Ktl-icon-tai-lieu

CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Được đăng lên bởi nguyenthuyminh2810-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1419 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3:

CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG
NGOẠI HỐI

MỤC TIÊU
HỢP ĐỒNG KỲ HẠN
HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI
HỢP ĐỒNG GIAO SAU
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN
CÂU HỎI ÔN TẬP
BÀI TẬP THỰC HÀNH
BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN

MỤC TIÊU
Chương này trình bày các giao dịch phái sinh trên thị tr ường ngo ại h ối nh ằm cung c ấp n ền
tảng kiến thức thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro t ỷ giá s ẽ đ ược trình bày trong các
chương sau. Học xong chương này sinh viên có thể:

•
•
•

Hiểu được khái niệm, nội dung giao dịch và đặc đi ểm c ủa từng lo ại giao d ịch phái
sinh trên thị trường ngoại hối, bao gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp đ ồng hoán đ ổi, h ợp
đồng giao sau và hợp đồng quyền chọn.
Biết được mục tiêu và công dụng của từng loại giao dịch phái sinh trên th ị tr ường
ngoại hối.
Nắm được thực tiễn giao dịch các công cụ phái sinh trên th ị tr ường ngo ại h ối Vi ệt
Nam.

HỢP ĐỒNG KỲ HẠN
Khái quát về giao dịch ngoại tệ kỳ hạn
Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn được thực hiện trên thị trường gọi là th ị tr ường h ối đoái kỳ h ạn.
Thị trường hối đoái kỳ hạn (forward markets) là thị trường giao dịch các hợp đồng mua bán
ngoại tệ kỳ hạn. Hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn là hợp đ ồng mua bán ngo ại t ệ mà vi ệc
chuyển giao ngoại tệ được thực hiện sau một thời hạn nhất định k ể t ừ khi th ỏa thu ận h ợp
đồng. Lý do xuất hiện thị trường này là để cung cấp phương tiện phòng ngừa rủi ro h ối đoái,
tức là rủi ro phát sinh do sự biến động bất thường của t ỷ giá. Với t ư cách là công c ụ phòng
ngừa rủi ro, hợp đồng kỳ hạn được sử dụng để cố định khoản thu nhập hay chi trả theo m ột
tỷ giá cố định đã biết trước, bất chấp sự biến động tỷ giá trên thị trường.
Tham gia giao dịch trên thị trường này chủ yếu là các ngân hàng thương m ại, các công ty
đa quốc gia, các nhà đầu tư trên thị trường tài chính qu ốc t ế và các công ty xu ất nh ập kh ẩu,
tức là những người mà hoạt động của họ thường xuyên chịu ảnh hưởng một cách đáng k ể bởi
sự biến động của tỷ giá. Khi có nhu cầu giao dịch ngoại t ệ, hai bên ngân hàng và khách hàng
thoả thuận giao dịch và ký kết hợp đồng giao dịch ngoại tệ kỳ h ạn. Th ị trường h ối đoái kỳ
hạn chính là thị trường thực hiện giao dịch loại hợp đồng này.
Ở Việt Nam giao dịch hối đoái kỳ hạn chính thức ra đời từ khi Ngân hàng Nhà n ước ban
hành Quy chế hoạt động giao dịch hối đoái kèm theo Quyết định s ố 17/1998/QĐ-NHNN7 ngày
10 tháng 01 năm 1998. Theo quy chế này giao dịch hối đoái kỳ hạn là giao dịch trong đó hai
bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một số lượng ngoại tệ theo một mức giá xác ...
Ch ng 3:ươ
CÁC CÔNG C TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN TH TR NG ƯỜ
NGO I H I
M C TIÊU
H P Đ NG KỲ H N
H P Đ NG HOÁN Đ I
H P Đ NG GIAO SAU
H P Đ NG QUY N CH N
CÂU H I ÔN T P
BÀI T P TH C HÀNH
BÀI T P T RÈN LUY N
CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI - Người đăng: nguyenthuyminh2810-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 9 10 731