Ktl-icon-tai-lieu

các loại hình tổ chức bán lẻ

Được đăng lên bởi trang123456
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2

Các loại hình
bán lẻ

BÁN LẺ QUA CỬA HÀNG
(bán lẻ truyền thống)
Có các loại bán lẻ qua cửa hàng nào?
Phối thức bán lẻ của các nhà bán lẻ này
khác nhau như thế nào?
Xu hướng trong cấu trúc của ngành công
nghiệp bán lẻ?
Nhà bán lẻ dịch vụ khác với nhà bán lẻ
hàng hóa như thế nào?
Các loại hình sở hữu của các hãng bán
lẻ?
01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

Các loại hình bán lẻ khác nhau sẽ ứng
dụng các phối thức bán lẻ khác nhau
Sự đánh đổi về chi phí và giá bán (PriceCost Trade-off)
Loại hình hàng hóa bán ra (Type of
Mechandise)
Chủng loại và danh mục hàng hóa
(Variety and Assortment)
Dịch vụ khách hàng (Customer Services)

01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

1

Các xu hướng trong ngành bán lẻ
Sự đa dạng của các hình thức bán lẻ
Gia tăng sự tập trung trong ngành
Toàn cầu hóa

01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

Bán lẻ thực phẩm
Siêu thị thông thường (conventional
supermarket)
Cửa hàng lớn (superstore)
Trung tâm thương mại cao cấp
(supercenter)
Cửa hàng bán lẻ thu phí thành viên
(warehouse club)
Cửa hàng tiện lợi (convenience store)
01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

Siêu thị thông thường
(conventional supermarket)

01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

2

Cửa hàng lớn (superstore)

01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

Trung tâm thương mại cao cấp
(supercenter)

01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

Cửa hàng bán lẻ thu phí thành viên
(warehouse club)

01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

3

Cửa hàng tiện lợi (convenience store)

01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

Những vấn đề trong bán lẻ thực phẩm
2 vấn đề ảnh hưởng đến kinh doanh
truyền thống bán lẻ thực phẩm (siêu thị
và chuỗi cửa hàng tạp hóa) là
- sự thay đổi về cấu trúc nhu cầu tiêu dùng
thực phẩm của khách hàng;
- sự gia tăng cạnh tranh của chuỗi các cửa
hàng giảm giá
01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

Bán lẻ tạp hóa chung
Cửa hàng tạp hóa (department store)
Cửa hàng giảm giá (discount store)
Cửa hàng chuyên doanh (specialty store)
Cửa hàng dược phẩm (drugstore)
Cửa hàng chuyên doanh trang thiết bị nội
thất gia đình (home improvement center)
Cửa hàng giá thấp (off-price store)
Đại siêu thị (hypermarket)
01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

4

Cửa hàng tạp hóa (department store)

01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

Cửa hàng giảm giá (discount store)

01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

Cửa hàng chuyên doanh
(specialty store)

01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

5

Cửa hàng dược phẩm (drugstore)

01.2010

Giảng viên Lê Đức Tiến

Cửa hàng chuyên doanh trang thiết bị
nội thất gia đình (home improvement center)

01.2010

Giảng viên Lê Đ...
1
Chương 2
Các loihình
bán l
01.2010 Ging viên Lê ĐứcTiến
BÁN L QUA CA HÀNG
(bán l truynthng)
z Có các loibánl qua ca hàng nào?
z Phithcbánl ca các nhà bán l này
khác nhau như thế nào?
z Xu hướng trong cutrúcca ngành công
nghipbánl?
z Nhà bán l dch v khác vi nhà bán l
hàng hóa như thế nào?
z Các loihìnhs huca các hãng bán
l?
01.2010 Ging viên Lê ĐứcTiến
Các loihìnhbánl khác nhau sẽứng
dng các phithcbánl khác nhau
z Sựđánh đổiv chi phí và giá bán (Price-
Cost Trade-off)
z Loi hình hàng hóa bán ra (Type of
Mechandise)
z Chng loivàdanhmc hàng hóa
(Variety and Assortment)
z Dch v khách hàng (Customer Services)
các loại hình tổ chức bán lẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các loại hình tổ chức bán lẻ - Người đăng: trang123456
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
các loại hình tổ chức bán lẻ 9 10 154