Ktl-icon-tai-lieu

các nguyên lý QLDA phần 10

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-

Chu kỳ cập nhật thời gian biểu của dự án?

-

Ai và trong bộ phận nào sẽ thu thập thông tin ñể cập nhật?

Chi phÝ
(tr. ®)

c/v Néi dung
Lµm mãng

a nhµ
b

VËn chuyÓn
cÇn trôc

c

L¾p dùng
cÇn trôc

d

VËn chuyÓn
cÊu kiÖn
L¾p ghÐp

e khung nhµ
Tæng chi phÝ
hµng ngµy

Chi phÝ hµng ngµy (tr. ®)
1
1
1
2

2
1
1

3
1
1

4
1
1

2
3
1
1

2
3
1
1

5
1
1

6

7

8

9

10

2

2

2

2

2

2

2

2

KH
TT
KH
TT
KH
TT
KH
TT
KH

5
6
2
3
6
9
4
4
10

TT

10

KH

27

4

4

4

4

1

2

2

2

2

2

TT

32

2

5

5

5

4

1

2

2

2

2

3
2
1
1

1
1

11

1

3

2

2
2

H×nh 10.6a. TiÕn ®é chi phÝ l¾p ghÐp khung nhµ c«ng nghiÖp theo tõng ngµy
Chi phÝ
tÝch lòy
(tr. ®)

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Thêi gian (ngµy)

1

2

3

4

5

6

H×nh 10.6b. TiÕn ®é chi phÝ tÝch lòy cña dù ¸n
theo kÕ ho¹ch
theo thùc tÕ

217

7

8

9

10

11

-

Các số liệu cập nhật mới nhất phải trình cho ai và khi nào?

-

Các hình thức báo cáo tương ứng là gì? và cần phải phân tích vấn ñề gì là trước tiên?

Như vậy, cần phải có lịch trình và thủ tục lập báo cáo tiến ñộ dự án. Các báo cáo này cần
thiết ñể ñáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ, ñơn vị vay vốn, các tổ chức bên ngoài khác và cho
chính tổ chức thực hiện dự án. Thông tin cần thiết cho cho báo cáo tiến ñộ thay ñổi tuỳ theo
bản chất của dự án, hình thức và mức ñộ chi tiết của báo cáo tuỳ theo cấp quản lý nhận báo
cáo. Nghĩa là các báo cáo gửi chủ nhiệm dự án phải chi tiết hơn so với các báo cáo gửi lên cấp
trên và cho nhà tài trợ. ðể phục vụ cho mục tiêu giám sát dự án, chủ nhiệm dự án cần có
những thông tin ñủ chi tiết ñể có thể xác ñịnh ngay ñược vấn ñề và tìm cách giải quyết.
Cần lưu ý rằng, thông tin thực tế về thực hiện công việc không ảnh hưởng tới kế hoạch
xuất phát (hoặc trung gian). Kế hoạch xuất phát là cơ sở ñể ño lường tiến trình, nó không thay
ñổi và ñược sử dụng ñể so sánh với tình hình thực tế trong các báo cáo.
Tính hiệu quả của một hệ thống giám sát có thể ñược ño lường bằng thời gian phản hồi
trung bình của nó, nghĩa là thời gian trung bình giữa thời ñiểm xảy ra một sai khác vượt quá
các giới hạn kiểm soát và thời ñiểm phát hiện ra nó.
Theo tài liệu hướng dẫn của ngân hàng phát triển Châu Á ADB thì nhìn chung, các báo
cáo cho tất cả các cấp nên cung cấp các thông tin về:
-

Công việc chính ñã hoàn thành trong giai ñoạn lập báo cáo;

-

Thực tế hay khả năng các kế hoạch hay lịch trình ban ñầu bị lệch và các nguyên
nhân;

-

Chi tiêu của dự án và vấn ñề giải ngân;

-

Phân tích các vấn ñề bao gồm các khả năng ảnh hưởng ...
217
-
Chu kỳ cập nhật thời gian biểu của dự án?
-
Ai và trong bộ phận nào sẽ thu thập thông tin ñể cập nhật?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lµm mãng
KH 5 1 1 1 1 1
nhµ
TT 6 1 1 1 1 1 1
VËn chuyÓn
KH 2 2
n trôc
TT 3 3
L¾p dùng
KH 6 2 2 2
n trôc
TT 9 3 3 3
VËn chuyÓn
KH 4 1 1 1 1
u kiÖn
TT 4 1 1 1 1
L¾p ghÐp
KH 10 2 2 2 2 2
khung nhµ
TT 10 2 2 2 2 2
KH 27 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2
TT 32 2 5 5 5 4 1 2 2 2 2 2
H×nh 10.6a. TiÕn ®é chi phÝ l¾p ghÐp khung nhµ c«ng nghiÖp theo tõng ngµy
Chi phÝ
32
tÝch lòy
30
(tr. ®)
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0 Thêi gian (ngµy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
H×nh 10.6b. TiÕn ®é chi phÝ tÝch lòy cña dù ¸n
theo kÕ ho¹ch
theo thùc tÕ
e
Tæng chi phÝ
hµng ngµy
c
d
Chi phÝ hµng ngµy (tr. ®)
a
b
c/v Néi dung
Chi phÝ
(tr. ®)
các nguyên lý QLDA phần 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các nguyên lý QLDA phần 10 - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
các nguyên lý QLDA phần 10 9 10 502