Ktl-icon-tai-lieu

Các Bài Toán vận tải

Được đăng lên bởi Phan Lê Ngọc Trân
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5 BÀI TOÁN
Ch
VẬN TẢI

Tin học trong quản lý

NỘI DUNG
1. Giới thiệu
ệ
2. Giải bài toán vận tải kín bằng phương pháp
thế vị
3. Bài toán vận tải hở
4. Bài toán vận tải cực đại hàm mục tiêu
5 Bài toán vận tải với khả năng lưu thông và
5.
khả năng chuyên chở bị giới hạn
6. Giải bài toán vận
ậ tải bằng
gq
quy
y hoạch
ạ tuyến
y
tính
7. Bài toán vận tải qua các trạm trung gian
©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.

Chương 5. Bài toán vận tải

GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU

©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.

GIỚI THIỆU
Là dạng đặc biệt của bài toán quy hoạch tuyến
tính.
tính
Giải quyết vấn đề phân phối hàng hoá từ một
số địa điểm cung cấp (điểm nguồn) đến một số
địa điểm
ể tiêu thụ (điểm
ể đích) sao cho:
 Tổng chi phí ít nhất.
Cự
ự lyy vận
ậ chuyển
y nhỏ nhất .
Hay tổng tiền lời là nhiều nhất.
Áp dụng để xác định vị trí đặt nhà kho, cửa
hàng hay nhà xưởng mới khi xem xét một số
phương án về địa điểm xây dựng.

©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.

Chương 5. Bài toán vận tải

GIẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI KÍN 
GIẢI
BÀI TOÁN VẬN TẢI KÍN
BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ VỊ
©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.

Giải bài toán vận tải kín
bằng phương pháp thế vị
Bài toán vận tải kín có tổng lượng cung
cấp từ các điểm nguồn bằng tổng lượng
tiêu thụ ở các điểm đích.
Các bước g
giải một
ộ bài toán vận
ậ tải kín:
Bước 1
1. Thiết lập bài
ậ tải ở
toán vận
dạng bảng nhằm
tóm tắt dữ liệu
của bài toán và
theo dõi trình tự
tính toán

Bước 2

2. Xác định lời giải
khả dĩ ban đầu.

©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.

Bước 3
3. Kiểm tra điều
kiện
ệ tối ưu và
cải thiện lời giải
ban đầu cho
đến khi đạt
được điều kiện
tối ưu.

Ví dụ 5.1. Tổng công ty xây dựng XaToCo có 3
cơ sở sản xuất đá dăm ((A1, A2, A3)) và 3 công
g
trường xây dựng (B1, B2, B3). Công suất sản
xuất đá hàng tuần của các cơ sở lần lượt là 50,
60 70m3. Nhu cầu tiêu thụ đá hàng tuần của ba
60,
công trường lần lượt là 40, 85, 55m3.
50m 3

Cơ sở A1

Công trường B1

40m 3

60m 3

Cơ sở A2

Công trường B2

85m 3

70m 3

Cơ sở A3

Côngg trườngg B3

55m 3

Khả năngg cung
g cấpp

Nhu cầu tiêu thụụ

Luồng vận chuyển

Điểm nguồn

Điểm đích
©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.

Chi phí vận chuyển 1m3 đá từ các cơ sở sản
xuất đá đến các công trường tiêu thụ đá không
phụ thuộc vào khối lượng đá vận chuyển như
sau (đơn vị tính 10.000 đồng):
B1

B2

B3

A1

2

1

5

A2

3

4

3

A3

4

6

6

Hãy xác định phương án vận chuyển đá từ nơi
cung cấp đến nơi tiêu thụ để tổng chi phí vận
chuyển là thấp
nhất.
©2010 của Đỗ
Thị Xuân Lan , GV...
Ch 5 BÀI TOÁN
Ch
ương
5
BÀI
TOÁN
VNTI
VN
TI
Tin hc trong qun lý
Các Bài Toán vận tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Bài Toán vận tải - Người đăng: Phan Lê Ngọc Trân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Các Bài Toán vận tải 9 10 118