Ktl-icon-tai-lieu

Các công cụ của chính sách thương mại

Được đăng lên bởi eanacs
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh Sách Nhóm
Lê Thị Tuyết Anh
Nguyễn Hoàng Bảo Hân
Trang Hồng Hạnh
Quách Minh Hiền
Lý Bình Nhi
Võ Minh Hoàng

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
I)

TRỢ CẤP

 Trong WTO, trợ cấp được hiểu là bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của Nhà nước hoặc một tổ chức

công (trung ương hoặc địa phương) dưới một trong các hình thức sau mang lại lợi ích cho
doanh nghiệp/ngành sản xuất:
 Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền chuyển ngay (ví dụ cấp vốn, cho vay, góp cổ phần) hoặc hứa
chuyển(ví dụ bảo lãnh cho các khoản vay);
 Miễn hoặc cho qua những khoản thu lẽ ra phảiđóng (ví dụ ưu đãi thuế, tín dụng);
 Mua hàng, cung cấp các dịch vụ hoặc hàng hoá(trừ cơ sở hạ tầng chung);
 Thanh toán tiền cho một nhà tài trợ hoặc giao cho một đơn vị tư nhân tiến hành các hoạt
động (I), (II), (III) nêu trên theo cách thức mà Chính phủ vẫn làm.
Các khoản hỗ trợ này được hiểu là mang lại lợi ích cho đối tượng được hưởng hỗ trợ nếu nó
được thực hiện theo cách mà một nhà đầu tư tư nhân, một ngân hàng thương mại…bình thường
sẽ không khi nào làm như vậy (vì đi ngược lại những tính toán thương mại thông thường).
 Trong WTO, trợ cấp là hình thức được phép, nhưng là trong các giới hạn và điều kiện nhất

định. WTO có 02 hệ thống quy định riêng về trợ cấp, áp dụng cho 02 nhóm sản phẩm:
 Đối với hàng công nghiệp: Các loại trợ cấp, các quy tắc và điều kiện cho từng loại cùng
với các biện pháp xử lý nếu có vi phạm hoặc trợ cấp gây thiệt hại được quy định trong
Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures - Hiệp định SCM);
 Đối với hàng nông sản: Tuân thủ Hiệp định Nông nghiệp của WTO
Có 03 loại trợ cấp, với quy chế áp dụng khác nhau:


Trợ cấp bị cấm (Trợ cấp đèn đỏ)

Bao gồm:





Trợ cấp xuất khẩu (trợ cấp căn cứ vào kết quả xuất khẩu, ví dụ thưởng xuất khẩu, trợ cấp
nguyên liệu đầu vào để xuất khẩu, miễn thuế/giảm thuế cao hơn mức mà sản phẩm tương
tự bán trong nước được hưởng, ưu đãi bảo hiểm xuất khẩu, ưu đãi tín dụng xuất khẩu…);
hoặc
Trợ cấp nhằm ưu tiên sử dụng hàng nội địa so với hàng nhập khẩu

Đây là những hình thức trợ cấp mà hiện tất cả các thànhviên WTO đều bị cấm áp dụng.
Trợ cấp không bị khiếu kiện (Trợ cấp đèn xanh)



Bao gồm:







Trợ cấp không cá biệt: Tức là các loại trợ cấp không hướng tới một (một nhóm) doanh
nghiệp/ngành/ khu vực địa lý nào. Tiêu chí để hưởng trợ cấp là khách quan; không cho cơ
quan có thẩm quyền cấp khả năng tuỳ tiện xem xét và không tạo ra hệ quả ưu đãi riêng
đối với bất kỳ đối t...
Danh Sách Nhóm
1. Lê Thị Tuyết Anh
2. Nguyễn Hoàng Bảo Hân
3. Trang Hồng Hạnh
4. Quách Minh Hiền
5. Lý Bình Nhi
6. Võ Minh Hoàng
CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
I) TRỢ CẤP
Trong WTO, trợ cấp được hiểu là bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của Nhà nước hoặc một tổ chức
công (trung ương hoặc địa phương) dưới một trong các hình thức sau mang lại lợi ích cho
doanh nghiệp/ngành sản xuất:
Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền chuyển ngay (ví dụ cấp vốn, cho vay, góp cổ phần) hoặc hứa
chuyển(ví dụ bảo lãnh cho các khoản vay);
Miễn hoặc cho qua những khoản thu lẽ ra phảiđóng (ví dụ ưu đãi thuế, tín dụng);
Mua hàng, cung cấp các dịch vụ hoặc hàng hoá(trừ cơ sở hạ tầng chung);
Thanh toán tiền cho một nhà tài trợ hoặc giao cho một đơn vị tư nhân tiến hành các hoạt
động (I), (II), (III) nêu trên theo cách thức mà Chính phủ vẫn làm.
Các khoản hỗ trợ này được hiểu là mang lại lợi ích cho đối tượng được hưởng hỗ trợ nếu nó
được thực hiện theo cách mà một nhà đầu tư tư nhân, một ngân hàng thương mại…bình thường
sẽ không khi nào làm như vậy (vì đi ngược lại những tính toán thương mại thông thường).
Trong WTO, trợ cấp là hình thức được phép, nhưng là trong các giới hạn và điều kiện nhất
định. WTO có 02 hệ thống quy định riêng về trợ cấp, áp dụng cho 02 nhóm sản phẩm:
Đối với hàng công nghiệp: Các loại trợ cấp, các quy tắc và điều kiện cho từng loại cùng
với các biện pháp xử lý nếu có vi phạm hoặc trợ cấp gây thiệt hại được quy định trong
Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures - Hiệp định SCM);
Đối với hàng nông sản: Tuân thủ Hiệp định Nông nghiệp của WTO
Có 03 loại trợ cấp, với quy chế áp dụng khác nhau:
Trợ cấp bị cấm (Trợ cấp đèn đỏ)
Bao gồm:
Các công cụ của chính sách thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các công cụ của chính sách thương mại - Người đăng: eanacs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các công cụ của chính sách thương mại 9 10 166