Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp quản lý dự án

Được đăng lên bởi thanthivietha
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I.
1.

Cơ sở lý luận các phương pháp quản lý dự án:
Phương pháp sơ đồ GANTT:
a. Nội dung:

“Phương pháp sơ đồ GANTT là kỹ thuật quản trị tiến trình và thời hạn các công
việc của dự án trên hệ trục tọa độ hai chiều; trong đó, trục hoành biễu diễn thời
gian thực hiện công việc; trục tung biễu diễn trình tự tiến trình các công việc”.
Nội dung của phương pháp sơ đồ GANTT:
Bước 1: Phân tích các công việc của dự án một cách chi tiết.
Bước 2: Xác định thời gian hoàn thành của từng công việc.
Bước 3: Xác định trình tự thực hiện các công việc một cách hợp lý.
Bước 4: Vẽ sơ đồ GANTT với các quy ước sau:
Trục hoành biễu diễn thời gian (năm, tháng, tuần, ngày,…).
Trục tung biễu diễn trình tự tiến hành các công việc.
Mũi tên biễu diễn thời gian hoàn thành công việc ( → ).

b.Ưu điểm:
Thích hợp cho các dự án có quy mô nhỏ, khối lượng công việc ít, thời gian
thực hiện của từng công việc và của cả dự án không dài.
• Phương pháp biểu đồ GANTT dễ đọc, dễ nhận biết hiện trạng thực tế của
từng nhiệm vụ cũng như tình hình chung của toàn bộ dự án.
• Dễ xây dựng, do đó, nó được sử dụng khá phổ biến.

• Thông qua biểu đồ có thể thấy được tình hình nhanh chậm của các công việc, và
tính liên tục của chúng. Trên cơ sở đó có biện pháp đẩy nhanh tiến trình, tái sắp
xếp lại công việc để đảm bảo tính liên tục và tái phân phối lại nguồn lực cho từng
công việc nhằm đảm bảo tính hợp lý.
• Biểu đồ thường có một số ký hiệu riêng để nhấn mạnh những vấn đề liên
quan đặc biệt đến công việc.
• Đôi khi người ta xây dựng 2 sơ đồ GANTT: một cho thời gian triển khai
sớm nhất và một cho thời gian triển khai muộn nhất. Để xây dựng sơ đồ GANTT
triển khai muộn người ta xuất phát từ sơ đồ GANTT triển khai sớm. Các công việc
có thể triển khai muộn nhưng thời gian bắt đầu và kết thúc dự án không được thay
đổi.

c. Nhược điểm của phương pháp sơ đồ GANTT:

• Đối với những dự án phức tạp gồm hàng trăm công việc cần phải thực hiện
thì biểu đồ GANTT không thể chỉ ra đủ sự tương tác và mối quan hệ giữa các loại
công việc. Trong nhiều trường hợp nếu phải điều chỉnh lại biểu đồ thì việc thực
hiện rất khó khăn phức tạp.
• Khó nhận biết công việc nào tiếp theo công việc nào khi biểu đồ phản ánh
quá nhiều công việc liên tiếp nhau.

2. Phương pháp PERT/CPM:

a. Nội dung:

Phương pháp PERT(Program and Evaluation Review Technique) là phương pháp
kế hoạch hoá và chỉ đạo thực hiện các dự án sản xuất, các chương trình sản xuất
phức tạp. Để áp dụng phương pháp PERT phải thực hiện một số nội dung chính
sau:
Lập sơ đồ PERT
...
I. Cơ sở lý luận các phương pháp quản lý dự án:
1. Phương pháp sơ đồ GANTT:
a. Nội dung:
“Phương pháp sơ đồ GANTT là k thuật quản trị tiến trìnhthời hạn các công
việc của dự án trên hệ trục tọa độ hai chiều; trong đó, trục hoành biễu diễn thời
gian thực hiện công việc; trục tung biễu diễn trình tự tiến trình các công việc”.
Nội dung của phương pháp sơ đồ GANTT:
Bước 1: Phân tích các công việc của dự án một cách chi tiết.
Bước 2: Xác định thời gian hoàn thành của từng công việc.
Bước 3: Xác định trình tự thực hiện các công việc một cách hợp lý.
Bước 4: Vẽ sơ đồ GANTT với các quy ước sau:
Trục hoành biễu diễn thời gian (năm, tháng, tuần, ngày,…).
Trục tung biễu diễn trình tự tiến hành các công việc.
Mũi tên biễu diễn thời gian hoàn thành công việc ( → ).
b.Ưu điểm:
Thích hợp cho các dự án quy nhỏ, khối lượng công việc ít, thời gian
thực hiện của từng công việc và của cả dự án không dài.
• Phương pháp biểu đồ GANTT dễ đọc, dễ nhận biết hiện trạng thực tế của
từng nhiệm vụ cũng như tình hình chung của toàn bộ dự án.
• Dễ xây dựng, do đó, nó được sử dụng khá phổ biến.
Các phương pháp quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp quản lý dự án - Người đăng: thanthivietha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các phương pháp quản lý dự án 9 10 732