Ktl-icon-tai-lieu

CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG KINH TẾ

Được đăng lên bởi ngoaingu1993
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4595 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 7: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG KINH TẾ
7.1 HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH SẢN XUẤT
7.1.1 Mục tiêu
Hỗ trợ ra quyết định đối với những hoạt động phân phối và hoạch định các
nguồn lực kinh doanh và sản xuất
Hệ thống thông tin kinh doanh sản xuất bao gồm:
- HTTT kinh doanh: theo dõi dòng thông tin thị trường, thông tin công
nghệ và đơn đặt hàng của khách hàng. Nhận thông tin sản phẩm từ HTTT
SX.
phân tích và đánh giá để đưa ra các kế hoạch SX phục vụ cho nhu
cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- HTTT sản xuất: nhận kế hoạch sản xuất từ HTTT kinh doanh quản lý
thông tin nguyên vật liệu của các nhà cung cấp, theo dõi quá trình sản
xuất. cập nhật thông tin và tính tổng chi phí của quá trình sản xuất cùng
với thông tin sản phẩm để chuyển qua HTTT kinh doanh làm cơ sở cho hệ
thống thông tin kinh doanh xác định giá, chiến lược trong quá trình phát
triển của công ty.
Các hệ thống thông tin kinh doanh và sản xuất theo cấp quản lý
Mức quản lý

Các hệ thống thông tin kinh doanh và sản xuất
- Hệ thống thông tin mua hàng

Tác nghiệp

- Hệ thống thông tin nhận hàng
- Hệ thống thông tin kiểm tra chất lượng
- Hệ thống thông tin giao hàng
- Hệ thống thông tin kế toán chi phí giá thành
- Hệ thống thông tin quản trị hàng dự trữ và kiểm tra

Chiến thuật

- Hệ thống thông tin hoạch định nhu cầu nguyên vật
liệu
- Hệ thống thông tin Just-in-time
- Hệ thống thông tin hoạch định hàng dự trữ

- Hệ thống thông tin phát triển và thiết kế sản phẩm
- Lập kế hoạch và định vị doanh nghiệp
Chiến lươc

- Lên kế hoạch và đánh giá công nghệ
- Xác định lịch trình sản xuất
- Thiết kế bố trí sản xuất trong doanh nghiệp

7.1.2 Hệ thống thông tin kinh doanh và sản xuất ở cấp tác nghiệp
Các hệ thống thông tin kinh doanh và sản xuất ở cấp tác nghiệp gồm có
- HTTT mua hàng: duy trì dữ liệu về mọi giai đoạn trong quá trình cung
cấp nguyên vật liệu và hàng hóa mua vào phục vụ sản xuất.
- HTTT nhận hàng: ghi nhận số lượng và chất lượng hàng giao nhằm cung
cấp thông tin cho bộ phận công nợ phải trả, kho và sản xuất
- HTTT kiểm tra chất lượng: cung cấp thông tin tình trạng sản phẩm từ
nguyên vật liệu đến sản phẩm dở dang cho tới thành phẩm cho những bộ
phận mua hàng, hệ thống phát triển và thiết kế sản phẩm , các nhà qlý
- HTTT giao hàng: hỗ trợ và kiểm soát quá trình dự trữ và giao hàng
- HTTT kế toán chi phí giá thành: kiểm soát nhân lực, nguyên vật liệu và
máy móc thiết bị dùng cho sản xuất; cung cấp thông tin bố trí sản xuất
trong doanh nghiệp để nhà quản lý kiểm soát chi phí sản xuất v...
CHƯƠNG 7: CÁC H THNG THÔNG TIN QUN LÝ TRONG KINH T
7.1 H THNG THÔNG TIN KINH DOANH SN XUT
7.1.1 Mc tiêu
H tr ra quyết định đối vi nhng hot động phân phi và hoch định các
ngun lc kinh doanh và sn xut
H thng thông tin kinh doanh sn xut bao gm:
- HTTT kinh doanh: theo dõi dòng thông tin th trường, thông tin công
nghđơn đặt hàng ca khách hàng. Nhn thông tin sn phm t HTTT
SX. Æ phân tích và đánh giá để đưa ra các kế hoch SX phc v cho nhu
cu sn xut kinh doanh ca công ty.
- HTTT sn xut: nhn kế hoch sn xut t HTTT kinh doanh qun lý
thông tin nguyên vt liu ca các nhà cung cp, theo dõi quá trình sn
xut. cp nht thông tin và tính tng chi phí ca quá trình sn xut cùng
vi thông tin sn phm để chuyn qua HTTT kinh doanh làm cơ s cho h
thng thông tin kinh doanh xác định giá, chiến lược trong quá trình phát
trin ca công ty.
Các h thng thông tin kinh doanh và sn xut theo cp qun lý
Mc qun lý Các h thng thông tin kinh doanh và sn xut
Tác nghip
- H thng thông tin mua hàng
- H thng thông tin nhn hàng
- H thng thông tin kim tra cht lượng
- H thng thông tin giao hàng
- H thng thông tin kế toán chi phí giá thành
Chiến thut
- H thng thông tin qun tr hàng d tr và kim tra
- H thng thông tin hoch định nhu cu nguyên vt
liu
- H thng thông tin Just-in-time
- H thng thông tin hoch định hàng d tr
CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG KINH TẾ - Người đăng: ngoaingu1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG KINH TẾ 9 10 72