Ktl-icon-tai-lieu

Các chính sách kinh tế

Được đăng lên bởi ISO
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC DẠNG CHÍNH
SÁCH KINH TẾ

Các dạng chính sách kinh
tế

Luật pháp

Thuế khóa

Chi tiêu chính phủ

Chi tiêu chính phủ (tt)

Chi tiêu chính phủ (tt)

Chính sách để sửa chữa, khắc
phục các khuyết tật thị
trường

Điều tiết độc quyền

Xử lý ngoại ứng

Xử lý ngoại ứng

Cung cấp hàng hóa công
cộng

Cung cấp thông tin

Phân phối lại thu nhập

Ổn định hóa kinh tế vĩ mô

Các chính sách kinh tế vĩ
mô khác
• Chính sách thu nhập hay chính sách
kiểm soát lương, giá
• Chính sách tài khóa
• Chính sách tiền tệ
• Chính sách tỷ giá hối đoái
• Chính sách ngoại thương

...
CÁC DẠNG CHÍNH
SÁCH KINH TẾ
Các chính sách kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chính sách kinh tế - Người đăng: ISO
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Các chính sách kinh tế 9 10 769