Ktl-icon-tai-lieu

các nguyên tắc quản trị trong công ty

Được đăng lên bởi buiminhtuan2921992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các nguyên tắc quản trị công ty:
Ngày nay thuật ngữ “Quản trị công ty” đang trở nên ngày càng phổ biến trong việc
điều hành các doanh nghiệp tại Việt Nam.Vì sao quản trị công ty lại được quan
tâm như vậy? Quản trị công ty tốt sẽ tạo cho công ty lợi nhuận vững chắc, tăng
cường khả năng phát triển và huy động tốt hơn các nguồn vốn từ bên ngoài, từ thị
trường trong nước và quốc tế, từ khu vực nhà nước và tư nhân. Ngoài ra việc quản
trị công ty sẽ giúp cho các công ty tạo dựng được uy tín, thu hút được đội ngũ lao
động tốt và gắn bó họ với công ty.
Mục đích quy tắc của quản trị công ty là nhằm giúp cho cơ cấu quản trị của công
ty được minh bạch và thể hiện sự cam kết của công ty trong việc Quản trị công ty
hiệu quả và sự cam kết của công ty trong việc xây dựng và đẩy mạnh:
I.Đảm bảo cơ sở cho khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả:
Khuôn khổ quản trị công ty cần thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả của thị
trường, phù hợp quy định của pháp luật, và phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các
cơ quan giám sát,quản lý và cưỡng chế thực thi.
II.Quyền cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản:
Khuôn khổ quản trị công ty phải bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện quyền của cổ
đông.
III. Đối xử bình đẳng với cổ đông:
Khuôn khổ quản trị công ty cần đảm bảo sự đối xử bình đẳng đối với mọi cổ đông,
trong đó có cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài.Mọi cổ đông phải có cơ hội
khiếu nại hiệu quả khi quyền của họ bị vi phạm
IV. Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong Quản trị công ty
Khuôn khổ quản trị công ty phải công nhận quyền của các bên có quyền lợi liên
quan được pháp luật hay quan hệ hợp đồng quy định và phải khuyến khích hợp tác
tích cực giữa công ty và các bên có quyền lợi liên quan trong việc tạo dựng tài sản,
việc làm và ổn định tài chính cho doanh nghiệp.
V.Công bố thông tin minh bạch:

Khuông khổ quản trị công ty cần đảm bảo định hướng chiến lược của công ty giám
sát có hiệu quả công tác quản lý, của Hội đồng quản trị và trách nhiệm Hội đồng
quản trị đối với công ty và cổ đông.
Sự khác biệt quản trị công ty và quản trị kinh doanh:
Quản trị kinh doanh là điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp do Ban giám đốc thực hiện.
Quản trị công ty là một quá trình giám sát và kiểm soát được thực hiện đảm bảo
cho việc thực thi quản trị kinh doanh phù hợp với lợi ích các cổ đông.
Quản trị công ty được đặt trên cơ sở của sự tách biệt giữa quản lý và sở hữu doanh
nghiệp, nhưng để công ty tồn phải có sự dẫn dắt của Hội đồng quản trị và sự điều
hành ban giá...
Các nguyên tắc quản trị công ty:
Ngày nay thuật ngữ “Quản trị công ty” đang trở nên ngày càng phổ biến trong việc
điều hành các doanh nghiệp tại Việt Nam.Vì sao quản trị công ty lại được quan
tâm như vậy? Quản trị công ty tốt sẽ tạo cho công ty lợi nhuận vững chắc, tăng
cường khả năng phát triển và huy động tốt hơn các nguồn vốn từ bên ngoài, từ thị
trường trong nước và quốc tế, từ khu vực nhà nước và tư nhân. Ngoài ra việc quản
trị công ty sẽ giúp cho các công ty tạo dựng được uy tín, thu hút được đội ngũ lao
động tốt và gắn bó họ với công ty.
Mục đích quy tắc của quản trị công ty là nhằm giúp cho cơ cấu quản trị của công
ty được minh bạch và thể hiện sự cam kết của công ty trong việc Quản trị công ty
hiệu quả và sự cam kết của công ty trong việc xây dựng và đẩy mạnh:
I.Đảm bảo cơ sở cho khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả:
Khuôn khổ quản trị công ty cần thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả của thị
trường, phù hợp quy định của pháp luật, và phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các
cơ quan giám sát,quản lý và cưỡng chế thực thi.
II.Quyền cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản:
Khuôn khổ quản trị công ty phải bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện quyền của cổ
đông.
III. Đối xử bình đẳng với cổ đông:
Khuôn khổ quản trị công ty cần đảm bảo sự đối xử bình đẳng đối với mọi cổ đông,
trong đó có cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài.Mọi cổ đông phải có cơ hội
khiếu nại hiệu quả khi quyền của họ bị vi phạm
IV. Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong Quản trị công ty
Khuôn khổ quản trị công ty phải công nhận quyền của các bên có quyền lợi liên
quan được pháp luật hay quan hệ hợp đồng quy định và phải khuyến khích hợp tác
tích cực giữa công ty và các bên có quyền lợi liên quan trong việc tạo dựng tài sản,
việc làm và ổn định tài chính cho doanh nghiệp.
V.Công bố thông tin minh bạch:
các nguyên tắc quản trị trong công ty - Trang 2
các nguyên tắc quản trị trong công ty - Người đăng: buiminhtuan2921992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
các nguyên tắc quản trị trong công ty 9 10 137