Ktl-icon-tai-lieu

các công cụ phái sinh

Được đăng lên bởi Phùng Thái
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
sBài 05: Các công c ụ phái sinh
WEDNESDAY, 27 JUNE 2007
I. Khái ni ệm
Công cụ phái sinh là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ đã
có như cổ phiếu, trái phiếu nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro,
bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận.
II. Các lo ạ i công c ụ phái sinh
1. QUY Ề N L Ự A CH ỌN (OPTION)
a. Khái niệm: Quyền lựa chọn là một công cụ cho phép người nắm giữ nó được
mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc bán (nếu là quyền chọn bán) m ột khối l ượng
nhất định hàng hoá với một mức giá xác định, và trong một thời gian nhất định.
Các hàng hoá cơ sở này có thể là cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phi ếu, chỉ s ố trái
phiếu, thương phẩm, đồng tiền hay hợp đồng tương lai.
b. Những yếu tố cấu thành một quyền lựa chọn
- Tên của hàng hoá cơ sở và khối lượng được mua theo quyền.
- Loại quyền (chọn mua hay chọn bán).
- Thời hạn của quyền.
- Mức giá thực hiện theo quyền.
c. Những mức giá liên quan tới một quyền lựa chọn là:
- Giá thị trường hiện hành của loại hàng hoá cơ sở.
- Giá hàng hoá cơ sở thực hiện theo quyền.
- Giá quyền lựa chọn.
Đối với quyền chọn mua, nếu giá thực hiện thấp hơn giá hiện hành của chứng
khoán cơ sở, thì quyền đó được gọi là đang được tiền (in the money), tức là người
có quyền có thể có lợi từ việc thực hiện quyền. Nếu giá thực hi ện bằng v ới giá th ị
trường, quyền đang ở trạng thái hoà vốn ( at the money), và nếu cao hơn, g ọi là
đang mất tiền (out of money). Đối với quyền chọn bán thì ng ược l ại, ng ười thực
hiện quyền sẽ có lợi nếu giá bán thực hiện quyền cao hơn giá thị trường của hàng
hoá cơ sở và sẽ bị mất tiền nếu giá thực hiện quyền thấp hơn giá th ị tr ường c ủa
hàng hoá cơ sở.
Giá trị mà người nắm giữ quyền lựa chọn sẽ nhận được bằng cách thực hiện
quyền được gọi là giá trị nội tại (intrinsic value). Nếu quyền ở trạng thái bị m ất

tiền, giá trị nội tại bằng 0. Giá thị trường của một quyền thường ít nhất là b ằng
giá trị nội tại. Giá bán quyền được gọi là phần phụ trội, chênh l ệch gi ữa giá bán
quyền với giá trị nội tại (trong trường hợp quyền đang được tiền) được gọi là
phần phụ trội giá trị theo thời gian. Nói cách khác, khi đó:
Giá trị theo thời gian của quyền chọn mua = Giá quyền - (giá thị trường giá thực hiện).
Ví dụ 1: Giá của một quyền chọn mua XYZ là 400.000 đồng, giá thị trường của
XYZ là 42.000 đồng. Người giữ quyền có thể chiếm lấy 200.000 đ ngay tức thì
bằng cách thực hiện quyền, tức là mua 100 cổ phần ( mức giá được quyền ấn
định) với tổng chi phí 4.000.000 đồng, cũng theo mức giá thực hiệ...
sBài 05: Các công c phái sinh
WEDNESDAY, 27 JUNE 2007
I. Khái ni m
Công c phái sinh là nh ng công c c phát hành trên c s nh ng công c ã đượ ơ đ
có nh c phi u, trái phi u nh m nhi u m c tiêu khác nhau nh phân tán r i ro, ư ế ế ư
b o v l i nhu n ho c t o l i nhu n.
II. Các lo i công c phái sinh
1. QUY N L A CH N (OPTION)
a. Khái ni m: Quy n l a ch n là m t công c cho phép ng i n m gi c ườ đượ
mua (n u là quy n ch n mua) ho c bán (n u là quy n ch n bán) m t kh i l ng ế ế ượ
nh t nh hàng hoá v i m t m c giá xác nh, và trong m t th i gian nh t nh.ấ đị đị ấ đị
Các hàng hoá c s này có th là c phi u, ch s c phi u, trái phi u, ch s trái ơ ế ế ế
phi u, th ng ph m, ng ti n hay h p ng t ng lai.ế ươ đồ đồ ươ
b. Nh ng y u t c u thành m t quy n l a ch n ế
- Tên c a hàng hoá c s và kh i l ng c mua theo quy n. ơ ượ đượ
- Lo i quy n (ch n mua hay ch n bán).
- Th i h n c a quy n.
- M c giá th c hi n theo quy n.
c. Nh ng m c giá liên quan t i m t quy n l a ch n là:
- Giá th tr ng hi n hành c a lo i hàng hoá c s . ườ ơ
- Giá hàng hoá c s th c hi n theo quy n.ơ
- Giá quy n l a ch n.
i v i quy n ch n mua, n u giá th c hi n th p h n giá hi n hành c a ch ng Đố ế ơ
khoán c s , thì quy n ó c g i là ang c ti n (in the money), t c là ng iơ đ đượ đ đượ ườ
có quy n có th có l i t vi c th c hi n quy n. N u giá th c hi n b ng v i giá th ế
tr ng, quy n ang tr ng thái hoà v n ( at the money), và n u cao h n, g i là ườ đ ế ơ
ang m t ti n (out of money). i v i quy n ch n bán thì ng c l i, ng i th c đ Đố ượ ườ
hi n quy n s có l i n u giá bán th c hi n quy n cao h n giá th tr ng c a hàng ế ơ ườ
hoá c s và s b m t ti n n u giá th c hi n quy n th p h n giá th tr ng c a ơ ế ơ ườ
hàng hoá c s .ơ
Giá tr mà ng i n m gi quy n l a ch n s nh n c b ng cách th c hi n ườ đượ
quy n c g i là giá tr n i t i (intrinsic value). N u quy n tr ng thái b m t đượ ế
các công cụ phái sinh - Trang 2
các công cụ phái sinh - Người đăng: Phùng Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
các công cụ phái sinh 9 10 227