾ VẬN TẢI VÀ DICH VỤ 9 10 253