Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập và trắc nghiệm môn thực hành Bảo hiểm

Được đăng lên bởi Salem Green
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP MẪU BẢO HIỂM
Câu 1: Một lô hàng trị giá 2.000.000 USD ( giá CFR ) được bảo hiểm cho toàn bộ giá trị cộng lãi ước tính 10%, tỷ lệ
phí là 0,5%. Yêu cầu: xác định phí bảo hiểm cho lô hàng? (Kết quả lấy tròn số).
Phí bảo hiểm = (C+F) x (a+1) x R/(1-R) = 2.000.000 x (1+0,1) x 0,05/(1-0,05)
Câu 2: Một tài sản trị giá 10.000 USD được mua bảo hiểm đúng giá trị, với điều kiện miễn thường có khấu trừ 1.500
USD. Trên đường vận chuyển, tài sản bị thiệt hại trị giá 8.000 USD do rủi ro được bảo hiểm gây ra. Yêu cầu: Tính số
tiền bồi thường của công ty bảo hiểm theo nguyên tắc bồi thường có miễn thường?
Số tiền bảo hiểm = 8.000 – 1.500
Câu 3: Xe khách Y bị tai nạn thiệt hại vào ngày 01/06/2002 (lỗi hoàn toàn thuộc xe khách Y) :
• Chi phí sửa chữa xe: 60 trđ
• Hành khách thứ nhất bị thương, chi phí điều trị : 18 trđ
• Hành khách thứ hai bị thương, chi phí điều trị : 15 trđ
• Lái xe Y bị thương, chi phí điều trị : 10 trđ
Yêu cầu: Tính số tiền bồi thường của nhà bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
đối với hành khách vận chuyển trên xe? Biết chủ xe đã thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc ở mức trách nhiệm
30trđ/ng/vụ về tài sản/vụ.
Số tiền bồi thường của nhà bảo hiểm = 18 + 15
Câu 4: Một hợp đồng bảo hiểm có số liệu sau:
• Giá trị BH: 10.000 USD
• Số tiền BH: 8.000 USD
• Mức khấu trừ 5% giá trị tổn thất không thấp hơn 500 USD
• Giá trị tổn thất 3.500 USD
Yêu cầu: Tính số tiền bồi thường của nhà bảo hiểm trong trường hợp này? Biết rằng mức khấu trừ được áp dụng sau
khi áp dụng điều khoản bồi thường theo tỉ lệ.
Mức khấu trừ = 0,05 x 3.500 = 175 <500 (vì không thấp hơn 500 USD nên lấy là 500 USD)
Số tiền bảo hiểm = (3.500 x 8.000/10.000) – 500
Câu 5: Khi kí kết hợp đồng BH, phí bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm nộp là 120.000 đồng. Một vụ tổn thất
xảy ra, thiệt hại là 2 triệu đồng. Do xác định lại mức độ rủi ro, người bảo hiểm xác định mức phí lẽ ra người tham
gia bảo hiểm phải nộp là 150.000 đồng. Mức miễn thường có khấu trừ 100.000 đồng. Số tiền bồi thường của người
bảo hiểm là bao nhiêu?
Số tiền bảo hiểm = Trị giá thiệt hai x (Số phí đã nộp/Số phí lẽ ra phải nộp) . Và ở đây có mức miễn
thường nên trừ đi 100.000.
STBT = [ 2.000.000 x (120.000/150.000) ] – 100.000 = 1.500.000 đồng
Câu 6: Công ty lương thực thực phẩm X nhập khẩu 400.000 bao bột mỳ trị giá 3.200.000 USD. Chủ hàng mua bảo
hiểm theo điều kiện bảo hiểm A (QTCB 1998) trên toàn bộ trị giá lô hàng là 3.520.000 USD. Khi hàng về đến cảng bị
hư hỏng như sau:
• 7.000 ba...
CÁC D NG BÀI T P M U B O HI M
Câu 1: M t hàng tr giá 2.000.000 USD ( giá CFR ) đ c b o hi m cho toàn b giá tr c ng lãi c tính 10%, t l ượ ướ
phí là 0,5%. Yêu c u: xác đ nh phí b o hi m cho lô hàng? (K t qu l y tròn s ). ế
Phí b o hi m = (C+F) x (a+1) x R/(1-R) = 2.000.000 x (1+0,1) x 0,05/(1-0,05)
Câu 2: M t tài s n tr giá 10.000 USD đ c mua b o hi m đúng giá tr , v i đi u ki n mi n th ng có kh u tr 1.500 ượ ườ
USD. Trên đ ng v n chuy n, tài s n b thi t h i tr giá 8.000 USD do r i ro đ c b o hi m gây ra. Yêu c u: Tính sườ ượ
ti n b i th ng c a công ty b o hi m theo nguyên t c b i th ng có mi n th ng? ườ ư ườ
S ti n b o hi m = 8.000 – 1.500
Câu 3: Xe khách Y b tai n n thi t h i vào ngày 01/06/2002 (l i hoàn toàn thu c xe khách Y) :
Chi phí s a ch a xe: 60 trđ
Hành khách th nh t b th ng, chi phí đi u tr : 18 trđ ươ
Hành khách th hai b th ng, chi phí đi u tr : 15 trđ ươ
Lái xe Y b th ng, chi phí đi u tr : 10 trđ ươ
Yêu c u: Tính s ti n b i th ng c a nhà b o hi m theo h p đ ng b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe c gi i ườ ơ
đ i v i hành khách v n chuy n trên xe? Bi t ch xe đã th c hi n nghĩa v b o hi m b t bu c m c trách nhi m ế
30trđ/ng/v v tài s n/v .
S ti n b i th ng c a nhà b o hi m = 18 + 15 ườ
Câu 4: M t h p đ ng b o hi m có s li u sau:
Giá tr BH: 10.000 USD
S ti n BH: 8.000 USD
M c kh u tr 5% giá tr t n th t không th p h n 500 USD ơ
Giá tr t n th t 3.500 USD
Yêu c u: Tính s ti n b i th ng c a nhà b o hi m trong tr ng h p này? Bi t r ng m c kh u tr đ c áp d ng sau ư ư ế ượ
khi áp d ng đi u kho n b i th ng theo t l . ư
M c kh u tr = 0,05 x 3.500 = 175 <500 (vì không th p h n 500 USD nên l y là 500 USD) ơ
S ti n b o hi m = (3.500 x 8.000/10.000) – 500
Câu 5: Khi k t h p đ ng BH, phí b o hi m ng i tham gia b o hi m n p 120.000 đ ng. M t v t n th tế ườ
x y ra, thi t h i 2 tri u đ ng. Do xác đ nh l i m c đ r i ro, ng i b o hi m xác đ nh m c phí l ra ng i tham ườ ườ
gia b o hi m ph i n p 150.000 đ ng. M c mi n th ng kh u tr 100.000 đ ng. S ti n b i th ng c a ng i ườ ườ ườ
b o hi m là bao nhiêu?
S ti n b o hi m = Tr giá thi t hai x (S phí đã n p/S p l ra ph i n p) . đây m c mi n
th ng nên tr đi 100.000.ườ
STBT = [ 2.000.000 x (120.000/150.000) ] – 100.000 = 1.500.000 đ ng
Câu 6: Công ty l ng th c th c ph m X nh p kh u 400.000 bao b t mỳ tr g 3.200.000 USD. Ch hàng mua b oươ
hi m theo đi u ki n b o hi m A (QTCB 1998) trên toàn b tr giá lô hàng là 3.520.000 USD. Khi hàng v đ n c ng b ế
h h ng nh sau:ư ư
7.000 bao b ng m n c, trong đó 5.000 bao b h h ng hoàn toàn, 2.000 bao b gi m giá tr 30%. ướ ư
3.000 bao b rách v gi m giá tr 30% ( v n đ n ghi chú “bao bì m c, m t s b rách”) ơ
Ch hàng yêu c u công ty b o hi m b i th ng 88.000 USD tr giá hàng h h ng. ườ ư
Yêu c u: Tính s ti n b i th ng v hàng hóa c a công ty b o hi m cho ch hàng? (không k chi phí gi m đ nh) ườ
STBT = [(5.000 + 2.000 x 30%) x 3.520.000] / 400.000 = 49.280 USD
Câu 7: M t tài s n tr giá 10.000 USD đ c mua b o hi m v i s ti n 8.500 USD. Trên đ ng v n chuy n tài s n ượ ườ
thi t h i tr giá 8.000 USD do r i ro đ c b o hi m gây ra. Yêu c u:nh s ti n b i th ng c a công ty b o hi m ượ ườ
theo quy t c b i th ng theo t l ? ư
STBT = 8.000 x 8.500/10.000 = 6.800 USD
Câu 8: M t tài s n tr giá 20.000 ĐVTT, đ c b o hi m b ng 2 h p đ ng b o hi m: ượ
H p đ ng 1: STBH = 8.000 ĐVTT
[1]
Các dạng bài tập và trắc nghiệm môn thực hành Bảo hiểm - Trang 2
Các dạng bài tập và trắc nghiệm môn thực hành Bảo hiểm - Người đăng: Salem Green
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các dạng bài tập và trắc nghiệm môn thực hành Bảo hiểm 9 10 220