Ktl-icon-tai-lieu

Các nguyên lý QLDA phần 3

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ban QLDA hoạt ñộng như một cơ thể thống nhất và là ñối tượng của hoạt ñộng quản lý.
Văn hoá tổ chức là một công cụ chiến lược mạnh ñể hướng ban QLDA tới các mục tiêu và kết
quả chung. Thành phần của văn hoá tổ chức có:
-

biết vị trí của mình trong ban (ñối với các thành viên của ban);

-

giá trị và các tiêu chuẩn hành vi;

-

các thông lệ hoạt ñộng thực tế;

-

hệ thống truyền thông và văn hoá giao tiếp;

-

nguyên tắc, tiêu chí của quyền hạn và trách nhiệm, của quy chế và quyền lực;

-

nguyên tắc của các mối quan hệ không chính thức;

-

các thông lệ và truyền thống hình thành trong ban;

-

mối quan hệ giữa mọi người với nhau;

-

ñạo ñức công việc và lao ñộng.

Kiểu quản lý thể hiện ñặc ñiểm của việc ra quyết ñịnh quản lý như thế nào (hình thức
quản lý) và phương pháp thực hiện quyết ñịnh quản lý (ñòn bẩy trong quản lý). Kiểu quản lý
phải phù hợp với văn hoá tổ chức của ban QLDA và ñặc ñiểm của con người làm việc trong
ban. Có các kiểu quản lý sau (bảng 3.3):
Kiểu 1: hình thức quản lý tập trung với các quyết ñịnh ñược ñưa ra bởi một cá nhân là
lãnh tụ của ban. Hình thức này phù hợp với văn hoá tổ chức hữu cơ, nghĩa là thành viên của
ban là những người thi hành vâng lời, thuộc dạng quan hệ gia ñình. ðòn bẩy quản lý chính
trong trường hợp này là uy tín của người lãnh ñạo.
Kiểu 2: hình thức quản lý thị trường, các quyết ñịnh ñược ñưa ra theo quy luật thị trường
và thị trường là thước ño cơ bản cho hiệu quả của các quyết ñịnh. ðòn bẩy cơ bản tác ñộng lên
con người là tiền và vật chất, tương ứng với việc coi các cộng tác viên là chủ thể của thị
trường lao ñộng. Người lãnh ñạo sẽ là mạnh và hiệu quả nếu ñảm bảo cho các cộng tác viên sự
ñền bù vật chất, tương ứng với sức lực họ ñã bỏ ra, có lợi hơn so với các nhà lãnh ñạo khác.
Hình thức quản lý này phù hợp với văn hoá tổ chức thương mại. Trong văn hoá tổ chức
thương mại, các thành viên tích cực hướng tới sự tăng tiến chức vụ cùng với tăng thêm trách
nhiệm, khối lượng công việc và mức ñộ tăng trưởng vật chất tương ứng.
Bảng 3.3. Mối quan hệ giữa văn hoá tổ chức, hình thức quản lý và dạng hoạt ñộng chung
Dạng hoạt ñộng chung

Hình thức quản lý

ðòn bẩy trong quản lý

phối hợp cộng ñồng

tập trung

uy tín

phối hợp theo cá thể

thị trường

tiền, vật chất

hành chính quan liêu

sức mạnh, quyền lực

dân chủ

quy tắc

ñối thoại

kiến thức

phối hợp theo trình tự
phối hợp sáng tạo

49

Kiểu 3: hình thức quản lý quan liêu bao cấp. Quyết ñịnh ñược ñưa ra bởi người lãnh ñạo
cấp trên. ðòn bẩy cơ bản tác ñộng lên con...
49
Ban QLDA hoạt ñộng như một thể thống nhất ñối tượng của hoạt ñộng quản lý.
Văn hoá tổ chức một công cụ chiến lược mạnh ñể hướng ban QLDA tới các mục tiêu và kết
quả chung. Thành phần của văn hoá tổ chức có:
- biết vị trí của mình trong ban (ñối với các thành viên của ban);
- giá trị và các tiêu chuẩn hành vi;
- các thông lệ hoạt ñộng thực tế;
- hệ thống truyền thông và văn hoá giao tiếp;
- nguyên tắc, tiêu chí của quyền hạn và trách nhiệm, của quy chế và quyền lực;
- nguyên tắc của các mối quan hệ không chính thức;
- các thông lệ và truyền thống hình thành trong ban;
- mối quan hệ giữa mọi người với nhau;
- ñạo ñức công việc và lao ñộng.
Kiểu quản thể hiện ñặc ñiểm của việc ra quyết ñịnh quản như thế nào (hình thức
quản lý) phương pháp thực hiện quyết ñịnh quản (ñòn bẩy trong quản lý). Kiểu quản lý
phải phù hợp với văn hoá tổ chức của ban QLDA và ñặc ñiểm của con người làm việc trong
ban. Có các kiểu quản lý sau (bảng 3.3):
Kiểu 1: hình thức quản lý tập trung
với các quyết ñịnh ñược ñưa ra bởi một nhân
lãnh tụ của ban. Hình thức này phù hợp với văn hoá tổ chức hữu cơ,
nghĩa thành viên của
ban những người thi hành vâng lời, thuộc dạng quan hệ gia ñình. ðòn bẩy quản lý chính
trong trường hợp này là uy tín của người lãnh ñạo.
Kiểu 2: hình thức quản lý thị trường
, các quyết ñịnh ñược ñưa ra theo quy luật thị trường
và thị trường là thước ño cơ bản cho hiệu quả của các quyết ñịnh. ðòn by cơ bản tác ñộng lên
con người tiền vật chất, tương ứng với việc coi các cộng tác viên chủ thể của thị
trường lao ñộng. Người lãnh ñạo sẽ là mạnh và hiệu quả nếu ñảm bảo cho các cộng tác viên sự
ñền vật chất, tương ng với sức lực họ ñã bỏ ra, lợi hơn so với các nhà lãnh ñạo khác.
Hình thức quản lý y phù hợp với văn hoá tổ chức thương mại
. Trong văn hoá tổ chức
thương mại, c thành viên tích cực hướng tới sự tăng tiến chức vcùng với tăng thêm trách
nhiệm, khối lượng công việc và mức ñộ tăng trưởng vật chất tương ứng.
Bảng 3.3. Mối quan hệ giữa văn hoá tổ chức, hình thức quản lý và dạng hoạt ñộng chung
Dạng hoạt ñộng chung Hình thức quản lý ðòn bẩy trong quản lý
phối hợp cộng ñồng tập trung uy tín
phối hợp theo cá thể thị trường tiền, vật chất
phối hợp theo trình t hành chính quan liêu sức mạnh, quyền lực
dân chủ quy tắc phối hợp sáng tạo
ñối thoại kiến thức
Các nguyên lý QLDA phần 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nguyên lý QLDA phần 3 - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Các nguyên lý QLDA phần 3 9 10 781