Ktl-icon-tai-lieu

CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYÊT THƯỜNG GẶP TRONG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi Hoa Thủy Tiên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYÊT THƯỜNG GẶP TRONG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

1. Các khái niệm thường dùng trong thống kê? Cho ví dụ?
2. Đổi tượng nghiên cứu của thống kê học là gì? Hãy phân tích
và cho ví dụ?
3. Điều tra thống kê là gì? Phân loại điều tra thống kê?
4. Các phương pháp thu thập tài liệu điều tra? Ưu nhược điểm
của từng phương pháp?
5. Sai số trong điều tra thống kê là gì? Các loại sai số trong điều
tra và biện pháp khắc phục?
6. Khái niệm về Điều tra chọn mẫu. Ưu nhước điểm của điều
tra chọn mẫu. Trường hợp vận dụng của điều tra chọn mẫu
7. Các phương pháp tổ chức chon mẫu ngẫu nhiên thường sử
dụng? Ưu nhược điểm? Ví dụ minh họa. Phương pháp nào
cho sai số thấp nhất? Tại sao?
8. Khái niệm về sai số chọn mẫu? Sai số chọn mẫu phụ thuộc
vào những nhân tố nào? Biện pháp hạn chế sai số chọn mẫu?
9. Khái niệm về phân tổ thống kê? Các bước phân tổ thống kê?
Cho ví dụ?
10. Khái niệm về tiêu thức phân tổ? Tại sao phải lựa chọn tiêu
thức phân tổ? Căn cứ để lựa chọn tiêu thức phân tổ?Ví dụ và
khoảng cách tổ?
11. Khoảng cách tố là gì? Phương pháp xác định số tổ cần thiêt
12. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm của số tương dối? Cho ví dụ?
13. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm của số bình quân? Cho ví dụ
14. Số bình quân cộng và số bình quân điều hòa là gì? Cho ví
dụ
15. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian? Ý nghĩa của mỗi chỉ
tiêu?
Một số VẤN ĐỀ khác có thể mở rộng:
16- Ba giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê?
17. Điều kiện cần thiết để xây dựng dãy số thời gian?
18. Chỉ số trong thống kê là gì? Các loại chỉ số trong thống kê
19. Chỉ số phát triển, dạng Laspeyres, Passche, Fisher và nguyên tắc xây
dưng?
20. Chỉ số địa phương là gì? Phương pháp xây dựng?

21. Chỉ số bình quân là gì? Trường hợp vận dụng và phương pháp tính?
22. Hệ thống chỉ số là gì? Tác dụng của hệ thống chỉ số?

...
CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYÊT THƯỜNG GẶP TRONG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
1. Các khái niệm thường dùng trong thống kê? Cho ví dụ?
2. Đổi tượng nghiên cứu của thống kê học là gì? Hãy phân tích
và cho ví dụ?
3. Điều tra thống kê là gì? Phân loại điều tra thống kê?
4. Các phương pháp thu thập tài liệu điều tra? Ưu nhược điểm
của từng phương pháp?
5. Sai số trong điều tra thống kê là gì? Các loại sai số trong điều
tra và biện pháp khắc phục?
6. Khái niệm về Điều tra chọn mẫu. Ưu nhước điểm của điều
tra chọn mẫu. Trường hợp vận dụng của điều tra chọn mẫu
7. Các phương pháp tổ chức chon mẫu ngẫu nhiên thường sử
dụng? Ưu nhược điểm? Ví dụ minh họa. Phương pháp nào
cho sai số thấp nhất? Tại sao?
8. Khái niệm về sai số chọn mẫu? Sai số chọn mẫu phụ thuộc
vào những nhân tố nào? Biện pháp hạn chế sai số chọn mẫu?
9. Khái niệm về phân tổ thống kê? Các bước phân tổ thống kê?
Cho ví dụ?
10. Khái niệm về tiêu thức phân tổ? Tại sao phải lựa chọn tiêu
thức phân tổ? Căn cứ để lựa chọn tiêu thức phân tổ?Ví dụ và
khoảng cách tổ?
11. Khoảng cách tố là gì? Phương pháp xác định số tổ cần thiêt
12. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm của số tương dối? Cho ví dụ?
13. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm của số bình quân? Cho ví dụ
14. Số bình quân cộng và số bình quân điều hòa là gì? Cho ví
dụ
15. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian? Ý nghĩa của mỗi chỉ
tiêu?
Một số VẤN ĐỀ khác có thể mở rộng:
16- Ba giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê?
17. Điều kiện cần thiết để xây dựng dãy số thời gian?
18. Chỉ số trong thống kê là gì? Các loại chỉ số trong thống kê
19. Chỉ số phát triển, dạng Laspeyres, Passche, Fisher và nguyên tắc xây
dưng?
20. Chỉ số địa phương là gì? Phương pháp xây dựng?
CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYÊT THƯỜNG GẶP TRONG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - Trang 2
CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYÊT THƯỜNG GẶP TRONG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - Người đăng: Hoa Thủy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYÊT THƯỜNG GẶP TRONG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ 9 10 868