Ktl-icon-tai-lieu

các nguyên lý QLDA phần

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vậy ta rút ngắn ñồng thời các công việc 5-7 và 6-7 với thời gian rút ngắn tối ña ñi 3
ngày (do công việc 6-7 có thời gian thực hiện khẩn trương nhất là 15 ngày). Ta có sơ ñồ mạng
mới hình 7.15.
42/42

24/24
0/0

1

24

3

18

4

18
6

2

60/60
18

0
24

6/6

5

6
15

33

42/42

7
75/75

H×nh 7.15. S¬ ®å m¹ng khi rót ng¾n 5-7 tõ 36 xuèng cßn 33 ngµy
vµ 6-7 tõ 18 xuèng cßn 15 ngµy

5. Theo sơ ñồ mạng hình 7.15 vẫn chỉ có 4 ñường găng như cũ, nhưng lúc này ñã có
thêm công việc 6-7 ñược thực hiện theo chế ñộ khẩn trương nhất. Ta có các phương án rút
ngắn như bảng sau:
t/t

Tên các công việc rút ngắn

Khả năng rút ngắn tối ña

Mức tăng chi phí ñơn vị

1

1-3 và 1-2

2

22

2

1-3 và 2-3

4

21

3

5-7 và 4-6

6

18

Ta rút ngắn ñồng thời các công việc 5-7 và 4-6 với thời gian rút ngắn tối ña là 6 ngày
(do công việc 4-6 có thời gian thực hiện khẩn trương nhất là 12 ngày). Ta có sơ ñồ mạng mới
hình 7.16.
42/42

24/24
0/0

1

24

3

18

18
6

2

4

54/54
12

0
24

6/6

5
42/42

6
15

27

7
69/69

H×nh 7.16. S¬ ®å m¹ng khi rót ng¾n 5-7 tõ 33 xuèng cßn 27 ngµy
vµ 4-6 tõ 18 xuèng cßn 12 ngµy

6. Theo sơ ñồ mạng hình 7.16 với 4 ñường găng cũ nhưng lúc này có thêm công việc 4-6
ñược thực hiện theo chế ñộ khẩn trương nhất. Bây giờ chỉ còn có thể rút ngắn chiều dài ñường
găng bằng các cách rút ngắn như bảng sau:

145

t/t

Tên các công việc rút
ngắn

Khả năng rút ngắn tối ña

Mức tăng chi phí ñơn vị

1

1-3 và 1-2

2

22

2

1-3 và 2-3

4

21

Ta chọn phương án rút ngắn cặp công việc 1-3 và 2-3 với thời gian rút ngắn nhiều nhất 4
ngày do công việc 1-3 có thời gian thực hiện khẩn trương nhất là 20 ngày. Ta có sơ ñồ mạng
mới hình 7.17.
Sơ ñồ mạng hình 7.17 không thể rút ngắn hơn ñược nữa vì các công việc 1-3; 3-4; 4-6 và
6-7 ñều ñã thực hiện với chế ñộ khẩn trương nhất. Nếu rút ngắn bất cứ công việc nào khác
(không kể các công việc trên) ñều không dẫn ñến rút ngắn chiều dài ñường găng.
38/38

20/20
0/0

1

20

18

3

4

14
6

6

0
24

2

50/50
12

15
27

5

6/6

7

38/38

65/65

H×nh 7.17. S¬ ®å m¹ng khi rót ng¾n 1-3 tõ 24 xuèng cßn 20 ngµy
vµ 2-3 tõ 18 xuèng cßn 14 ngµy

Tổng chi phí thực hiện dự án theo sơ ñồ mạng hình 7.17 là 2439 tr. VNð ñược tính theo
bảng sau:
t/t

Công việc i-j

Chế ñộ bình
thường

Chế ñộ khẩn
trương

top

Cmin

tmin

Cmax

e

T. gian thực
hiện theo sơ
ñồ 7.17

Chi phí
thực
hiện

1

1-2

6

80

4

100

10

6

80

2

1-3

30

400

20

520

12

20

520

3

2-3

18

180

12

234

9

14

216

4

2-5

24

360

18

450

15

24

360

5

3-4

24

360

18

...
145
Vậy ta rút ngắn ñồng thời các công việc 5-7 6-7 với thời gian rút ngắn tối ña ñi 3
ngày (do công việc 6-7 có thời gian thực hiện khẩn trương nhất 15 ngày). Ta có ñồ mạng
mới hình 7.15.
24 18 18
18 0 15
6 24 33
H×nh 7.15. S¬ ®å m¹ng khi rót ng¾n 5-7 tõ 36 xuèng cßn 33 ngµy
vµ 6-7 tõ 18 xuèng cßn 15 ngµy
1 3 4 6
2 5 7
0/0
6/6
24/24
42/42
60/60
75/75
42/42
5. Theo ñồ mạng hình 7.15 vẫn chỉ 4 ñường găng như cũ, nhưng lúc y ñã
thêm công việc 6-7 ñược thực hiện theo chế ñộ khẩn trương nhất. Ta các phương án rút
ngắn như bảng sau:
t/t Tên các công việc rút ngắn Khả năng rút ngắn tối ña
Mức tăng chi phí ñơn vị
1 1-3 và 1-2 2 22
2 1-3 và 2-3 4 21
3 5-7 và 4-6 6 18
Ta rút ngắn ñồng thời các công việc 5-7 và 4-6 với thời gian rút ngắn tối ña là 6 ngày
(do công việc 4-6 thời gian thực hiện khẩn trương nhất 12 ngày). Ta sơ ñồ mạng mới
hình 7.16.
24 18 12
18 0 15
6 24 27
H×nh 7.16. S¬ ®å m¹ng khi rót ng¾n 5-7 tõ 33 xuèng cßn 27 ngµy
vµ 4-6 tõ 18 xuèng cßn 12 ngµy
1 3 4 6
2 5 7
0/0
6/6
24/24
42/42
54/54
69/69
42/42
6. Theo sơ ñồ mạng hình 7.16 với 4 ñường găng cũ nhưng lúc này có thêm công việc 4-6
ñược thực hiện theo chế ñộ khẩn trương nhất. Bây giờ chỉ còn có thể rút ngắn chiều dài ñường
găng bằng các cách rút ngắn như bảng sau:
các nguyên lý QLDA phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các nguyên lý QLDA phần - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
các nguyên lý QLDA phần 9 10 373