Ktl-icon-tai-lieu

các nguyên lý QLDA phần 4

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.1.1. Sơ ñồ ngang (sơ ñồ Gantt)
Henrry Gantt là tên một kỹ sư người Pháp, người ñầu tiên dùng sơ ñồ này trong công
việc lập kế hoạch vào ñầu thế kỷ 19.
Giả sử cần phải xây dựng m ngôi nhà giống nhau ta có thể tổ chức xây dựng theo 3
phương pháp: tuần tự, song song và dây chuyền.
Tổ chức xây dựng theo phương pháp tuần tự và song song ñược diễn tả bằng sơ ñồ
ngang theo hình 5.1.
ðể thể hiện một sơ ñồ ngang, chỉ cần một hệ toạ ñộ vuông góc, trong ñó trục tung thể
hiện các công việc, trục hoành thể hiện thời gian. Sơ ñồ ngang diễn tả ñược một phương pháp
tổ chức sản xuất, một kế hoạch tương ñối ñơn giản và rõ ràng. Chính vì vậy, phương pháp này
ñược sử dụng ñầu tiên ñể lập kế hoạch tiến ñộ xây dựng.
Ưu ñiểm cơ bản của sơ ñồ ngang là dùng ñược cho nhiều ñối tượng, dễ lập, dễ ñiều
chỉnh, bổ sung... nên ñược dùng phổ biến. Tuy nhiên, nó có nhược ñiểm là không thể hiện
ñược các dự án phức tạp, không thấy rõ mối liên hệ lô-gic của các công việc trong dự án.
1.1.2. Sơ ñồ xiên
Sơ ñồ xiên là sơ ñồ không những diễn tả tiến trình công việc theo thời gian mà còn thể
hiện ñược mối liên quan giữa các công việc trong không gian. Vì vậy, nó rất thích hợp ñể thể
hiện dự án tổ chức theo phương pháp dây chuyền, nhằm ñảm bảo tính liên tục và ñiều hoà, sự
phối hợp nhịp nhàng trong sản xuất.
1
2
3
...
...
m
Ph−¬ng ph¸p d©y chuyÒn
I

II

III

IV

m
...
...
3
2
1
H×nh 5.2. C¸c d©y chuyÒn x©y dùng m ng«i nhµ

Trở lại với ví dụ xây dựng m ngôi nhà giống nhau, sản xuất xây dựng ñược tổ chức theo
phương pháp dây chuyền. Nghĩa là chia nhỏ công nghệ xây dựng một ngôi nhà thành nhiều

73

công việc (trong hình 5.2 là 4 công việc); mỗi công việc ñược thiết lập một dây chuyền, các
dây chuyền này ñi qua m ngôi nhà.
Từ hệ toạ ñộ vuông góc, trục tung thể hiện các ngôi nhà hay còn gọi là phân ñoạn; trục
hoành thể hiện thời gian, các ñường xiên thể hiện các dây chuyền (4 dây chuyền).
Tuy nhiên sơ ñồ xiên cũng như sơ ñồ ngang, chỉ là mô hình tĩnh, có tính toán trước các
tham số (về không gian: chia thành các phân ñoạn; về thời gian: với chu kỳ là số ngày, thời
gian làm việc của mỗi dây chuyền) rồi thể hiện lên sơ ñồ.
ðối với các dự án lớn, phức tạp, sơ ñồ xiên không thể hiện hết những vấn ñề ñặt ra, nhất
là khi giải quyết những bài toán tối ưu, như rút ngắn thời gian xây dựng, hoặc ñối với những
dự án không tính ñược thời hạn xây dựng theo các phương pháp thông thường, mang nhiều
yếu tố ngẫu nhiên. Sơ ñồ mạng có thể giúp ta giải quyết các vấn ñề này.
1.1.3. Sơ ñồ mạng
Sơ ñồ mạng là một mô hình t...
73
1.1.1. Sơ ñồ ngang (sơ ñồ Gantt)
Henrry Gantt tên một kngười Pháp, người ñầu tiên dùng ñồ này trong công
việc lập kế hoạch vào ñầu thế kỷ 19.
Giả sử cần phải xây dựng m ngôi nhà giống nhau ta thể tổ chức xây dựng theo 3
phương pháp: tuần tự, song song và dây chuyền.
Tổ chức xây dựng theo phương pháp tuần tự và song song ñược diễn tả bằng ñồ
ngang theo hình 5.1.
ðể thể hiện một sơ ñồ ngang, chỉ cần một hệ toạ ñộ vuông góc, trong ñó trục tung thể
hiện các công việc, trục hoành thể hiện thời gian. ñồ ngang diễn tñược một phương pháp
tổ chức sản xuất, một kế hoạch tương ñối ñơn giản rõ ràng. Chính vậy, phương pháp y
ñược sử dụng ñầu tiên ñể lập kế hoạch tiến ñộ xây dựng.
Ưu ñiểm bản của ñồ ngang dùng ñược cho nhiều ñối tượng, dễ lập, dễ ñiều
chỉnh, bổ sung... nên ñược dùng phổ biến. Tuy nhiên, nhược ñiểm không thể hiện
ñược các dự án phức tạp, không thấy rõ mối liên hệ lô-gic của các công việc trong dự án.
1.1.2. Sơ ñồ xiên
ñxiên sơ ñồ không những diễn ttiến trình công việc theo thời gian còn thể
hiện ñược mối liên quan giữa các công việc trong không gian. vậy, rất thích hợp ñể thể
hiện dự án tổ chức theo phương pháp dây chuyền, nhằm ñảm bảo tính liên tục ñiều hoà, sự
phối hợp nhịp nhàng trong sản xuất.
1
2
3
...
...
m
I II III IV
m
...
...
3
2
1
Ph−¬ng ph¸p d©y chuyÒn
H×nh 5.2. C¸c d©y chuyÒn x©y dùng m ng«i nhµ
Trở lại với dụ y dựng m ngôi nhà giống nhau, sản xuất xây dựng ñược tổ chức theo
phương pháp dây chuyền. Nghĩa chia nhỏ công nghệ xây dựng một ngôi nhà thành nhiều
các nguyên lý QLDA phần 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các nguyên lý QLDA phần 4 - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
các nguyên lý QLDA phần 4 9 10 192