Ktl-icon-tai-lieu

các nguyên lý QLDA phần 8

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
d) HACCP (Hazard Analysis and Control of Critical Points): hệ thống phân tích ñộc hại
và kiểm soát những ñiểm tới hạn, ñược áp dụng cho các dây chuyền chế biến thực
phẩm.
e) GMP (Good Manufacturing Practices): quy phạm sản xuất thực phẩm, dược phẩm.
f) GLP (Good Laboratory Practices): quy phạm phòng thử nghiệm.
g) ISO/IEC Guide 25: hướng dẫn số 25 của ISO và IEC là yêu cầu chung về năng lực
của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
h) ISO/IEC Guide 39: hướng dẫn số 39 của ISO và IEC là yêu cầu chung ñể công nhận
các tổ chức giám ñịnh.

2.4. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
2.4.1. Khái niệm TQM
ISO 9000 ñịnh nghĩa: "TQM là cách quản lý của một tổ chức tập trung vào chất lượng,
dựa vào sự tham gia của tất cả các thành viên của nó nhằm ñạt tới sự thành công lâu dài nhờ
việc thoả mãn khách hàng và ñem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức ñó và cho xã hội".
TQM là bước phát triển cao nhất về quản lý chất lượng với 2 ñặc ñiểm nổi bật là:
(i)

Bao quát tất cả các mục tiêu, các lợi ích của sản xuất;

(ii)

Cải tiến chất lượng liên tục, không ngừng.

a. Mục tiêu của TQM
Trong TQM, chất lượng ñược quan niệm không chỉ là chất lượng của sản phẩm mà còn
là chất lượng của cả quá trình làm ra sản phẩm. Yêu cầu ñề ra là không những sản phẩm phải
thảo mãn nhu cầu của khách hàng mà quá trình sản xuất ra nó phải hiệu nghiệm và ñạt hiệu
suất cao nhất.
Mục tiêu của TQM bao quát mọi khía cạnh của sản xuất, gồm 4 yếu tố (QCDS):
-

Chất lượng (Q - Quality);

-

Giá thành (C - Costs);

-

Cung ứng, nghĩa là giao hàng ñúng hạn (D - Delivery hoặc Delivery Timing);

-

An toàn (S - Safety).

Hiện nay, trong khái niệm năng suất mở rộng thêm 2 yếu tố nữa là:
-

Năng lực sản xuất (P - Production Capacity) và

-

Tinh thần con người (M - Moral).

Như vậy, ngoài các mục tiêu kinh doanh như thoả mãn khách hàng, tăng lợi nhuận,
giành chiếm thị trường, tổ chức còn phải thoả mãn các yêu cầu của xã hội và lợi ích của bản
thân các thành viên trong tổ chức.
ðối với xã hội, tổ chức không chỉ tuân thủ các luật lệ ñã ñược ban bố mà còn nghiêm
chỉnh thực hiện cả một số vấn ñề mà tổ chức tự ý thức ñược dù chưa ñược ñưa thành luật lệ.
Ví dụ, tổ chức cần thực hiện những biện pháp bảo vệ môi trường, bảo ñảm phát triển bền vững
như nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, tài nguyên, khoáng sản. ðối với các thành viên

169

của mình, tổ chức phải ñảm bảo vệ sinh, an toàn lao ñộng cũng như cơ hội thăng tiến cho từng
người.
b. Cải tiến chất lượng
TQM yêu cầu phải luôn luôn tìm cách cải tiến chất lượng, kh...
169
d)
HACCP (Hazard Analysis and Control of Critical Points): hệ thống phân tích ñộc hại
kiểm soát những ñiểm tới hạn, ñược áp dụng cho các y chuyền chế biến thực
phẩm.
e)
GMP (Good Manufacturing Practices): quy phạm sản xuất thực phẩm, dược phẩm.
f)
GLP (Good Laboratory Practices): quy phạm phòng thử nghiệm.
g)
ISO/IEC Guide 25: hướng dẫn s25 của ISO và IEC yêu cầu chung về năng lực
của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
h)
ISO/IEC Guide 39: hướng dẫn số 39 của ISO IEC yêu cầu chung ñcông nhận
các tổ chức giám ñịnh.
2.4. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
2.4.1. Khái niệm TQM
ISO 9000 ñịnh nghĩa: "TQM cách quản lý của một tổ chức tập trung vào chất lượng,
dựa vào sự tham gia của tất ccác thành viên của nhằm ñạt tới sự thành công lâu dài nhờ
việc thoả mãn khách hàng và ñem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức ñó và cho xã hội".
TQM là bước phát triển cao nhất về quản lý chất lượng với 2 ñặc ñiểm nổi bật là:
(i)
Bao quát tất cả các mục tiêu, các lợi ích của sản xuất;
(ii)
Cải tiến chất lượng liên tục, không ngừng.
a. Mục tiêu của TQM
Trong TQM, chất lượng ñược quan niệm không chỉ chất lượng của sản phẩm còn
chất lượng của cả quá trình làm ra sản phẩm. Yêu cầu ñề ra không những sản phẩm phải
thảo mãn nhu cầu của khách hàng quá trình sản xuất ra phải hiệu nghiệm ñạt hiệu
suất cao nhất.
Mục tiêu của TQM bao quát mọi khía cạnh của sản xuất, gồm 4 yếu tố (QCDS):
-
Chất lượng (Q - Quality);
-
Giá thành (C - Costs);
-
Cung ứng, nghĩa là giao hàng ñúng hạn (D - Delivery hoặc Delivery Timing);
-
An toàn (S - Safety).
Hiện nay, trong khái niệm năng suất mở rộng thêm 2 yếu tố nữa là:
-
Năng lực sản xuất (P - Production Capacity) và
-
Tinh thần con người (M - Moral).
Như vậy, ngoài các mục tiêu kinh doanh như thoả mãn khách hàng, tăng lợi nhuận,
giành chiếm thị trường, tchức còn phải thoả mãn các u cầu của hội lợi ích của bản
thân các thành viên trong tổ chức.
ðối với hội, tổ chức không chỉ tuân thủ các luật lệ ñã ñược ban bố còn nghiêm
chỉnh thực hiện cmột số vấn ñề tổ chức tự ý thức ñược chưa ñược ñưa thành luật lệ.
Ví dụ, tổ chức cần thực hiện những biện pháp bảo vệ môi trường, bảo ñảm phát triển bền vững
như nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, tài nguyên, khoáng sản. ðối với các thành viên
các nguyên lý QLDA phần 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các nguyên lý QLDA phần 8 - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
các nguyên lý QLDA phần 8 9 10 728