Ktl-icon-tai-lieu

các tỉ số tài chính

Được đăng lên bởi khalyn1707
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BYDecisionHỆ THỐNG CÔNG THỨC
Môn: Phân tích tài chính doanh nghiệp
Đại học Kinh tế quốc dân


NHÓM KHẢ NĂNG THANH TOÁN
1) Khả năng thanh toán tức thời ( CR - Current Ratio)
CR =

TSNH
Nợ ngắn hạn

=

Total current assets
Total current liabilities

Ý nghĩa: CR cho biết mức độ các khoản nợ của các chủ nợ ngắn hạn được trang trải bằng các
TS có thể chuyển thành tiền trong một giai đoạn tương đương với thời gian của các khoản nợ
đó.
2) Khả năng thanh toán nhanh (QR - Quick ratio, Acid ratio)
QR =

TSNH − HTK
Nợ ngắn hạn

=

Total current assets − Inventeries
Total current liabilities

Ý nghĩa: QR cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn không phụ thuộc vào việc
bán tài sản dự trữ (tồn kho).
3) Khả năng thanh toán bằng tiền (Cash ratio)
Cash ratio =

Tiền &
https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision
Công thc môn Phân tích tài chính 1
H THNG CÔNG THC
Môn: Phân tích tài chính doanh nghip
Đại hc Kinh tế quc dân
https://sites.google.com/site/baitamquatlam
NHÓM KH NĂNG THANH TOÁN
1) Kh năng thanh toán tức thi ( CR - Current Ratio)
CR =
TSNH
N ngn hn
=
Total current assets
Total current liabilities
Ý nghĩa: CR cho biết mức độ các khon n ca các ch n ngn hạn được trang tri bng các
TS có th chuyn thành tin trong một giai đoạn tương đương với thi gian ca các khon n
đó.
2) Kh năng thanh toán nhanh (QR - Quick ratio, Acid ratio)
QR =
TSNH HTK
N ngn hn
=
Total current assets Inventeries
Total current liabilities
Ý nghĩa: QR cho biết kh năng hoàn trả các khon n ngn hn không ph thuc vào vic
bán tài sn d tr (tn kho).
3) Kh năng thanh toán bằng tin (Cash ratio)
Cash ratio =
Tin & ương đương tin
N ngn hn
=
Cash & equivalents
Total current liabilities
NHÓM KH NĂNG HOẠT DNG
1) Vòng quay khon phi thu (Collection turnover Receivables turnover)
Collection turnover =
Doanh thu thun
Phi thu bình quân
=
Total operating Revenues
Average receivables
Phi thu bình quân =
Phi thu đầu k + Phi thu cui k
2
2) K thu tin bình quân ( ACP DSO - Average collection period)
ACP =
365
Vòng quay khon phi thu
=
Days in period (365)
Receivables turnover
Lưu ý: Cao hơn so với mc trung bình ca ngành là có vấn đề. Cần lưu ý
các tỉ số tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các tỉ số tài chính - Người đăng: khalyn1707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
các tỉ số tài chính 9 10 310