Ktl-icon-tai-lieu

Các chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả tín dụng

Được đăng lên bởi nmtoan1027
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả tín dụng

Một số chỉ tiêu dùng để đánh
giá hiệu quả tín dụng
Bởi:
Hoàng Xuân Hưng

Doanh số cho vay.
Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng đã phát ra cho vay trong
một khoảng thời gian nào đó, không kể món cho vay đó đã thu hồi về hay chưa. Doanh
số cho vay thường được xác định theo tháng, quý, năm.

Doanh số thu nợ.
Là toàn bộ các món nợ mà ngân hàng đã thu về từ các khoản cho vay của ngân hàng kể
cả năm nay và những năm trước đó.

Dư nợ cho vay.
Là chỉ tiêu phản ánh tại một thời điểm xác định nào đó ngân hàng hiện còn cho vay bao
nhiêu, và đây cũng là khoản mà ngân hàng cần phải thu về.

Nợ quá hạn.
Là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ khi đến hạn mà khách hàng không trả được cho ngân
hàng mà không có nguyên nhân chính đáng thì ngân hàng sẽ chuyển từ tài khoản dư nợ
sang tài khoản quản lý khác gọi là nợ quá hạn. Nợ quá hạn là chỉ tiêu phản ánh chất
lượng của nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng.

Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động.
Chỉ tiêu này đánh giá khả năng sử dụng vốn huy động vào việc cho vay vốn. Thông
thường khi nguồn vốn huy động ở ngân hàng chiếm tỷ lệ thấp so với tổng nguồn vốn sử
dụng thì dư nợ thường gấp nhiều lần so với vốn huy động. Nếu ngân hàng sử dụng vốn
cho vay phần lớn từ nguồn vốn cấp trên thì không hiệu quả bằng việc sử dụng nguồn

1/2

Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả tín dụng

vốn huy động được. Do vậy, tỷ lệ này càng gần 1 thì càng tốt cho hoạt động ngân hàng,
khi đó ngân hàng sử dụng một cách có hiệu quả đồng vốn huy động được.

Tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn.
Chỉ tiêu này cho biết tỷ trọng đầu tư vào cho vay của ngân hàng so với tổng nguồn vốn,
hay là dư nợ cho vay chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn sử dụng của
ngân hàng.
Ta có công thức sau:

Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ.
Chỉ tiêu này thường nói lên chất lượng tín dụng của một ngân hàng. Thông thường chỉ
số này dưới mức 5% thì hoạt động kinh doanh của ngân hàng bình thường. Nếu tại một
thời điểm nhất định nào đó tỷ lệ nợ quá hạn chiếm tỷ trọng trên tổng dư nợ lớn thì nó
phản ánh chất lượng nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng kém, rủi ro tín dụng cao và ngược
lại.
Ta có công thức sau:

2/2

...
Một số chỉ tiêu dùng để đánh
giá hiệu quả tín dụng
Bởi:
Hoàng Xuân Hưng
Doanh số cho vay.
chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng ngân hàng đã phát ra cho vay trong
một khoảng thời gian nào đó, không kể món cho vay đó đã thu hồi về hay chưa. Doanh
số cho vay thường được xác định theo tháng, quý, năm.
Doanh số thu nợ.
Là toàn bộ các món nợ mà ngân hàng đã thu về từ các khoản cho vay của ngân hàng kể
cả năm nay và những năm trước đó.
Dư nợ cho vay.
Là chỉ tiêu phản ánh tại một thời điểm xác định nào đó ngân hàng hiện còn cho vay bao
nhiêu, và đây cũng là khoản mà ngân hàng cần phải thu về.
Nợ quá hạn.
Là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ khi đến hạn mà khách hàng không trả được cho ngân
hàng mà không có nguyên nhân chính đáng thì ngân hàng sẽ chuyển từ tài khoản dư nợ
sang tài khoản quản khác gọi nợ quá hạn. Nợ quá hạn chỉ tiêu phản ánh chất
lượng của nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng.
Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động.
Chỉ tiêu này đánh giá khả năng sử dụng vốn huy động vào việc cho vay vốn. Thông
thường khi nguồn vốn huy động ở ngân hàng chiếm tỷ lệ thấp so với tổng nguồn vốn sử
dụng thì dư nợ thường gấp nhiều lần so với vốn huy động. Nếu ngân hàng sử dụng vốn
cho vay phần lớn từ nguồn vốn cấp trên thì không hiệu quả bằng việc sử dụng nguồn
Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả tín dụng
1/2
Các chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả tín dụng - Trang 2
Các chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả tín dụng - Người đăng: nmtoan1027
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả tín dụng 9 10 275