Ktl-icon-tai-lieu

các nguyên lý QLDA phần 6

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bảng 7.3. Các thành phần chi phí theo giai ñoạn dự án
t/t

Các giai ñoạn dự án

% chi phí trong LCC
A. dự án sản xuất - triển
khai

B. dự án thiết kế - phát
triển

1

Giai ñoạn xây dựng ý tưởng

10

20

2

Giai ñoạn phát triển

20

30

3

Giai ñoạn chế tạo

50

30

4

Giai ñoạn vận hành

15

15

5

Giai ñoạn thanh lý

5

5

Giá trị dự toán
sau thuế

Thuế giá trị
gia tăng ñầu ra

Giá trị dự toán
trước thuế

Giá thành
dự toán

Chi phí
trực tiếp

Vật liệu

Nhân công

Thu nhập chịu thuế
tính trước

Chi phí
chung

Máy

Trực tiếp phí khác

Hình 7.3. Cơ cấu phân chia chi phí theo thành phần (trong dự toán chi phí
công trình xây dựng)

121

ðể lập một CBS ta phải xác ñịnh các tiêu chí phân chia, gắn mã số cho chúng. Bước tiếp
theo là phân chia chi phí theo các tiêu chí ñã chọn. Bảng 7.2 nêu một ví dụ về lập cơ cấu phân
chia chi phí. Theo bảng này LCC 4211 là chi phí vật liệu trực tiếp sử dụng trong xây dựng
nhà xưởng của phòng thí nghiệm do nhà thầu bên ngoài thực hiện trong giai ñoạn thi công dự
án.
b. Cơ cấu phân chia chi phí theo thành phần
Tiêu chí phân chia này tương ñồng với các tài khoản trong kế toán chi phí. Hình 7.3. là
mô hình cây của cơ cấu phân chia chi phí CBS theo thành phần.
c. Cơ cấu phân chia chi phí theo thời gian
Theo tiêu chí phân chia này, các chi phí của dự án ñược tổng hợp theo từng thời ñoạn
yêu cầu và gắn lên trục thời gian. Hình 7.4 là mô hình cơ cấu phân chia chi phí dạng cột và
ñường LCC tích luỹ.
120
LCC tÝch luü

100
80
LCC theo
tõng th¸ng

60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

H×nh 7.4. C¬ cÊu ph©n chia chi phÝ theo thêi gian

d. Cơ cấu phân chia chi phí theo cơ cấu phân tách công việc WBS
Theo cơ cấu phân tách công việc WBS, chi phí của từng thành phần ñược ước tính tại
cấp thấp nhất của WBS. Theo yêu cầu phân tích, các chi phí này ñược tổng hợp theo cơ cấu tổ
chức của WBS. Ngược lại, nếu yêu cầu phân tích chi tiết hơn thì các chi phí ñã ước tính theo
cấp thấp nhất của WBS lại ñược tiếp tục phân chia theo các tiêu chí cần thiết
e. Cơ cấu phân chia chi phí theo cơ cấu tổ chức OBS
Cơ cấu phân chia chi phí theo cơ cấu tổ chức OBS rất hữu ích trong việc làm cầu nối
giữa cơ cấu phân chia chi phí với ngân sách dự án vì ngân sách dự án như ta sẽ xem xét trong
mục sau thường ñược lập theo các tuyến của cơ cấu tổ chức.

2.4. Các ước tính và ñánh giá LCC
Tuỳ theo các giai ñoạn của vòng ñời dự án và mục ñích mà người ta có các mức ñộ cũng
như các phương pháp khác nhau ñể ước tính và ñánh giá LCC của dự án. Do trong từng giai
122
...
121
Bảng 7.3. Các thành phần chi phí theo giai ñoạn dự án
% chi phí trong LCC
t/t Các giai ñoạn dự án
A. dự án sản xuất - triển
khai
B. dự án thiết kế - phát
triển
1 Giai ñoạn xây dựng ý tưởng 10 20
2 Giai ñoạn phát triển 20 30
3 Giai ñoạn chế tạo 50 30
4 Giai ñoạn vận hành 15 15
5 Giai ñoạn thanh lý 5 5
Vật liệu Nhân công
Máy
Chi phí
trực tiếp
Chi phí
chung
Giá thành
dự toán
Thu nhập chịu thuế
tính trước
Giá trị dự toán
trước thuế
Thu
ế giá trị
gia tăng ñầu ra
Giá trị dự toán
sau thuế
Hình 7.3. Cơ cấu phân chia chi phí theo thành ph
ần (trong dự toán chi phí
công trình xây dựng)
Trực tiếp phí khác
các nguyên lý QLDA phần 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các nguyên lý QLDA phần 6 - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
các nguyên lý QLDA phần 6 9 10 550