Ktl-icon-tai-lieu

Các bước xây dựng lương 3Ps

Được đăng lên bởi Đặng Thị Ngọc Tuyền
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 6454 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Hoang –vv:

BƯỚC 1: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG LƯƠNG THEO VỊ TRÍ CÔNG
VIỆC
Đây là bước đầu tiên và theo tơi cũng là bước quan trọng nhất, các bạn cần tiến
hành làm các cơng việc sau trên cơ sỏ bảng phân tích cơng việc của từng cá nhân.
1. Đánh giá vai trị của các yếu tố
2. Xác định Tỷ trọng và điểm số của các yếu tố đánh giá
3. Tổng hợp điểm
4. Định giá cơng việc và thiết lập hệ số lương
5. Hình thành dải lương Min – Max VS Lương khảo sát thị trường lao động
6. Thiết lập bảng lương
Để đánh giá vai trị cảu các yếu tố trong cơng việc ta cĩ thể xem xét cơng việc đĩ dựa
trên các yếu tố sau:
1. Năng lực cần thối thiểu của cơng việc: Trình độ văn hĩa và chuyên mơn cần của
cơng việc: Thời gian cần phải cĩ để làm thạo việc;Kỹ năng ngoại ngữ; Kỹ năng tin
học;
2.Trách nhiệm của cơng việc: Phạm vi ảnh hưởng đối với kết quả SXKD; Tác động
đến cơng việc khác; Trách nhiệm vật chất về phương tiện làm việc
3. Đặc tính của cơng việc: Tính sáng tạo; Tính đa dạng;T ính ổn định của cơng việc;
Dạng lao động
4. Phạm vi mối quan hệ cơng tác
5. Tiêu hao lao động cho cơng việc: Cường độ lao động về thể lực; Độ căng thẳng về
thần kinh tâm lý; Độ căng thẳng về trí lực.
b.Xác định tỷ trọng của từng yếu tố:
*Các bước xác định tỷ trọng
So sánh yếu tố trên dòng với yếu tố trên cột
Nếu yếu tố trên dòng quan trọng hơn yếu tố trên cột thì cho 2 điểm
Nếu yếu tố trên dòng quan trọng bằng yếu tố trên cột thì cho 1 điểm
Nếu yếu tố trên dòng kem quan trọng bằng yếu tố trên cột thì cho 0 điểm
Cộng theo hàng ngang ghi vào cột TỔNG CỘNG
Tỷ trọng = Tổng cộng số điểm của từng dòng chia cho tổng số điểm của dòng tổng
cộng nhân 100%

Hoang –vv:
ĐÁNH GIÁ VAI TRỊ CÁC YẾU TỐ
A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

Trình
độ
học
vấn

2

C1

C2

Thờ
i
gian
làm
việc

Kỹ
năng
ngoại
ngữ

Kỹ
năng
tin
học

Phạm vi
ảnh hưởng
đối với kết
quả SXKD

Tác
động
đến
cơng
việc
khác

Trách
nhiệm
vật
chất

Tính
sáng
tạo

Tính
đa
dạng

C3

C4

D

E1

Tính
ổn
định

Dạng
lao
động

PHẠM
VI MỐI
QUAN
HỆ
CƠNG
TÁC

Cườn
g độ
lao
động
về thể
lực

E2
Độ
căng
thẳng
về
thần
kinh tâm lý

E3
Độ
căng
thẳn
g về
trí
lực

TỔN
G
ĐIỂM

TỶ
TRỌNG
(%)

A1

Trình độ
học vấn

Để
trống

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

28

Thời gian
làm việc

0

Để
trốn
g

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

22

Kỹ năng
ngoại ngữ

0

0

Để
trống

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

7

Kỹ năng
tin học

0

0

1

Để
trống

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

7

3.3%

B1

Phạm vi
ảnh
hưởng đối
v...
Hoang –vv:
BƯỚC 1: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG LƯƠNG THEO VỊ TRÍ CÔNG
VIỆC
Đây bước đầu tiên và theo tôi cũng bước quan trọng nhất, các bạn cần tiến
hành làm các công việc sau trên cơ sỏ bảng phân tích công việc của từng cá nhân.
1. Đánh giá vai trò của các yếu tố
2. Xác định Tỷ trọng và điểm số của các yếu tố đánh giá
3. Tổng hợp điểm
4. Định giá công việc và thiết lập hệ số lương
5. Hình thành dải lương Min – Max VS Lương khảo sát thị trường lao động
6. Thiết lập bảng lương
Để đánh giá vai trò cảu các yếu tố trong công việc ta có thể xem xét công việc đó dựa
trên các yếu tố sau:
1. Năng lực cần thối thiểu của công việc: Trình độ văn hóa và chuyên môn cần của
công việc: Thời gian cần phải có để làm thạo việc;Kỹ năng ngoại ngữ; Kỹ năng tin
học;
2.Trách nhiệm của công việc: Phạm vi ảnh hưởng đối với kết quả SXKD; Tác động
đến công việc khác; Trách nhiệm vật chất về phương tiện làm việc
3. Đặc tính của công việc: Tính sáng tạo; Tính đa dạng;T ính ổn định của công việc;
Dạng lao động
4. Phạm vi mối quan hệ công tác
5. Tiêu hao lao động cho công việc: Cường độ lao động về thể lực; Độ căng thẳng về
thần kinh tâm lý; Độ căng thẳng về trí lực.
b.Xaùc ñònh tyû troïng cuûa töøng yeáu toá:
*Caùc böôùc xaùc ñònh tyû troïng
So saùnh yeáu toá treân doøng vôùi yeáu toá treân coät
Neáu yeáu toá treân doøng quan troïng hôn yeáu toá treân coät thì cho 2 ñieåm
Neáu yeáu toá treân doøng quan troïng baèng yeáu toá treân coät thì cho 1 ñieåm
Neáu yeáu toá treân doøng kem quan troïng baèng yeáu toá treân coät thì cho 0 ñieåm
Coäng theo haøng ngang ghi vaøo coät TOÅNG COÄNG
Tyû troïng = Toång coäng soá ñieåm cuûa töøng doøng chia cho toång soá ñieåm cuûa doøng toång
coäng nhaân 100%
Các bước xây dựng lương 3Ps - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bước xây dựng lương 3Ps - Người đăng: Đặng Thị Ngọc Tuyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Các bước xây dựng lương 3Ps 9 10 295