Ktl-icon-tai-lieu

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo

Được đăng lên bởi hoanle-k8qtkdtn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn tốt nghiệp "Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động
tại Bưu điện huyện Tuần Giáo"
1.

BỘ GIAO DUC VÀ ĐAO TAO  ́  ̣  ̀  ̣ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... KHOA ...  BÁO CÁO TỐT
NGHIỆP ĐỀ TÀI: "Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện
Tuần Giáo" .. ..........., tháng ... năm ........ 1 Luận văn tốt ngiệp - Lò Văn Khỏ - D2000/TCQTKD-Học viên công nghệ BCVT

2.

LỜI NÓI ĐẦU Để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh thì v ấn đ ề t ổ ch
ức lao động là một trong những công việc thực sự cần thiết trong quá trình qu ản lý , điều
hành sản xuất kinh doanh. Đây là mục tiêu và là y ếu t ố quan tr ọng nh ất đối với các
doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay . Việc tổ chức lao động sao cho phù
hợp với khả năng và trình độ c ủa người lao động , làm cho người lao động phấn khởi hào
hứng yên tâm công tác và đạt năng suất chất lượng cao , đem lại hiệu quả cho doanh
nghiệp là việc hết sức cần thiết . Vì vậy trong quá trình hoạt động sản xuất cần phải tổ
chức lao động khoa học , nhằm góp phần nâng cao ch ất lượng và hi ệu quả , tích luỹ và
phát triển kinh tế , tạo điều ki ện cho ng ười lao đ ộng tái s ản xuất sức lao động . Trong
những năm qua các doanh nghiệp nói chung , đ ối v ới doanh nghi ệp Bưu chính viễn
thông nói riêng , công tác tổ chức lao động ngày càng đ ược quan tâm hơn , nhằm đáp
ứng không ngừng sự đòi hỏi của cơ chế tự do hoá kinh tế và hội nhập trong và ngoài nước
. Tuy nhiên , việc tổ chức lao động được thể hiện như thế nào vừa đạt được tính khoa
học , đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao đang là vấn đề bức xúc được đặt ra đối với
các nhà quản lý kinh doanh . Xuất phát từ thực trạng công tác tổ ch ức lao đ ộng khoa h
ọc t ại B ưu đi ện huyện Tuần giáo - (tỉnh Điện Biên) và với mong muốn tìm hiểu về lĩnh v
ực tổ chức lao động nên tôi chọn đề tài "Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao
động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo" làm luận văn tốt nghiệp . Việc tiến hành nghiên cứu
công tác tổ chức lao đ ộng c ủa m ột doanh nghiệp Bưu chính viễn thông để tìm ra các
thiếu sót nh ằm đ ưa ra các gi ải pháp hoàn chỉnh là một việc thực sự khó khăn, vì đòi hỏi
ph ải có điều ki ện và các yếu tố như thời gian nghiên cứu, quá trình ứng dụng đưa vào th
ử nghi ệm 2 Luận văn tốt ngiệp - Lò Văn Khỏ - D2000/TC-QTKD-Học viên công nghệ BCVT

3.

trong quá trình sản xuất thực tế cơ sở… Do vậy nội dung c ủa lu ận văn vi ết lên
chủ yếu tập trung phân tích một số vấn đề chính là phân công và hi ệp tác lao động, định
mức lao độn...
Luận văn tốt nghiệp "Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao đng
tại Bưu điện huyện Tuần Giáo"
1. B GIAO DUC V ĐAO TAO     TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... KHOA ...  BÁO CÁO TỐT
NGHIỆP ĐỀ TI: "Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện
Tuần Giáo" .. ..........., tháng ... năm ........ 1 Luận văn tốt ngiệp - Lò Văn Khỏ - D2000/TC-
QTKD-Học viên công nghệ BCVT
2. LỜI NÓI ĐẦU Để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh thì v ấn đ ề t ổ ch
ức lao động là một trong những công việc thực sự cần thiết trong quá trình qu ản lý , điều
hành sản xuất kinh doanh. Đây là mục tiêu và là y ếu t ố quan tr ọng nh ất đối với các
doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay . Việc tổ chức lao động sao cho phù
hợp với khả năng và trình độ c ủa người lao động , làm cho người lao động phấn khởi hào
hứng yên tâm công tác và đạt năng suất chất lượng cao , đem lại hiệu quả cho doanh
nghiệp là việc hết sức cần thiết . Vì vậy trong quá trình hoạt động sản xuất cần phải tổ
chức lao động khoa học , nhằm góp phần nâng cao ch ất lượng và hi ệu quả , tích luỹ và
phát triển kinh tế , tạo điều ki ện cho ng ười lao đ ộng tái s ản xuất sức lao động . Trong
những năm qua các doanh nghiệp nói chung , đ ối v ới doanh nghi ệp Bưu chính viễn
thông nói riêng , công tác tổ chức lao động ngày càng đ ược quan tâm hơn , nhằm đáp
ứng không ngừng sự đòi hỏi của cơ chế tự do hoá kinh tế và hội nhập trong và ngoài nước
. Tuy nhiên , việc tổ chức lao động được thể hiện như thế nào vừa đạt được tính khoa
học , đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao đang là vấn đề bức xúc được đặt ra đối với
các nhà quản lý kinh doanh . Xuất phát từ thực trạng công tác tổ ch ức lao đ ộng khoa h
ọc t ại B ưu đi ện huyện Tuần giáo - (tỉnh Điện Biên) và với mong muốn tìm hiểu về lĩnh v
ực tổ chức lao động nên tôi chọn đề tài "Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao
động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo" làm luận văn tốt nghiệp . Việc tiến hành nghiên cứu
công tác tổ chức lao đ ộng c ủa m ột doanh nghiệp Bưu chính viễn thông để tìm ra các
thiếu sót nh ằm đ ưa ra các gi ải pháp hoàn chỉnh là một việc thực sự khó khăn, vì đòi hỏi
ph ải có điều ki ện và các yếu tố như thời gian nghiên cứu, quá trình ứng dụng đưa vào th
ử nghi ệm 2 Luận văn tốt ngiệp - Lò Văn Khỏ - D2000/TC-QTKD-Học viên công nghệ BCVT
3. trong quá trình sản xuất thực tế cơ sở… Do vậy nội dung c ủa lu ận văn vi ết lên
chủ yếu tập trung phân tích một số vấn đề chính là phân công và hi ệp tác lao động, định
mức lao động, tổ chức và ph ục nơi làm vi ệc, đào t ạo và nâng cao trình độ mọi mặt cho
người lao động … Để làm rõ những vấn đề nêu trên luận văn sử dụng các phương pháp
như : - Phương pháp phân tích tổng hợp: Thông qua phương pháp này để tập hợp và phân
tích tình hình thực hiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo. - Phương
pháp thống kê: Được sử dụng như một công cụ phân tích số liệu để minh họ các vấn đề
nghiên cứu . Nội dung luận văn gồm 3 chương được thể hiện trong bài viết như sau : *
Chương 1: Khái quát về công tác tổ chức lao động trong doanh nghiệp . * Chương 2: Thực
trạng công tác tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần giáo - (tỉnh Điện Biên) . * Chương 3:
Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần giáo -( tỉnh Điện
Biên ) . Qua đây tôi xin trân trọng cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của các th ầy, cô giáo trong
khoa Quản trị kinh doanh 1, cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình c ủa t ập th ể cán bộ công
nhân viên Bưu điện Tuần giáo, các anh, chị các phòng ban B ưu điện tỉnh Điện Biên, đặc
biệt xin trân thành cảm ơn thầy giáo TS. Tr ần Ng ọc Minh đã dành thời gian quý báu trực
tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này ./. Sinh viên Lò Văn Khỏ 3 Luận văn tốt ngiệp
- Lò Văn Khỏ - D2000/TC-QTKD-Học viên công nghệ BCVT
4. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. LAO ĐNG TRONG DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG. 1.1.1. Vai trò của người
lao động trong doanh nghiệp. a. Khái quát về lao động trong doanh nghiệp. Lao động là
hoạt động có mục đích của con người, là quá trình sức lao động tác động lên đối tượng
lao động thông qua tư liệu sản xuất nhằm t ạo nên những vật phẩm, những sản phẩm
theo ý muốn . Vì vậy, lao động là điều kiện cơ bản và quan trọng nhất trong sự sinh tồn
Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo - Người đăng: hoanle-k8qtkdtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo 9 10 22