Ktl-icon-tai-lieu

các loại hình doanh nghiệp dược

Được đăng lên bởi Cao Thùy Hân
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC LOẠI HÌNH DOANH
NGHIỆP DƯỢC

DSĐH . Cao Thùy Hân

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
•
•
•
•
•
•
•

Doanh nghiÖp nhµ nưíc
C«ng ty cæ phÇn
C«ng ty TNHH mét thµnh viªn
C«ng ty TNHH cã 2 thµnh viªn trë lªn
C«ng ty hîp danh
Doanh nghiÖp t nh©n
Hîp t¸c x·

2

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn
thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh
hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện mục tiêu
kinh tế xã hội Nhà nước quy định. Doanh nghiệp có
tư cách hợp pháp có cách pháp nhân có các quyền và
nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt
động kinh doanh

3

So sánh DNNN với các loại hình DN khác

4

Thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n
DNNN
•

ChØ thµnh lËp míi DNNN ®èi víi nhưng ngµnh,
lÜnh vùc then chèt, quan träng, cã t¸c dông më
®ưêng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
kh¸c

•

Tuú theo tõng trưêng hîp cô thÓ, nhµ níc cã thÓ ra
quyÕt ®Þnh thµnh lËp, s¸t nhËp, chia t¸ch, gi¶i thÓ,
chuyÓn ®æi së hữu DNNN

•

ViÖc ph¸ s¶n DNNN ®ưîc thùc hiÖn theo LuËt ph¸
s¶n doanh nghiÖp
5

Chuyển đổi DNNN
• Sắp xếp lại các DNNN
• Tiến hành cổ phần hóa các DNNN. Mục đích của cổ
phần hóa là nâng cao hiệu quả họat động kinh doanh
của doanh nghiệp.
• Ngoài cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước còn được
chuyển sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn
chỉ có một sáng lập viên

6

Doanh nghiệp tư nhân
• Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là đơn vị kinh
doanh có mức vốn không thấp hơn vốn đăng
ký, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi
hoạt động của doanh nghiệp

7

Doanh nghiệp tư nhân
• DNTN phải có mức vốn không thấp hơn mức vốn
đăng ký.
• Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu tránh nhiệm vô hạn
về các khoản nợ trong kinh doanh của doanh
nghiệp. Đây là điểm khác nhau giữa DNTN với công
ty TNHH và công ty cổ phần là những cơ sở kinh
doanh mà những người chủ chỉ phải chịu trách
nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi
phần vốn góp của mình
8

Thuận lợi của DNTN
• Thủ tục thành lập DNTN đơn giản, dễ dàng.
• Người chủ sở hữu toàn quyền quyết định kiểm soát toàn bộ
hoạt động kinh doanh, do vậy dễ kiểm soát các hoạt động.
• Tính linh hoạt do người chủ có thể thay đổi ngành hàng kinh
doanh của mình theo ý muốn.
• Tính bí mật, mọi khoản lợi nhuận do doanh nghiệp đem lại đều
thuộc về họ, họ không phải chia xẻ bí quyết nghề nghiệp hay
kinh doanh với người khác, trừ khi họ muốn làm như vậy.
• Giải thể dễ dàng, DNTN có thể bán cơ sở kinh doanh của mình
cho bất kỳ người nào họ muốn với bất cứ lúc nào theo g...
CÁC LOẠI HÌNH DOANH
NGHIỆP DƯỢC
DSĐH . Cao Thùy Hân
các loại hình doanh nghiệp dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các loại hình doanh nghiệp dược - Người đăng: Cao Thùy Hân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
các loại hình doanh nghiệp dược 9 10 380