Ktl-icon-tai-lieu

Các cơ quan quản lý nguồn nhân lực của cơ quan hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3024 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 4
Caùc cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc
cuûa neàn haønh chính
I. Cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc
chung cuûa neàn haønh chính nhaø nöôùc.
II.Cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc cuûa
caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc
trung öông (Boä, cô quan ngang Boä, cô
quan thuoäc Chính phuû)

III.Cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc cuûa
caùc cô quan quaûn lyù haønh chính nhaø
nöôùc ôû ñòa phöông (tænh, huyeän, xaõ)

I. Cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc
chung cuûa neàn haønh chính nhaø nöôùc.
(xem saùch)

1. Teân goïi caùc cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc
chung.
2. Toå chöùc cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc
chung
3. Chöùc naêng, nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa caùc
cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân lực (xem saùch)

Chính phuû

Uyû ban nhaân daân tænh

Uyû ban nhaân daân huyeän

Ban toå chöùc trung öông
Ban toå chöùc caùn boä chính phuû
Ban toå chöùc tænh uûy
Ban toå chöùc chính quyeàn tænh
Ban toå chöùc huyeän uûy
Ban toå chöùc chính quyeàn huyeän

Uyû ban nhaân daân xaõ

Söï phaân caáp quaûn lyù trong hoaït ñoäng quaûn lyù
nhaân söï giöõa caùc caáp cô quan haønh chính

2) - 3) xem saùch
p.101-108

II.Cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc cuûa
caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc
trung öông (Boä, cô quan ngang Boä, cô
quan thuoäc Chính phuû)
1. Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa caùc cô quan quaûn
lyù nguoàn nhaân löïc cuûa Boä
2. Cô caáu toå chöùc cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân
löïc cuûa Boä

Trong heä thoáng caùc cô quan quaûn lyù haønh chính
nhaø nöôùc, caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc trung
öông bao goàm nhieàu loaïi khaùc nhau ( nhö ñaõ
nghieân cöùu trong moân “toå chöùc boä maùy haønh
chính nhaø nöôùc”.
Nguoàn nhaân löïc chung cho caû heä thoáng caùc cô
quan haønh chính nhaø nöôùc ñöôïc quaûn lyù vaø ñieàu
tieát bôûi chính saùch nhaân söï vó moâ do nhieàu cô
quan nhaø nöôùc vaø cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc
chung ban haønh.

Do hoaït ñoäng quaûn lyù cuûa moãi cô quan haønh chính
coù nhöõng neùt khaùc bieät neân vieäc quaûn lyù nguoàn
nhaân löïc cuûa chuùng vöøa coù nhöõng neùt chung vöøa
coù nhöõng neùt cuï theå rieâng.
Söï hình thaønh caùc cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân
löïc cuûa caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc gaén lieàn
vôùi lòch söû phaùt trieån cuûa caùc cô quan haønh chính
nhaø nöôùc ñoù (boä, cô quan ngang boä, vaø caùc loaïi cô
quan khaùc)
Tuyø thuoäc vaøo töøng giai ñoaïn cuï theå, coù theå hình
thaønh caùc boä phaän ôû caùc caáp ñoä khaùc nhau trong
cô caáu toå chöùc chung cuûa Boä. Coù theå laø moät vuïthoâng thöôøng laø ...
Chöông 4
Caùc cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc
cuûa neàn haønh chính
I. Cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc
chung cuûa neàn haønh chính nhaø nöôùc.
II.Cô quan quaûn lyù nguoàn nhaân löïc cuûa
caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc
trung öông (Boä, cô quan ngang Boä, cô
quan thuoäc Chính phuû)
Các cơ quan quản lý nguồn nhân lực của cơ quan hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các cơ quan quản lý nguồn nhân lực của cơ quan hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Các cơ quan quản lý nguồn nhân lực của cơ quan hành chính 9 10 641