Ktl-icon-tai-lieu

các khía cạnh thể hiện Đạo Đức KD

Được đăng lên bởi nguyennghia2009
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 5082 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KINH TẾ)

CHƯƠNG 2

CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

GiẢNG VIÊN: LÊ CAO THANH – TiẾN SĨ KINH TẾ QUẢN TRỊ

2 cách tiếp cận

1.
2.

Cách tiếp cận theo chức năng
Cách tiếp cận hệ thống

ỏh
ữu
Ch
ủs

hà n

g
etin

Tà
ic

rk
Ma

ác h
Kh

hín
h

Cách tiếp cận theo chức năng

g

Nhân viên
Quản trị

Phân tích bị
trùng lắp

Cách tiếp cận hệ thống
CHỦ
SỞ HỮU
LÃNH
ĐẠO
DN

NHÂN
VIÊN

DOANH NGHIỆP

KHÁCH HÀNG:
NGƯỜI MUA
NGƯỜI CUNG CẤP
CÁC ĐẠI LÝ

ĐỐI THỦ
CẠNH TRANH

Nội dung
I.
II.
III.

ĐĐ ỨNG XỬ TRONG
DOANH NGHIỆP
ĐĐ TRONG QUAN HỆ VỚI
KHÁCH HÀNG
ĐĐ TRONG QUAN HỆ VỚI
ĐỐI THỦ

I. ĐĐ ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP

1. Đạo đức của người lãnh
đạo
2. Đạo đức của nhân viên

1. ĐĐ của người lãnh đạo DN
1.1. Quan hệ nhà quản lý và chủ sở hữu :
 Chủ sở hữu:
 Là người cung cấp tài chính cho DN,
 Có quyền kiểm soát tài sản, hoạt động của DN
 Có thể là cá nhân, nhóm, tổ chức, hoặc nhà nước
 Có thể tự quản lí DN hoặc thuê người điều hành



Chủ SH dù thuê CEO cũng phải chịu trách
nhiệm về kinh tế, pháp lý, ĐĐ và nhân văn

Nhà
đầu tư

Vốn
đầu tư

DN với bộ mặt
Đạo đức

Giám đốc điều hành (CEO)


CEO
 Có trách nhiệm trong
điều hành DN vì lợi ích
của chủ sở hữu.
 Chịu trách nhiệm trực
tiếp về các vấn đề pháp lí
và ĐĐ trong công ty
 Phục tùng chỉ đạo của
hội đồng quản trị (đại
diện chủ sở hữu)

Mâu thuẫn giữa CEO và chủ sở hữu


Các giám đốc phải cân bằng giữa các nhiệm vụ
đối với chủ sở hữu và nhân viên.

Chủ sở hữu:
lợi nhuận

Nhân viên :
Lương và
các điều kiện khác

Mâu thuẫn giữa CEO và chủ sở hữu


Trong giải quyết mong muốn của xã hội :
 SP an toàn,
 bảo vệ môi trường,
 Giải quyết việc làm

XH
DN

1.2. Đạo đức của lãnh đạo với nhân viên
a. tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng
b. đánh giá người lao động
c. bảo vệ người lao động

a. Đạo đức trong tuyển dụng


Không phân biệt đối xử.
 Nguyên nhân: định kiến, bè phái
 Biểu hiện : phân biệt chủng tộc,
giới tính, tôn giáo, địa phương,
vùng văn hoá, tuổi tác...

….a. Đạo đức trong tuyển dụng


Phân biệt đối xử hợp đạo lý khi:
 chọn người phù hợp cho các công việc đặc thù
về giới, dân tộc,

… Đạo đức trong tuyển dụng…


tôn trọng quyền riêng tư
 Là chính đáng khi thu nhập thông tin về tiền án
tiền sự, về sức khoẻ,... Để phục vụ công tác quản
lý.

Chỉ được công bố dữ kiện về
sức khỏe cá nhân khi được
sự cho phép của cá nhân,
hoặc cung cấp cho người
thân của bạn khi nó quan
trọng đối với sức khỏe của
bạn, hoặc liên quan đến ngăn
ngừa dịch bệnh



...........
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KINH TẾ)
CHƯƠNG 2
CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
GiẢNG VIÊN: LÊ CAO THANH – TiẾN SĨ KINH TẾ QUẢN TRỊ
các khía cạnh thể hiện Đạo Đức KD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các khía cạnh thể hiện Đạo Đức KD - Người đăng: nguyennghia2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
các khía cạnh thể hiện Đạo Đức KD 9 10 877