Ktl-icon-tai-lieu

các nguyên lý QLDA phần

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
7. Các loại sơ ñồ thể hiện tiến ñộ và ưu nhược ñiểm của chúng?
8. Phân biệt 2 phương pháp biểu diễn sơ ñồ mạng AOA và AON.
9. Trình bày trình tự lập tiến ñộ bằng sơ ñồ mạng.
10. Nội dung các công việc quản lý tiến ñộ bằng sơ ñồ mạng?

BÀI TẬP
Bài tập 5.1. Bảng sau liệt kê các công việc lập Báo cáo khả thi xây dựng cầu Thanh trì.
Hãy xác ñịnh mối liên hệ giữa các công việc và thiết lập sơ ñồ mạng.
t/t

Tên
công việc

Nội dung công việc

1

A

ðiều tra kinh tế - xã hội và tình hình
hiện trạng ñường giao thông

2

B

Tổ chức ñếm xe và dự báo nhu cầu
giao thông tương lai

3

C

Khảo sát công trình

4

D

Nghiên cứu các phương án tuyến

5

E

Thiết kế cầu

6

F

Thiết kế ñường

7

G

Xây dựng kế hoạch thi công

8

H

Xây dựng kế hoạch quản lý và khai
thác công trình

9

I

Khái toán kinh phí dự án

10

K

Thực hiện phân tích kinh tế và phân
tích tài chính dự án

11

L

Nghiên cứu môi trường

12

M

Xây dựng kế hoạch ñền bù giải phóng
mặt bằng

13

N

Tập hợp hồ sơ và trình duyệt

97

Các công
việc ngay
trước

Dự kiến thời
gian thực
hiện

Bài tập 5.2. Cho một dự án với các công việc như sau:
t/t

Tên công việc

Trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện

1

A

làm ngay

15

2

B

làm ngay

5

3

C

làm ngay

5

4

D

làm ngay

20

5

E

sau A

5

6

F

sau B; E

5

7

G

sau C; F

10

8

H

sau D; G

10

Hãy lập sơ ñồ mạng cho dự án. Tính toán các thông số bằng 2 phương pháp: trực tiếp
trên nút và lập bảng.

Bài tập 5.3. Trên cơ sở cơ cấu phân tách công việc cho dự án xây dựng một phân xưởng
thực tập cơ khí của nhà trường anh (chị) ñã lập trong chương 4 hãy ước tính ñộ dài của từng
công việc, xác ñịnh mối quan hệ giữa chúng. Hãy lập sơ ñồ mạng, tính toán các thông số thời
gian và lên tiến ñộ cho dự án này.
Bài tập 5.4. Tiếp bài tập 5.1. Hãy dự kiến thời gian thực hiện các công việc, sau ñó tính
toán các thông số thời gian cho sơ ñồ mạng thu ñược, chuyển nó sang sơ ñồ mạng ngang.

98

CHƯƠNG 6
QUẢN LÝ NGUỒN LỰC DỰ ÁN
1. Một số khái niệm về nguồn lực và quản lý nguồn lực __________________________ 101
1.1. Các loại nguồn lực _________________________________________________________ 101
1.1.1. Nguồn lực có thể thu hồi _________________________________________________________101
1.1.2. Nguồn lực không thể thu hồi ______________________________________________________101
1.1.3. Một số lưu ý khác_______________________________________________________________101

1.2. Các bài toán quản lý nguồn lực ______________________________________________ 102

2. Qu...
97
CÂU HỎI ÔN TẬP
7.
Các loại sơ ñồ thể hiện tiến ñộ và ưu nhược ñiểm của chúng?
8.
Phân biệt 2 phương pháp biểu diễn sơ ñồ mạng AOA và AON.
9.
Trình bày trình tự lập tiến ñộ bằng sơ ñồ mạng.
10.
Nội dung các công việc quản lý tiến ñộ bằng sơ ñồ mạng?
BÀI TẬP
Bài tập 5.1.
Bảng sau liệt kê c công việc lập Báo cáo khthi xây dựng cầu Thanh trì.
Hãy xác ñịnh mối liên hệ giữa các công việc và thiết lập sơ ñồ mạng.
t/t Tên
công việc
Nội dung công việc Các công
việc ngay
trước
Dự kiến thời
gian thực
hiện
1 A ðiều tra kinh tế - xã hội tình hình
hiện trạng ñường giao thông
2 B Tổ chức ñếm xe dự báo nhu cầu
giao thông tương lai
3 C Khảo sát công trình
4 D Nghiên cứu các phương án tuyến
5 E Thiết kế cầu
6 F Thiết kế ñường
7 G Xây dựng kế hoạch thi công
8 H Xây dựng kế hoạch quản lý khai
thác công trình
9 I Khái toán kinh phí dự án
10 K Thực hiện phân tích kinh tế và phân
tích tài chính dự án
11 L Nghiên cứu môi trường
12 M Xây dựng kế hoạch ñền bù giải phóng
mặt bằng
13 N Tập hợp hồ sơ và trình duyệt
các nguyên lý QLDA phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các nguyên lý QLDA phần - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
các nguyên lý QLDA phần 9 10 918