Ktl-icon-tai-lieu

CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO LƯU VỰC SÔNG LA NGÀ, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG NAI

Được đăng lên bởi thanhpham2910
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO
LƯU VỰC SÔNG LA NGÀ, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH
ĐỒNG NAI
T Công cụ pháp luật
T Công cụ kinh tế
T Công cụ quản lý
T Các công cụ khác
1. Công cụ pháp luật.
Đây được coi là công cụ hiệu quả nhất trong công tác quản lí tài nguyên
nước, bởi nếu không có công cụ pháp luật thì mọi hành vi quy phạm sẽ
không được xử lí, bao gồm:
 Các văn bản pháp luật: Luật Tài nguyên nước năm 2012, được
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012
tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng
01 năm 2013; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 01/02/2014 của Chính
phủ Quy định việc thi hành Luật tài nguyên nước.
 Chính sách bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên nước
 Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn về tài nguyên nước
 Các quy định về việc xử lí quy phạm về tài nguyên nước, cũng như
việc cấp/ thu hồi giấy phép tài nguyên nước.
2. Công cụ kinh tế
Là việc ban hành các chính sách phí, lệ phí, thuế, các quy định về đơn
giám định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước.
Các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi quy phạm trong việc
khai thác cũng như sử dụng tài nguyên nước: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền tùy
theo mức độ vi phạm do luật quy định tại Nghị định 34/2005/NĐ-CP; Tịch
thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phàm hành chính .
Để nâng cao hiệu quả của các công cụ kinh tế, ta cần:
a) Tăng cường tuyên truyền phổ biến các chính sách tài chính hiện có về
tài nguyên nước.

b) Tổ chức tốt việc thu thuế tài nguyên nước
c) Tăng cường thực hiện các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên
nước, đảm bảo sử dụng nguồn nước bền vững và hiệu quả nhằm ứng phó
với nguy cơ suy giảm nguồn nước do diễn biến phức tạp của biến đổi khí
hậu
d) Tăng cường sử dụng các công cụ kinh tế trong việc ngăn ngừa, xử lý ô
nhiễm tài nguyên nước; trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xã
hội hóa việc cung ứng và sử dụng dịch vụ về nước.
3. Công cụ quản lí
Cơ quan quản lý địa phương kiểm tra giám sát các hoạt động kinh tế
(thủy điện, nông nghiệp, công nghiệp ) có liên quan đến lưu vực sông nhàm
phát hiện kịp thời những ảnh hưởng tiêu cực đến lưu vực sông.
Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và xử lí các hành vi
quy phạm
Quản lí tổng thể và thống nhất tài nguyên nước: Đồng Nai là tỉnh có nền
kinh tế phát triển nên khi quản lý tổng thể được tốt thì sẽ đảm bảo sự phát
triển hài hòa về kinh tế (có rất nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà
máy, xí nghiệp 2 bên lưu vực sông), giao thông, xã hội, nôn...
CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO
LƯU VỰC SÔNG LA NGÀ, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH
ĐỒNG NAI
T Công cụ pháp luật
T Công cụ kinh tế
T Công cụ quản lý
T Các công cụ khác
1. Công cụ pháp luật.
Đây được coi là công cụ hiệu quả nhất trong công tác quản lí tài nguyên
nước, bởi nếu không có công cụ pháp luật thì mọi hành vi quy phạm sẽ
không được xử lí, bao gồm:
Các văn bản pháp luật: Luật Tài nguyên nước năm 2012, được
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012
tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng
01 năm 2013; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 01/02/2014 của Chính
phủ Quy định việc thi hành Luật tài nguyên nước.
Chính sách bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên nước
Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn về tài nguyên nước
Các quy định về việc xử lí quy phạm về tài nguyên nước, cũng như
việc cấp/ thu hồi giấy phép tài nguyên nước.
2. Công cụ kinh tế
Là việc ban hành các chính sách phí, lệ phí, thuế, các quy định về đơn
giám định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước.
Các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi quy phạm trong việc
khai thác cũng như sử dụng tài nguyên nước: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền tùy
theo mức độ vi phạm do luật quy định tại Nghị định 34/2005/NĐ-CP; Tịch
thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phàm hành chính .
Để nâng cao hiệu quả của các công cụ kinh tế, ta cần:
a) Tăng cường tuyên truyền phổ biến các chính sách tài chính hiện có về
tài nguyên nước.
CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO LƯU VỰC SÔNG LA NGÀ, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG NAI - Trang 2
CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO LƯU VỰC SÔNG LA NGÀ, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG NAI - Người đăng: thanhpham2910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO LƯU VỰC SÔNG LA NGÀ, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG NAI 9 10 841