Ktl-icon-tai-lieu

C3 QLCL Dịch Vụ

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Bữu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
(SERVICE QUALITY MANAGEMENT)

Th.S Nguyễn Mai Duy

1

NỘI DUNG

1

Khái niệm về dịch vụ

2

Chất lượng dịch vụ

3

Quản lý chất lượng dịch vụ

2

Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng

Th.S Nguyễn Mai Duy

2

1. KHÁI NIỆM DỊCH VỤ

1.1. Khái niệm dịch vụ
Theo cách hiểu truyền thống: dịch vụ là những gì
không phải nuôi trồng, không phải sản xuất.
Theo cách hiểu phổ biến: dịch vụ là một hoạt
động mà sản phẩm của nó là vô hình, giải quyết
các mối quan hệ với khách hàng hoặc với tài sản
do khách hàng sở hữu mà không có sự chuyển
giao quyền sở hữu.

Th.S Nguyễn Mai Duy

3

1

1. KHÁI NIỆM DỊCH VỤ

1.1. Khái niệm dịch vụ
Theo Philip Kotler: dịch vụ là mọi hoạt động và
kết quả mà một bên có thể cung cấp cho bên kia,
chủ yếu là vô hình, không dẫn đến quyền sở hữu
một cái gì đó. Sản phẩm của nó có thể gắn hay
không gắn với một sản phẩm vật chất.

Th.S Nguyễn Mai Duy

4

1. KHÁI NIỆM DỊCH VỤ

1.1. Khái niệm dịch vụ
Khái niệm dịch vụ trong QLCL được thống nhất theo
TCVN ISO 8402:1999 “Dịch vụ là kết quả tạo ra để
đáp ứng yêu cầu của khách hàng bằng các hoạt động
tiếp xúc giữa người cung cấp – khách hàng và các hoạt
động nội bộ của người cung cấp
Dịch vụ bao gồm toàn bộ sự hỗ trợ mà khách hàng
trông đợi, vượt ra ngoài dịch vụ cơ bản, phù hợp với
giá cả, hình ảnh và uy tín có liên quan.
Th.S Nguyễn Mai Duy

5

1. KHÁI NIỆM DỊCH VỤ

1.2. Đặc điểm của dịch vụ:
Tính vô hình.
Tính đồng thời, không chia cắt.
Tính không đồng nhất, không ổn định.
Tính mong manh, không lưu giữ.

Th.S Nguyễn Mai Duy

6

2

Hàng hóa

Dịch vụ

Hàm ý đối với dịch vụ

Hữu hình

Vô hình

- Không lưu kho được.
- Không được cấp bản quyền.
- Không được trưng bày sẵn.

Được tiêu
chuẩn hóa

Không đồng
nhất

- Chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của KH tuỳ
thuộc vào nhân viên và nhiều yếu tố không kiểm
soát được.
- Không có gì đảm bảo dịch vụ cung ứng đến KH
khớp với những gì đã lên kế hoạch và quảng bá

Quá trình sản
xuất tách rời
quá trình tiêu
thụ

- Khách hàng tham gia vào và ảnh hưởng đến tiến
trình giao tiếp.
Đồng thời vừa
- Nhân viên phục vụ ảnh hưởng đến kết quả của
sản xuất vừa
dịch vụ.
tiêu thụ
- Sản xuất đại trà rất khó.
- Làm đúng ngay từ đầu.

Không dễ hỏng Dễ hỏng

- Khó đồng nhất hóa về cung , cầu đối với dịch vụ.
- Dịch vụ không thể hoàn trả lại hoặc tái bán.
Th.S Nguyễn Mai Duy

7

1. KHÁI NIỆM DỊCH VỤ

1.3. Phân loại dịch vụ
Theo chủ thể thực hiện dịch vụ:
Chủ thể nhà nước: thực hiện các dịch vụ công
cộng như: trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính,
b...
1
CHƯƠNG 3
QUN LÝ CHT LƯỢNG DCH V
(SERVICE QUALITY MANAGEMENT)
1Th.S Nguyn Mai Duy
NI DUNG
Khái nim v dch v
1
2
Cht lượng dch v
Qun lý cht lượng dch v
3
2
Đo lường s tha mãn ca khách hàng
2Th.S Nguyn Mai Duy
1.1. Khái nim dch v
Theo cách hiu truyn thng: dch v là nhng gì
không phi nuôi trng, không phi sn xut.
Theo cách hiu ph biến: dch v mt hot
động mà sn phm ca vô hình, gii quyết
các mi quan h vi khách hàng hoc vi tài sn
do khách hàng s hu không schuyn
giao quyn s hu.
1. KHÁI NIM DCH V
3Th.S Nguyn Mai Duy
C3 QLCL Dịch Vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
C3 QLCL Dịch Vụ - Người đăng: Nguyễn Hoàng Bữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
C3 QLCL Dịch Vụ 9 10 635