Ktl-icon-tai-lieu

Các biện pháp phòng chống tham nhũng và vấn đề tutụ hậu kinh tế

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. ViÖc më cöa héi
nhËp vÒ kinh tÕ - x· héi lµ ®iÒu mµ rÊt nhiÒu ngêi ®ang híng tíi. nhng ngoµi
nh÷ng mÆt tÝch cùc rÊt râ nÐt cña chóng. Nã cßn ®Ó l¹i ë ®©y nh÷ng nguy c¬
v« cïng to lín: §ã lµ tham nhòng vµ tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ. Nã cã thÓ ¶nh
hëng ®Õn sù tån vong cña c¶ mét quèc gia. Do ®ã §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c
®Þnh viÖc ®Êu tranh chèng tham nhòng vµ tôt hËu xa hn vÒ kinh tÕ lµ vÊn ®Ò
hÕt søc khã kh¨n vµ nã cã ¶nh hëng rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt
níc ta.
Víi tham nhòng, ®îc nh©n d©n ViÖt Nam coi lµ quèc n¹n, lµ mét nguy
c¬ lµm tµn h¹i ®Êt níc. §©y lµ mét c¨n bÖnh cña x· héi loµi ngêi. Nã x¶y ra ë
nh÷ng quèc gia vµ khu vùc rÊt kh¸c biÖt vÒ hÖ t tëng, lÞch sö, v¨n ho¸, chÕ ®é
chÝnh trÞ, x· héi.
Cßn viÖc tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ, ®©y còng lµ vÊn ®Ò rÊt nan gi¶i vµ lµ
bµi to¸n khã cho §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n ta trong qu¸ tr×nh b¾t kÞp víi ®µ
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Tõ nh÷ng n¨m 1975, níc ta ®i theo con ®êng kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. Nhng nh×n thÊy mÆt tiªu cùc cña nã, §¶ng vµ Nhµ
níc ta ®· ®a níc ta ph¸t triÓn theo kinh tÕ thÞ trêng vµ cã nh÷ng thµnh tùu
®¸ng kÓ. Nhng ®Ó b¾t kÞp ®îc víi ®µ ph¸t triÓn cña thÕ giíi th× ®ã lµ c¶ vÊn ®Ò
cùc kú khã kh¨n.
V× vËy, viÖc t×m hiÓu vµ c¸c biÖn ph¸p phßng chèng vÒ tham nhòng
vµ vÊn ®Ò tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ ®· trë thµnh vÊn ®Ò trung t©m thu hót sù
chó ý cña céng ®ång thÕ giíi hiÖn nay.
Víi ®Ò tµi nµy, em viÕt ®Ó n¾m b¾t vÒ thùc tr¹ng vÊn ®Ò cña ®Êt níc vµ
c¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ níc ta. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
thÇy.

1

B. Néi dung
Ch¬ng I: Tham nhòng vµ tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ
1.1. Nguyªn nh©n ra ®êi vµ sù gia t¨ng cña n¹n tham nhòng

1.1.1. Tham nhòng
1.1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tham nhòng
Tham nhòng lµ hiÖn tîng kinh tÕ - x· héi g¾n liÒn víi sù h×nh thµnh giai
cÊp vµ sù ra dêi vµ ph¸t triÓn cña bé m¸y Nhµ níc. TÖ n¹n tham nhòng diÔn ra
ë tÊt c¶ c¸c quèc gia kh«ng kÓ giµu nghÌo, ®ang ë tr×nh ®é ph¸t triÓn nh thÕ
nµo. Nã x¶y ra ë mäi lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸ nã tån t¹i vµ ph¸t triÓn
thêng xuyªn hµng ngµy hµng giê, nã len lái vµo mäi mÆt ®êi sèng x· héi vµ
®ông ch¹m tíi lîi Ých cña hÇu hÕt d©n c. Tham nhòng lµ mét c¨n bÖnh nguy
hiÓm, nã g©y ra c¸c hËu qu¶ hÕt søc tai h¹i vÒ mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸,
x· héi, nã c¶n trî sù ph¸t triÓn ®i lªn cña x· héi. Vµ cã thÓ dÉn ®Õn sù sôp ®æ
cña c¶ mét thÓ chÕ. Vµ nh×n tõ gãc ®é ph¸p luËt: §iÒu 1, ph¸p lÖnh chèng
tham nhòng quy ®Þnh "Tham nhòn...
A. Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh - héi cña ®Êt níc. ViÖc cöa héi
nhËp kinh - héi ®iÒu rÊt nhiÒu ngêi ®ang híng tíi. nhng ngoµi
nh÷ng mÆt tÝch cùc rÊt nÐt cña chóng. cßn ®Ó l¹i ë ®©y nh÷ng nguy
cïng to lín: §ã lµ tham nhòngtôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ. cã thÓ ¶nh
hëng ®Õn tån vong cña mét quèc gia. Do ®ã §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c
®Þnh viÖc ®Êu tranh chèng tham nhòng tôt hËu xa hn kinh vÊn ®Ò
hÕt søc khã kh¨n ¶nh hëng rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh ®Êt
níc ta.
Víi tham nhòng, ®îc nh©n d©n ViÖt Nam coi quèc n¹n, mét nguy
lµm tµn h¹i ®Êt níc. §©y lµ mét c¨n bÖnh cña x· héi loµi ngêi. Nã x¶y ra ë
nh÷ng quèc gia khu vùc rÊt kh¸c biÖt t tëng, lÞch sö, v¨n ho¸, chÕ ®é
chÝnh trÞ, x· héi.
Cßn viÖc tôt hËu xa h¬nkinh tÕ, ®©y còng lµ vÊn ®Ò rÊt nan gi¶i lµ
bµi to¸n khã cho §¶ng, Nhµ níc nh©n d©n ta trong qu¸ tr×nh b¾t kÞp víi ®µ
ph¸t triÓn cña nÒn kinh thÕ giíi. nh÷ng n¨m 1975, níc ta ®i theo con ®-
êng kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. Nhng nh×n thÊy mÆt tiªu cùc cña nã, §¶ng vµ Nhµ
níc ta ®· ®a níc ta ph¸t triÓn theo kinh thÞ trêng nh÷ng thµnh tùu
®¸ng kÓ. Nhng ®Ó b¾t kÞp ®îc víi ®µ ph¸t triÓn cña thÕ giíi th× ®ã lµ c¶ vÊn ®Ò
cùc kú khã kh¨n.
vËy, viÖc t×m hiÓu c¸c biÖn ph¸p phßng chèng tham nhòng
vµ vÊn ®Ò tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ ®· trë thµnh vÊn ®Ò trung t©m thu hót sù
chó ý cña céng ®ång thÕ giíi hiÖn nay.
Víi ®Ò tµi nµy, em viÕt ®Ó n¾m b¾t thùc tr¹ng vÊn ®Ò cña ®Êt níc
c¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh níc ta. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
thÇy.
1
Các biện pháp phòng chống tham nhũng và vấn đề tutụ hậu kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các biện pháp phòng chống tham nhũng và vấn đề tutụ hậu kinh tế - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Các biện pháp phòng chống tham nhũng và vấn đề tutụ hậu kinh tế 9 10 705