Ktl-icon-tai-lieu

các công thức cần nhớ và một số bài tập mẫu môn Thị Trường Chứng Khoán

Được đăng lên bởi thuhienhvnh13-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 5198 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Các công thức cần nhớ và một số bài tập mẫu

CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU
MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
***
DẠNG 1: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
Giả định công ty tăng trưởng 1 năm là g (g < r)
D0 là cổ tức năm ngoái.
- Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức (g):
g = ROE × b
Trong đó:
ROE: Thu nhập trên vốn cổ phần
b: Tỷ lệ lợi nhuận tái đầu tư
b = 1 – Tỷ lệ thanh toán cổ tức
Xét 3 trường hợp:
1) Tăng trưởng đều g (tăng trưởng ổn định)
P=

D0 × (1 + g )
r−g

2) Không tăng trưởng g = 0 (cổ phiếu ưu đãi: thanh toán mức cổ tức đều bằng
nhau)
P=

D0
r

3) Tăng trưởng 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1:
P1 =
=

Dt
D1
D2
+
+ .... +
1
2
(1 + r ) (1 + r )
(1 + r )t

D0 × (1 + g1 ) D0 × (1 + g1 ) 2
D0 × (1 + g1 )t
+
+
....
+
(1 + r )1
(1 + r ) 2
(1 + r )t

t
D0 × (1 + g1 )   1 + g1  
=
× 1 − 
÷
r − g1
  1 + r  

Thị trường chứng khoán

Page 1

12/2/2013

Các công thức cần nhớ và một số bài tập mẫu

Giai đoạn 2: Từ sau năm t trở đi tốc độ tăng trưởng cổ tức bắt đầu ổn định (g2)
P2 =

Dt × (1 + g 2 )
D0 × (1 + g1 )t × (1 + g 2 )
=
(r − g 2 ) × (1 + r )t
(r − g 2 ) × (1 + r )t

Cộng 2 giai đoạn.
Bài 1: Công ty X trong năm trước chi trả mức cổ tức là 40%. Giá của cổ
phiếu hiện tại trên thị trường là 18.000 đ/cp. Mệnh giá 10.00đ. Trong năm đầu tiên
người ta dự tính tốc độ tăng trưởng 30%, năm thứ hai là 20%, năm thứ 3 là 15%, từ
năm thứ 4 trở đi tốc độ tăng trưởng đều đặn là 10%/năm. Định giá cổ phiếu này
nếu như lãi suất yêu cầu của nhà đầu tư tương đương với LS ngân hang biết LSNH
hiện nay là 20%.
Giải:
Cổ tức năm ngoái:
D0 = 40% ×10.000 = 4.000 đ

Ta tính được:
D1 = D0 × (1 + g1 ) = 4.000 × (1 + 30%) = 5.200 đ
D2 = D0 × (1 + g1 ) × (1 + g 2 ) = 4.000 × (1 + 30%) × (1 + 20%) = 5.200 × 1, 2 = 6.240 đ

Tương tự: D3 = D2 × (1 + g 3 ) = 7.176 đ
D4 = D3 × (1 + g 4 ) = 7.893, 6 đ

Giá cổ phiếu:
P=

D3
D1
D2
D4
+
+
+
1
2
3
(1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (r − g 4 ) × (1 + r )3

Thay số, ta được: P = 58.500 đ
Vì giá của cổ phiếu hiện tại trên thị trường là 18.000đ < 58.500 đ nên ta nên
mua cổ phiếu đó vì giá trị thực của cổ phiếu cao hơn giá hiện hành, do đó giá cổ
phiếu có khả năng tăng lên trong tương lai.
Bài 2: Cho bảng chi trả cổ tức của công ty X như sau:
Thị trường chứng khoán

Page 2

12/2/2013

Các công thức cần nhớ và một số bài tập mẫu

Năm

2009

2010

2011*

2012*

2013*

Cổ tức (đ)

1.820

1.600

2.650

1.920

1.960

Từ năm 2014 trở đi, tốc độ tăng trưởng cổ tức là 10%/năm. Khi đầu tư vào
công ty X tỷ suất mong đợi của nhà đầu tư giai đoạn 2008-2012 là 18%/năm, sau
đó là 15%/...
Các công thức cần nhớ và một số bài tập mẫu
CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU
MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
***
DẠNG 1: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
Giả định công ty tăng trưởng 1 năm là g (g < r)
D
0
là cổ tức năm ngoái.
- Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức (g):
g = ROE × b
Trong đó:
ROE: Thu nhập trên vốn cổ phần
b: Tỷ lệ lợi nhuận tái đầu tư
b = 1 – Tỷ lệ thanh toán cổ tức
Xét 3 trường hợp:
1) Tăng trưởng đều g (tăng trưởng ổn định)
0
(1 )D g
P
r g
× +
=
2) Không tăng trưởng g = 0 (cổ phiếu ưu đãi: thanh toán mức cổ tức đều bằng
nhau)
0
D
P
r
=
3) Tăng trưởng 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1:
1 2
1
1 2
2
0 1 0 1 0 1
1 2
0 1
1
1
....
(1 ) (1 ) (1 )
(1 ) (1 ) (1 )
....
(1 ) (1 ) (1 )
(1 )
1
1
1
t
t
t
t
t
D
D D
P
r r r
D g D g D g
r r r
D g
g
r g r
= + + +
+ + +
× + × + × +
= + + +
+ + +
× +
+
= ×
÷
+
Thị trường chứng khoán Page 1 12/2/2013
các công thức cần nhớ và một số bài tập mẫu môn Thị Trường Chứng Khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các công thức cần nhớ và một số bài tập mẫu môn Thị Trường Chứng Khoán - Người đăng: thuhienhvnh13-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
các công thức cần nhớ và một số bài tập mẫu môn Thị Trường Chứng Khoán 9 10 134