Ktl-icon-tai-lieu

CÁC QUY TẮC CỦA ICC VỀ sử DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TỂ VÀ NỘI ĐỊA

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 2188 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG THƯƠNG MẠI QƯÓC TẺ (ICC)

INCOTERMS
2010

®

CÁC QUY TẮC CỦA ICC VỀ sử DỤNG
CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TỂ VÀ NỘI ĐỊA
ICC RULES FOR THE USE 0F DOMESTIC AND
INTERNATIONAL TRADE TERMS

Có hiệu lực từ 01/01/2011
Entry into force: 01 January 2011

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG
HÀ N Ộ I -2010

MỤC LỤC____________________
Lời giới th iệu c ủ a trường Đại học Ngoại t h ư ơ n g .......................................4

Lời nói đ ầ u .............................................................................................. 5
Lời giới th iệ u ............................................................................................ 6

INCOTERMS® 2010_______
C á c đ iề u kiện d ù n g c h o m ột h o ặ c nhiều phương th ứ c v ậ n t ả i .......13

EX W ........................................................................................................15
FC A .........................................................................................................23
C P T ......................................................................................................... 31
C IP ..............................................................................................,........ 39
D A T......................................................................................................... 51
DAP...................... ^ ..............................................................................59
DDP.........................................................................................................67
C á c đ iề u kiện á p

d ụ n g c h o vận tải biển và vận tải thủy nội đ ịa ....75

F A S ............................................................................................. ......... 77
FOB.........................................................................................................85
C FR .........................................................................................................93
C IF ........................................................................................................ 103

Phòng thương mại Quốc tế (ICC)

LỜI GIỚI THIỆU
Điều kiện Incoterms giải thích những điều kiện thương mại được viết tăt
bàng ba chữ cái, thể hiện tập quán giao dịch giù*a các doanh nghiệp tronii
các hợp đồng mua bán hàng hóa. Điều kiện ỉncoterms chủ yếu mô tá các
nghĩa vụ, chi phí và rủi ro trong quá trình hàng hóa được giao từ người
bán sang người mua.
Cách sử dụng Incoterms ® 2010

1. Dân chiếu các điều ki...
PHÒNG THƯƠNG MẠI QƯÓC T (ICC)
INCOTERMS
2010
®
CÁC QUY TC CỦA ICC VỀ s DỤNG
CÁC ĐIU KIN THƯƠNG MI QUỐC TVÀ NI ĐỊA
ICC RULES FOR THE USE 0F DOMESTIC AND
INTERNATIONAL TRADE TERMS
hiệu lực từ 01/01/2011
Entry into force: 01 January 2011
NHÀ XUT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG
N I-2010
CÁC QUY TẮC CỦA ICC VỀ sử DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TỂ VÀ NỘI ĐỊA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC QUY TẮC CỦA ICC VỀ sử DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TỂ VÀ NỘI ĐỊA - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
CÁC QUY TẮC CỦA ICC VỀ sử DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TỂ VÀ NỘI ĐỊA 9 10 520