Ktl-icon-tai-lieu

các nguyên lý QLDA phần 9

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
b)

Ngược chiều: khi cho trước mức ñộ rủi ro dự án có thể chấp nhận ñược, cần phải
xác ñịnh các giá trị hoặc vùng giá trị của các biến số xuất phát, có tính ñến các hạn
chế ñối với một hoặc một vài biến số;

c)

Các khảo sát ñộ nhạy, ñộ vững chắc của các chỉ tiêu kết quả trong mối tương quan
với các biến số dự án. Các khảo sát này xuất phát từ sự không chính xác không thể
tránh khỏi của các thông tin ban ñầu, thể hiện ở mức ñộ tin cậy của các kết quả
nhận ñược trong phân tích rủi ro dự án.

Bảng 9.7. Các phương pháp phân tích rủi ro dự án
t/t

Phương pháp
tích

ðặc ñiểm

1

Phân
suất

2

Phân tích chuyên Phương pháp ñược áp dụng khi thiếu hoặc không ñủ lượng thông tin
gia
cần thiết. Nội dung của phương pháp là sử dụng kiến thức và kinh
nghiệm của các chuyên gia trong ñánh giá mức ñộ rủi ro của các quá
trình cũng như chính dự án.

3

Phương
tương tự

4

Phương pháp chỉ Xác ñịnh mức ñộ vững chắc/tin cậy của dự án trong quan hệ với các
tiêu cực trị (phân thay ñổi có thể về các ñiều kiện thực hiện.
tích hoà vốn)

5

Phân
nhạy

6

Phân tích các phương pháp ñề xuất một vài phương án (kịch bản) phát triển của dự
kịch bản phát án và ñánh giá, so sánh. Thông thường người ta tính các phương án
triển
(kịch bản) bi quan, lạc quan và bình thường ñối với các thay ñổi có
thể của các biến số.

7

Phương
pháp ðề xuất phân nhánh theo từng bước quá trình thực hiện dự án kèm
cây quyết ñịnh
theo ñánh giá rủi ro, lợi - hại, chi phí...

8

Các
phương Dựa trên xác ñịnh giá trị các chỉ tiêu kết quả theo từng bước nhờ tiến
pháp mô phỏng
hành thử nghiệm nhiều lần với mô hình. Ưu ñiểm là tính khách quan
của các tính toán, dễ hiểu, dễ chấp nhận và có sự ñánh giá kết quả
phân tích dự án của tất cả các thành viên quá trình lập kế hoạch. Một
trong những nhược ñiểm chính là chi phí cao.

tích

xác Xác suất xuất hiện rủi ro, thiệt hại ñược xác ñịnh trên cơ sở các thông
tin thống kê của giai ñoạn trước với sự xác lập vùng rủi ro, sự thiếu/ñủ
của vốn ñầu tư, hệ số rủi ro (tỷ suất lợi nhuậ kỳ vọng).

pháp Sử dụng cơ sở dữ liệu của các dự án tương tự ñã thực hiện. Phương
pháp ñược sử dụng khi môi trường bên trong và bên ngoài của dự án
và các tiêu bản giống nhau về các thông số cơ bản như quy mô,
phương pháp và kỹ thuật thực thi, công nghệ...

ñộ Phương pháp cho phép ñánh giá sự biến ñổi của các chỉ tiêu kết quả
thực hiện dự án với các giá trị khác nhau của các biến số dự án.

193

Phân tích rủi ro dự án thông thường sử dụng các mô hình toán học về ra quyết ñịnh, các
tính chất của các phương ...
193
b)
Ngược chiều: khi cho trước mức ñộ rủi ro dự án thể chấp nhận ñược, cần phải
xác ñịnh các giá trị hoặc ng giá trị của các biến số xuất phát, tính ñến các hạn
chế ñối với một hoặc một vài biến số;
c)
Các khảo sát ñộ nhạy, ñộ vững chắc của các chỉ tiêu kết quả trong mối tương quan
với các biến số dự án. Các khảo sát y xuất phát từ sự không chính xác không thể
tránh khỏi của các thông tin ban ñầu, thể hiện mức ñộ tin cậy của các kết quả
nhận ñược trong phân tích rủi ro dự án.
Bảng 9.7. Các phương pháp phân tích rủi ro dự án
t/t Phương pháp ðặc ñiểm
1 Phân tích xác
suất
Xác suất xuất hiện rủi ro, thiệt hại ñược xác ñịnh trên sở các thông
tin thống kê của giai ñoạn trước với sự xác lập vùng rủi ro, sự thiếu/ñủ
của vốn ñầu tư, hệ số rủi ro (tỷ suất lợi nhuậ kỳ vọng).
2 Phân tích chuyên
gia
Phương pháp ñược áp dụng khi thiếu hoặc không ñủ lượng thông tin
cần thiết. Nội dung của phương pháp là sử dụng kiến thức kinh
nghiệm của c chuyên gia trong ñánh gmức ñộ rủi ro của c quá
trình cũng như chính dự án.
3 Phương pháp
tương tự
Sử dụng sở dữ liệu của các dự án tương tự ñã thực hiện. Phương
pháp ñược sử dụng khi môi trường bên trong bên ngoài của dự án
các tiêu bản giống nhau về các thông số cơ bản như quy mô,
phương pháp và kỹ thuật thực thi, công nghệ...
4 Phương pháp chỉ
tiêu cực trị (phân
tích hoà vốn)
Xác ñịnh mức ñộ vững chắc/tin cậy của dự án trong quan hệ với c
thay ñổi có thể về các ñiều kiện thực hiện.
5 Phân tích ñộ
nhạy
Phương pháp cho phép ñánh giá sự biến ñổi của c chỉ tiêu kết quả
thực hiện dự án với các giá trị khác nhau của các biến số dự án.
6 Phân tích các
kịch bản phát
triển
phương pháp ñxuất một vài phương án (kịch bản) phát triển của dự
án ñánh giá, so sánh. Thông thường người ta tính các phương án
(kịch bản) bi quan, lạc quan nh thường ñối với c thay ñổi
thể của các biến số.
7 Phương pháp
cây quyết ñịnh
ðề xuất phân nhánh theo từng bước quá trình thực hiện dự án kèm
theo ñánh giá rủi ro, lợi - hại, chi phí...
8 Các phương
pháp mô phỏng
Dựa trên xác ñịnh gtrị các chỉ tiêu kết quả theo từng bước nhờ tiến
hành thử nghiệm nhiều lần với nh. Ưu ñiểm tính khách quan
của các tính toán, dễ hiểu, dễ chấp nhận sự ñánh giá kết qu
phân tích dự án của tất cả các thành viên quá trình lập kế hoạch. Một
trong những nhược ñiểm chính là chi phí cao.
các nguyên lý QLDA phần 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các nguyên lý QLDA phần 9 - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
các nguyên lý QLDA phần 9 9 10 875