Ktl-icon-tai-lieu

Các nguyên lý quản lý dự án Phần 1

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. BÙI NGỌC TOÀN

CÁC NGUYÊN LÝ
QUẢN LÝ DỰ ÁN
TÁI BẢN LẦN 1 CÓ SỬA CHỮA, BỔ SUNG

NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI
HÀ NỘI - 2008

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ

1. Họ và tên tác giả:

Bùi Ngọc Toàn

2. Ngày, tháng, năm sinh:

04 - 09 - 1968

3. Quá trình công tác:
-

Từ 5/1999 ñến 2/2004 là giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng, trường ðại học Giao
thông Vận tải

-

Từ 2/2004 ñến nay là Giảng viên Bộ môn Dự án và Quản lý dự án, trường ðH GTVT

-

Từ 8/2005 ñến nay là Trưởng bộ môn Dự án và Quản lý dự án.

4. Bảo vệ luận án Tiến sỹ kinh tế ngày 03 tháng 06 năm 1998, hội ñồng bảo vệ: K114.05.08,
tại trường Tổng hợp quốc gia ðường sắt Mát-xcơ-va. Chuyên ngành: Kinh tế Xây dựng. ðề
tài: "Quản lý ñầu tư vào phát triển mạng lưới ñường sắt Việt Nam".
5. ðiện thoại, email:
-

Nhà riêng: (04) 846 41 68

-

Mobile: 0913 283 813

-

Email: buingoctoan4968@yahoo.com

6. Các từ khoá: quản lý, dự án, tổ chức, kế hoạch, sơ ñồ mạng, tiến ñộ, chi phí, chất lượng,
giám sát, rủi ro

2

LỜI NÓI ðẦU
Môn học "Các nguyên lý quản lý dự án" nằm trong hệ thống các môn học thuộc chuyên
ngành "Dự án và Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông", Khoa Công trình, Trường
ðại học Giao thông Vận tải.
Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các khía cạnh cơ bản của quản
lý dự án. Một phần trong số các kiến thức cơ bản ñó sẽ ñược trình bày kỹ càng, chi tiết hơn
trong các môn học tiếp theo của chuyên ngành như Lập giá trong xây dựng; Quản lý tài chính
dự án xây dựng; Quản lý hành chính dự án xây dựng; Quản lý vật tư, thiết bị trong dự án xây
dựng; Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng.
Thời gian lên lớp của môn học dành cho các sinh viên chuyên ngành là 75 tiết.
Tác giả xin chân thành cảm ơn tất cả những người ñã giúp ñỡ cho giáo trình ñược xuất
bản, trước hết là lãnh ñạo Trường ðại học Giao thông Vận tải, Hội ñồng khoa học nhà trường,
các tác giả của các tài liệu mà giáo trình ñã tham khảo và sử dụng.
Trong lần tái bản này, tác giả ñã cập nhật thông tin và bổ sung một số vấn ñề cần thiết,
tuy nhiên, dù ñã có rất nhiều cố gắng nhưng chắc chắn cũng không thể tránh khỏi thiếu sót.
Tác giả rất mong ñược sự góp ý của các ñồng nghiệp, của anh chị em sinh viên và tất cả bạn
ñọc ñể tiếp tục hoàn chỉnh trong lần tái bản sau.
Mọi ñóng góp xin gửi về ñịa chỉ: Bộ môn: "Dự án và Quản lý dự án", Khoa Công trình,
Trường ðại học Giao thông Vận tải.
Hà Nội, 4/2008
TÁC GIẢ

3

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT

ACWP

CHI PHÍ THỰC TẾ CÔNG VIỆC EMV
ðà HOÀN THÀNH

GIÁ TRỊ TIỀN TỆ KỲ VỌNG

AOA

HOẠ...
TS. BÙI NGỌC TOÀN
CÁC NGUYÊN LÝ
QUẢN LÝ DỰ ÁN
TÁI BẢN LẦN 1 CÓ SỬA CHỮA, BỔ SUNG
NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI
HÀ NỘI - 2008
Các nguyên lý quản lý dự án Phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nguyên lý quản lý dự án Phần 1 - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Các nguyên lý quản lý dự án Phần 1 9 10 787