Ktl-icon-tai-lieu

Các mô hình phân tích chiến lược

Được đăng lên bởi Bão
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các mô hình phân tích chiến lược
Câu 1 : dựa trên cơ sở và các mô hình phân tích chiến lược thì nhu cầu khách hàng được
hiểu là?
A. Là những thứ có thể được thỏa mãn thông qua đặc tính sản phẩm hoặc dịch

vụ
B. Là những thứ có thể được thỏa mãn so với số tiền mà khách hàng bỏ ra
C. Là những đặc tính của sản phẩm thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng.
D. Là những nguyện vọng,mong muốn của khách hàng về sản phẩm
Câu 2 : việc khác biệt hóa sản phẩm là gì ?
A. Là quá trình tạo ra lợi thế khác biệt của sản phẩm so với các sản phẩm của đối thủ
cạnh tranh.
B. Là quá trình tạo ra lợi thế cạnh tranh việc thiết kế sản phẩm,hàng hóa dịch
vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
C. Là quá trình tạo ra những bước đột phá ,khác biệt hoàn toàn về sản phẩm so với
đối thủ cạnh tranh.
D. Là quá trình sản xuất sao cho chi phí giá thành sản phẩm ở mức thấp nhất,phù hợp
với nhiều loại đối tượng khách hàng.
Câu 3 : đặc điểm ở ô ngôi sao là?
A. Tốc độ tăng trưởng thấp ,thị phần tương đối lớn hơn 1
B. Tốc độ tăng trưởng thấp,thị phần tương đối nhỏ hơn 1
C. Tốc độ tăng trưởng cao, thị phần tương đối lớn hơn 1
D. Tốc độ tăng trưởng cao, thị phần tương đối nhỏ hơn 1
Câu 4 : nếu đang ở ô bò sữa thì doanh nghiệp nên ?
A. Từ bỏ
B. Tiếp tục đầu tư,sử dụng chiến lược đa dạng hóa liên quan,thâm nhập phát triển thị
trường và sản phẩm,hội nhập ngang,hội nhập dọc,liên doanh,liên kết.
C. Duy trì đầu tư ít,quảng cáo ở dạng nhắc nhở,áp dụng chiến lược tăng trưởng
tập trung phát triển thị trường,sản phẩm ,chiến lược đa dạng hóa có liên
quan.
D. Dôc toàn bộ nguồn lực để đầu tư
Câu 5 : trong chiến lược tiêu chuẩn của BCG thì phát triển thị phần áp dụng cho đối
tượng ở ô nào?
A. Nghi vấn,chó ốm
B. Bò sữa ,chó ốm
C. Bò sữa ,ngôi sao.
D. Ngôi sao,nghi vấn.
Câu 6 : khi đang ở ô ngôi sao doanh nghiệp nên ?

A. Tối thiểu hóa đầu tư,tiếp tục sản xuất chừng nào cash flow còn dương,bán hoặc

thanh lí SBU nếu casch flow trở nên âm.
B. Bảo toàn thị phần tương đối,đầu tư có tính chất bảo vệ vào nguồn nhân lực và
marketing,tập trung trọng điểm vào việc cực đại cash flow.
C. Duy trì thị phần tương đối,đầu tư vào nguồn lực market,chịu đựng cash flow
trở nên âm.
D. Từ bỏ

...
Các mô hình phân tích chiến lược
Câu 1 : dựa trên cơ sở và các mô hình phân tích chiến lược thì nhu cầu khách hàng được
hiểu là?
A. Là những thứ có thể được thỏa mãn thông qua đặc tính sản phẩm hoặc dịch
vụ
B. Là những thứ có thể được thỏa mãn so với số tiền mà khách hàng bỏ ra
C. Là những đặc tính của sản phẩm thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng.
D. Là những nguyện vọng,mong muốn của khách hàng về sản phẩm
Câu 2 : việc khác biệt hóa sản phẩm là gì ?
A. Là quá trình tạo ra lợi thế khác biệt của sản phẩm so với các sản phẩm của đối thủ
cạnh tranh.
B. Là quá trình tạo ra lợi thế cạnh tranh việc thiết kế sản phẩm,hàng hóa dịch
vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
C. Là quá trình tạo ra những bước đột phá ,khác biệt hoàn toàn về sản phẩm so với
đối thủ cạnh tranh.
D. Là quá trình sản xuất sao cho chi phí giá thành sản phẩm ở mức thấp nhất,phù hợp
với nhiều loại đối tượng khách hàng.
Câu 3 : đặc điểm ở ô ngôi sao là?
A. Tốc độ tăng trưởng thấp ,thị phần tương đối lớn hơn 1
B. Tốc độ tăng trưởng thấp,thị phần tương đối nhỏ hơn 1
C. Tốc độ tăng trưởng cao, thị phần tương đối lớn hơn 1
D. Tốc độ tăng trưởng cao, thị phần tương đối nhỏ hơn 1
Câu 4 : nếu đang ở ô bò sữa thì doanh nghiệp nên ?
A. Từ bỏ
B. Tiếp tục đầu tư,sử dụng chiến lược đa dạng hóa liên quan,thâm nhập phát triển thị
trường và sản phẩm,hội nhập ngang,hội nhập dọc,liên doanh,liên kết.
C. Duy trì đầu tư ít,quảng cáo ở dạng nhắc nhở,áp dụng chiến lược tăng trưởng
tập trung phát triển thị trường,sản phẩm ,chiến lược đa dạng hóa có liên
quan.
D. Dôc toàn bộ nguồn lực để đầu tư
Câu 5 : trong chiến lược tiêu chuẩn của BCG thì phát triển thị phần áp dụng cho đối
tượng ở ô nào?
A. Nghi vấn,chó ốm
B. Bò sữa ,chó ốm
C. Bò sữa ,ngôi sao.
D. Ngôi sao,nghi vấn.
Câu 6 : khi đang ở ô ngôi sao doanh nghiệp nên ?
Các mô hình phân tích chiến lược - Trang 2
Các mô hình phân tích chiến lược - Người đăng: Bão
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các mô hình phân tích chiến lược 9 10 218