Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp định giá cổ phiếu

Được đăng lên bởi Vân Anh
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1750 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 2
Định giá cổ phiếu :
Các phương pháp định giá
Định giá theo dòng cổ tức và
dòng tiền thuần

1

Giới thiệu
Mục đích nhằm:
v Lựa chọn phương pháp phù hợp để
định giá công ty ;
v Dự kiến dòng cổ tức để hiện tại hóa;
v Xác định suất sinh lời hiện tại hóa
thích hợp
2

Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức
Dòng tiền kỳ vọng :
Ba định nghĩa dòng tiền tương lai cho các
phương pháp định giá cổ phiếu:
v cổ tức,
v dòng tiền còn lại,
v lợi nhuận còn lại.

3

Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức
Cổ tức :
v
Nhiều nhà phân tích xem cổ tức có mối quan hệ với giá
trị thực của công ty trong dài hạn: vì nó ít biến động hơn
lợi nhuận hiện hành.
v
Việc sử dụng mô hình DDM có vẻ phù hợp đối với
những công ty có khả năng sinh lời và ở giai đoạn trưởng
thành, và không tiến triển trong những ngành đang tăng
trưởng nhanh.
v
Bối cảnh này được giải thích đối với:
Ø
Ø
Ø

Các công ty thường chi trả cổ tức trong quá khứ,
Chính sách cổ tức rõ ràng và gắn liền với lợi ích của công ty,
Triển vọng chấp nhận tình trạng của các cổ đông thiểu số, những
4
cổ đông không có sự ảnh hưởng đến việc phân phối vốn.

Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần
Dòng tiền còn lại (FCF)
Dòng tiền còn lại của công ty (FCFFirm): dòng
tiền được tạo ra từ chu kỳ sản xuất kinh doanh
của công ty và phần tái đầu tư trong quá trình
sản xuất là cần thiết để hoạt động sản xuất kinh
doanh được bền vững.
Dòng tiền thuần công ty : Lợi nhuận hoạt động
kinh doanh - Vốn đầu tư (capital expenditures)
Dòng tiền còn lại thuộc vốn cổ phần
Dòng tiền vốn cổ phần : Lợi nhuận hoạt động
kinh doanh - Vốn đầu tư - khoản trả cho trái
5
chủ, người cho vay và cổ đông ưu đãi.

Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần
Free cash flows
v Các phương pháp dựa vào FCF được sử dụng
nhiều trong trường hợp nó độc lập với chính
sách cổ tức và cơ cấu vốn.
v Sử dụng các phương pháp này là thích hợp khi
tồn tại các cổ đông đa số kiểm soát công ty.
v Phương pháp này cũng hữu ích đối với những cổ
đông thiểu số trong trường hợp công ty có thể
được mua với giá thị truờng bằng với giá của
phần tham gia kiểm soát công ty.
6

Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần
Free cash flows
v Trong một vài trường hợp, việc áp dụng phương pháp
dựa vào FCF có vẻ khó khăn.
v Những công ty có một khoản đầu tư thường xuyên có thể
có FCF âm trong nhiều năm: những khoản chi ra và sự
ước tính trở nên khó khăn.
v Những phương pháp dựa vào FCF thích hợp đối với :
Ø
Ø
Ø
Ø

Những công ty không thường xuyên trả cổ tức;
Những công ty có cổ tức nhưng không liên hệ một cách rõ rà...
Chương 2
Định giá cổ phiếu :
Các phương pháp định giá
Định giá theo dòng cổ tức và
1
Định giá theo dòng cổ tức và
dòng tiền thuần
Các phương pháp định giá cổ phiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp định giá cổ phiếu - Người đăng: Vân Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Các phương pháp định giá cổ phiếu 9 10 16