Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi nvcuong208
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1311 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ
yếu

Các phương pháp tính giá
thành sản phẩm và ứng dụng
trong các loại hình doanh
nghiệp chủ yếu
Bởi:
Trường Trung Học Kinh Tế Hà Nộ

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm :
Phương pháp tính giá thành sản phẩm là phương pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất
đã tập hợp được trong kỳ và các tài liệu liên quan để tính toán tổng giá thành sản xuất
và giá thành đơn vị sản xuất thực tế của sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành theo từng đối
tượng tính giá thành và từng khoản mục chi phí.
Các căn cứ để lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp :
- Đặc điểm tổ chức sản xuất;
- Quy trình công nghệ sản xuất;
- Đặc điểm sản phẩm;
- Yêu cầu quản lý sản xuất và giá thành;
- Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành.
Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp tính trực tiếp).
Phương pháp này thích hợp với những sản phẩm, công việc có quy trình công nghệ sản
xuất giản đơn khép kín, tổ chức sản xuất nhiều, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ, liên tục
(như sản phẩm điện, nước, than, bánh kẹo…)

1/12

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ
yếu

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá
thành là hàng tháng (quý) phù hợp với kỳ báo cáo.
Trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp được trong kỳ và trị giá của sản phẩm dở
dang đã xác định, giá thành sản phẩm hoàn thành được tính theo từng khoản mục chi
phí.
Công thức tính giá thành : * Z = DĐK + C - DCK
z=

Z
Q

Trong đó: Z, z : tổng giá thành sản xuất thực tế hoặc giá thành đơn vị của
sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành.
C : tổng chi phí sản xuất đã tập hợp được trong kỳ theo từng đối
tượng.
DĐK, DCK : trị giá của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.
Q : sản lượng sản phẩm, lao vụ hoàn thành.
Trường hợp cuối kỳ không có sản phẩm dở dang hoặc có ít và ổn định thì không nhất
thiết phải xác định trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, vậy tổng chi phí sản xuất đã tập
hợp được trong kỳ cũng chính là tổng giá thành của sản phẩm hoàn thành.
Z=C
Để phục vụ cho việc tính giá thành, kế toán doanh nghiệp lập bảng tính giá thành theo
từng loại sản phẩm, dịch vụ.
BẢNG (THẺ) TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ.
Tháng…năm…
Tên sản phẩm, dịch vụ… Số lượng…
DĐK

Chi phí sản
xuất

DCK

Σ giá
thành

Giá thành đơn
vị

1.Chi phí NL,VL trực tiếp.

2/12

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp c...
Các phương pháp tính giá
thành sản phẩm và ứng dụng
trong các loại hình doanh
nghiệp chủ yếu
Bởi:
Trường Trung Học Kinh Tế Hà Nộ
Các phương pháp tính giá thành sản phẩm :
Phương pháp tính giá thành sản phẩm phương pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất
đã tập hợp được trong kỳ các tài liệu liên quan để tính toán tổng giá thành sản xuất
giá thành đơn vị sản xuất thực tế của sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành theo từng đối
tượng tính giá thành và từng khoản mục chi phí.
Các căn cứ để lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp :
- Đặc điểm tổ chức sản xuất;
- Quy trình công nghệ sản xuất;
- Đặc điểm sản phẩm;
- Yêu cầu quản lý sản xuất và giá thành;
- Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành.
Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp tính trực tiếp).
Phương pháp này thích hợp với những sản phẩm, công việc có quy trình công nghệ sản
xuất giản đơn khép kín, tổ chức sản xuất nhiều, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ, liên tục
(như sản phẩm điện, nước, than, bánh kẹo…)
Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ
yếu
1/12
Các phương pháp tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp tính giá thành sản phẩm - Người đăng: nvcuong208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 9 10 676