Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp tiếp cận và thu hút ứng viên

Được đăng lên bởi Cu Bon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các phương pháp tiếp cận và thu hút ứng viên
1- Tiếp cận và thu hút ứng viên đến từ nguồn bên trong: Là phương pháp niêm yết tại

chỗ,trên các bảng tin của doanh nghiệp, website của doanh nghiệp hoặc kênh
thông tin qua các phòng ban, đơn vị, qua việc gửi email trực tiếp cho cán bộ nhân
viên trong công ty.
2- Tiếp cận và thu hút ứng viên từ cơ sở đào tạo: Cơ sở đào tạo cung cấp lượng ứng
viên đã qua đào tạo trong nhiều lính vực khác nhau. Việc tiếp cận nguồn và thu
hút ứng viên từ cở sở đào tạo có thể được thực hiện thông qua các cách sau:
-) Thông qua tiếp nhận sinh viên về thực tập tốt nghiệp.
-)Thông qua triển khai chương trình “quản trị viên nhân sự”
-)Thông qua việc cấp học bổng cho các sinh viên khá, giỏi của các trường
-) Thông qua việc tổ chức hoặc tham gia ngày hội nghề nghiệp tại các trường
3- Tiếp cận và thu hút ứng viên từ các công ty tuyển dụng: Việc tiếp cận và thu hút

4-

5-

6-

7-

ứng viên qua nguồn này được các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của các công ty
tuyển dụng này. Các doanh nghiệp có thể khoán một phần hoặc toàn bộ quá trình
tuyển dụng cho các công ty và phải trả chi phí cho việc sử dụng dịch vụ này.
Tiếp cận và thu hút ứng viên từ sự giới thiệu của người quen: Có 2 xu hướng của
các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay:
-) Sự giới thiệu của người quen đảm bảo cho các công ty
-) Sự giới thiệu của người quen đảm bảo cho ứng viên
Tiếp cận và thu hút ứng viên từ mạng tuyển dụng: Đây là phương pháp hiện đại
được các doanh nghiệp sử dụng ngày càng nhiều và có thể sử dụng trong công tác
tuyển mộ đối với nhiều vị trí khác nhau.
Tiếp cận và thu hút ứng viên từ nguồn nước ngoài và xây dựng mạng lưới:
-) Với nguồn thông qua xây dựng mạng lưới: Việc tham gia các câu lạc bộ hoặc
các hiệp hội sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận với nhiều ứng viên.
-)Với nguồn nước ngoài. Trong thời kỳ mở của như hiện nay, nguồn tuyển dụng
không chỉ giới hạn trong quốc gia hay vùng lãnh thổ, công tác tuyển dụng ngày
nay đã vươn ra phạm vi toàn cầu.
Tiếp cận và thu hút ứng viên từ các nguồn khác:
-) Những lao động đã từng tham gia phỏng vấn nhưng chưa được tuyển dụng.
-) Những lao động đã rời bỏ doanh nghiệp
-) Sử dụng các phương tiện truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng để
truyền tải nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

...
Các phương pháp tiếp cận và thu hút ứng viên
1- Tiếp cận và thu hút ứng viên đến từ nguồn bên trong: Là phương pháp niêm yết tại
chỗ,trên các bảng tin của doanh nghiệp, website của doanh nghiệp hoặc kênh
thông tin qua các phòng ban, đơn vị, qua việc gửi email trực tiếp cho cán bộ nhân
viên trong công ty.
2- Tiếp cận và thu hút ứng viên từ cơ sở đào tạo: Cơ sở đào tạo cung cấp lượng ứng
viên đã qua đào tạo trong nhiều lính vực khác nhau. Việc tiếp cận nguồn và thu
hút ứng viên từ cở sở đào tạo có thể được thực hiện thông qua các cách sau:
-) Thông qua tiếp nhận sinh viên về thực tập tốt nghiệp.
-)Thông qua triển khai chương trình “quản trị viên nhân sự”
-)Thông qua việc cấp học bổng cho các sinh viên khá, giỏi của các trường
-) Thông qua việc tổ chức hoặc tham gia ngày hội nghề nghiệp tại các trường
3- Tiếp cận và thu hút ứng viên từ các công ty tuyển dụng: Việc tiếp cận và thu hút
ứng viên qua nguồn này được các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của các công ty
tuyển dụng này. Các doanh nghiệp có thể khoán một phần hoặc toàn bộ quá trình
tuyển dụng cho các công ty và phải trả chi phí cho việc sử dụng dịch vụ này.
4- Tiếp cận và thu hút ứng viên từ sự giới thiệu của người quen: Có 2 xu hướng của
các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay:
-) Sự giới thiệu của người quen đảm bảo cho các công ty
-) Sự giới thiệu của người quen đảm bảo cho ứng viên
5- Tiếp cận và thu hút ứng viên từ mạng tuyển dụng: Đây là phương pháp hiện đại
được các doanh nghiệp sử dụng ngày càng nhiều và có thể sử dụng trong công tác
tuyển mộ đối với nhiều vị trí khác nhau.
6- Tiếp cận và thu hút ứng viên từ nguồn nước ngoài và xây dựng mạng lưới:
-) Với nguồn thông qua xây dựng mạng lưới: Việc tham gia các câu lạc bộ hoặc
các hiệp hội sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận với nhiều ứng viên.
-)Với nguồn nước ngoài. Trong thời kỳ mở của như hiện nay, nguồn tuyển dụng
không chỉ giới hạn trong quốc gia hay vùng lãnh thổ, công tác tuyển dụng ngày
nay đã vươn ra phạm vi toàn cầu.
7- Tiếp cận và thu hút ứng viên từ các nguồn khác:
-) Những lao động đã từng tham gia phỏng vấn nhưng chưa được tuyển dụng.
-) Những lao động đã rời bỏ doanh nghiệp
-) Sử dụng các phương tiện truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng để
truyền tải nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
Các phương pháp tiếp cận và thu hút ứng viên - Người đăng: Cu Bon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các phương pháp tiếp cận và thu hút ứng viên 9 10 981