Ktl-icon-tai-lieu

Các vấn đề cơ bản về công chứng, chứng thực

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5846 lần   |   Lượt tải: 18 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

KHÁI NIỆM CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC
========***========
- Công chứng là hoạt động mang tính chất dịch vụ công, do công chứng viên
chứng nhận và chịu trách nhiệm cá nhân về tính xác thực, tính hợp pháp của các hợp
đồng, giao dịch đó.
- Chứng thực là hành vi mang tính chất hành chính của cơ quan công quyền, do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực và chịu trách nhiệm về tính xác thực của việc
sao y từ bản chính, sao y từ sổ gốc và chứng thực chữ ký trong các giấy tờ liên quan đến
bản thân người yêu cầu chứng thực.
Qua khái niệm trên cho thấy cơ quan có thẩm quyền chứng thực là UBND cấp
huyện (cụ thể là: huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh) và UBND cấp xã (cụ thể là: xã,
phường, thị trấn).Còn cơ quan có thẩm quyền công chứng là: Phòng Công chứng của Nhà
nước thành lập và Văn phòng công chứng do công chứng viên đăng ký xin phép hoạt
động theo quy định của pháp luật.
Tóm lại, công chứng và chứng thực là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, khác về
thẩm quyền, khác về đối tượng, tính chất công việc và khác nhau về tính chất pháp lý.

1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG
CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
========***========
1. Lý luận chung về hoạt động công chứng, chứng thực.
Theo từ điển Tiếng Việt thì “công chứng là sự chứng thực của cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền nhằm xác nhận về mặt pháp lý của các văn bản và bản sao từ bản gốc”.
Điều 2 Luật công chứng quy định: “Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính
xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch)
bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự
nguyện yêu cầu công chứng”. Định nghĩa này đã chỉ rõ công chứng là hành vi của công
chứng viên, phân biệt với chứng thực là hành vi của người đại diện của cơ quan hành
chính công quyền. Công chứng viên là người xác nhận và kiểm chứng tính xác thực, hợp
pháp của hợp đồng, giao dịch. Văn bản công chứng là kết quả của hoạt động công chứng,
bao gồm những loại văn bản được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Công chứng là hợp
đồng, giao dịch được công chứng viên công chứng theo quy định của pháp luật không bao
gồm bản sao, bản dịch được công chứng viên xác nhận. Quy định về văn bản công chứng
là một điểm mới so của Luật công chứng so với Nghị định 75/2000/NĐ- CP về công
chứng, chứng thực.
Tiếp theo, về hoạt động chứng thực và văn bản chứng thực, theo quy định t...
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC
KHÁI NIỆM CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC
========***========
- Công chứng hoạt động mang tính chất dịch vụ công, do công chứng viên
chứng nhận chịu trách nhiệm cá nhân về tính xác thực, tính hợp pháp của các hợp
đồng, giao dịch đó.
- Chứng thực là hành vi mang tính chất hành chính của cơ quan công quyền, do cơ
quan nhà nước thẩm quyền chứng thực và chịu trách nhiệm vtính xác thực của việc
sao y từ bản chính, sao y từ sổ gốc chứng thực chữ trong các giấy tờ liên quan đến
bản thân người yêu cầu chứng thực.
Qua khái niệm trên cho thấy quan thẩm quyền chứng thực UBND cấp
huyện (cụ thể là: huyện, thị thành phố thuộc tỉnh) UBND cấp xã (cụ thể là: xã,
phường, thị trấn).Còn cơ quan có thẩm quyền công chứng là: Phòng Công chứng của Nhà
nước thành lập Văn phòng công chứng do công chứng viên đăng ký xin phép hoạt
động theo quy định của pháp luật.
Tóm lại, công chứng chứng thực hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, khác về
thẩm quyền, khác về đối tượng, tính chất công việc và khác nhau về tính chất pháp lý.
1
Các vấn đề cơ bản về công chứng, chứng thực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các vấn đề cơ bản về công chứng, chứng thực - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Các vấn đề cơ bản về công chứng, chứng thực 9 10 523